автор: Гавриленко Т. Л.


Актуальність теми дослідження. Нині, в умовах реалізації ключової освітньої реформи – створення Нової української школи – закономірним є звернення до історико-педагогічного досвіду першого десятиліття державної незалежності України. Саме в цей період відбувалися: активний законотворчий процес в освітній галузі, оновлення змісту освіти, трансформації в організації початкової освіти на засадах демократизму, гуманізму, дитино-центризму, національної спрямованості.

Постановка проблеми. Вивчення історико-педагогічного досвіду, зокрема змін в організації початкової освіти в Україні у 1991-2001 рр., дозволить осмислити трансформації, що відбуваються у цій ланці загальної середньої освіти на сучасному етапі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історіографічний аналіз засвідчив, що різні аспекти розвитку початкової освіти в перше десятиліття незалежності України розкрито в працях українських учених: Л. Д. Березівської, Н. М. Бібік, М. С. Вашуленка, Я. П. Кодлюк, О. Я. Савченко та ін. Водночас питання трансформацій в організації початкової ланки школи в обраних хронологічних межах не знайшли належного висвітлення.

Постановка завдання. Охарактеризувати організаційні трансформації системи початкової освіти в перше десятиліття державної незалежності Україні задля актуалізації освітніх надбань.

Виклад основного матеріалу. Аргументовано, що в організації початкової освіти відбулися такі трансформації: перехід з 2001 р. до чотирирічної початкової школи та навчання дітей з шести років; відхід від уніфікованої освіти завдяки відкриттю приватних шкіл, розширенню мережі авторських шкіл та закладів освіти для розвитку здібностей і талантів молодших школярів, поширенню НВК “дитячий садок – початкова школа”; збільшення шкіл і класів з українською мовою навчання; створення умов для здобуття початкової освіти обдарованим учням, дітям національних меншин; зростання чисельності вчителів початкових класів з вищою освітою; загострення проблеми соціального захисту учнів і вчителів; руйнація навчальної та матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти.

Висновки. В організації початкової освіти в перше десятиліття державної незалежності України відбулися зміни як позитивного, так і негативного характеру. Їх вивчення дозволить осмислити сучасні трансформації системи початкової освіти, а також врахувати досягнення та уникнути помилок на етапі творення Нової української початкової школи.

Ключові слова: початкова освіта, організаційні трансформації, тривалість початкової освіти, початок систематичного шкільного навчання, типи закладів загальної середньої освіти, молодші школярі, вчителі початкових класів, навчальне та матеріально-технічне забезпечення, Україна.

 

Список використаних джерел:

 1. Бусел, ТВ., (уклад.), 2005. ‘Великий тлумачний словник сучасної української мови’, Київ-Ірпінь : ВТФ «Перун», 1728 с.
 2. Вашуленко, МС., 2000. ‘Нові підходи до шкільної початкової освіти’, Педагогічна газета, № 9, С. 4.
 3. Верховна Рада України, 1999. ‘Закон України «Про загальну середню освіту»’, Початкова школа, № 8, С. 1-11.
 4. Верховна Рада УРСР, 1991. ‘Закон Української РСР «Про освіту»’, Радянська школа, № 9, С. 5-19.
 5. Гавриленко, Т., 2016. ‘Розвиток початкової освіти в Україні в середині 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. : організаційний аспект’, Вісник Львівського університету, Серія педагогічна, Вип. 131, С. 194-209.
 6. Гончаренко, СУ., Гусєв, ВІ., 1992. ‘Тимчасове положення про середню загальноосвітню школу України’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 15/16, С. 3-17.
 7. Державний архів Чернігівської області, ф.Р-5065, оп. 2, спр. 3850, арк. 173-194.
 8. Кабінет Міністрів України, 1999. ‘Комплексний план заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 1999-2012 роках’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 9, С. 12-25.
 9. Кабінет Міністрів України, 2003. ‘Програма «Шкільний автобус»’. Доступно: <http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/5242/> [Дата звернення 15 Cічня 2019].
 10. Кремень, ВГ., ред., 2001. ‘Освіта України: інформаційно-аналітичний огляд’, Київ : ЗАТ «НІЧВАЛА», 224 с.
 11. Міністерство освіти і науки України, 2000. ‘Про реалізацію Комплексного плану заходів щодо розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості в 1999-2005 роках’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 11, С. 7-8.
 12. Міністерство освіти і науки України, 2001. ‘Положення про загальноосвітній навчальний заклад’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 6, С. 3-20.
 13. Міністерство освіти і науки України, 2001. ‘Про підсумки 2000/2001 навчального року та завдання на новий навчальний рік’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 20, С. 3-12.
 14. Міністерство освіти і науки України, 2001. ‘Статистичний збірник: загальноосвітні, позашкільні, дошкільні та професійно-технічні навчальні заклади (1996-2000 рр.)’, Київ : ВВП «Компас», 136 с.
 15. Міністерство освіти України, 1993. ‘Положення про логопедичні пункти системи освіти’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 20, С. 13-19.
 16. Міністерство освіти України, 1993. ‘Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат (школу, клас) України для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 22, С. 18-30.
 17. Міністерство освіти України, 1993. ‘Про стан та заходи організації підвищення кваліфікації та перепідготовки учительських кадрів на сучасному етапі’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 22, С. 3-9.
 18. Міністерство освіти України, 1994. ‘Положення про загальноосвітній інтернатний заклад’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 13/14, С. 31-62.
 19. Міністерство освіти України, 1994. ‘Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 12, С. 3-17.
 20. Міністерство освіти України, 1994. ‘Про початок нового 1994/95 навчального року у навчальних закладах України’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 23, С. 3-4.
 21. Міністерство освіти України, 1994. ‘Про стан навчально-виховної роботи закладів освіти та завдання з реалізації державної національної програми «Освіта»’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 11, С. 3-20.
 22. Міністерство освіти України, 1995. ‘Про поліпшення навчально-виховної роботи в загальноосвітніх та професійно-технічних закладах і завдання щодо реалізації рекомендацій парламентських слухань «Про стан освіти в Україні»’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 10, С. 3-9.
 23. Міністерство освіти України, 1996. ‘Доповідна записка про підсумки навчально-виховної роботи в загальноосвітніх та професійно-технічних закладах освіти у 1995 році’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 10, С. 21-31.
 24. Міністерство освіти України, 1996. ‘Доповідна записка про початок 1996/97 навчального року у закладах освіти України’, Вісник державної інспекції закладів освіти, № 4/5, С. 7-16.
 25. Міністерство освіти України, 1996. ‘Доповідна записка про стан підготовки педагогічних кадрів і забезпечення ними закладів освіти’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 6, С. 14-17.
 26. Міністерство освіти України, 1997. ‘Доповідна записка про початок 1997/98 навчального року в закладах освіти України’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 22, С. 9-24.
 27. Міністерство освіти України, 1997. ‘Про підготовку закладів освіти до нового 1997/98 навчального року’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 19, С. 3-8.
 28. Міністерство освіти України, 1997. ‘Про початок 1997/98 навчального року в закладах освіти України’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 22, С. 3-8.
 29. Міністерство освіти України, 1997. ‘Про стан освіти в Україні та завдання щодо її розвитку в 1997 році’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 5, С. 28-32.
 30. Міністерство освіти України, 1997. ‘Про стан та заходи щодо фінансового забезпечення освітянської галузі’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 7, С. 3-5.
 31. Міністерство освіти України, 1998. ‘Доповідна записка про початок 1998/99 навчального року в навчальних закладах України’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 24, С. 8-22.
 32. Міністерство освіти України, 1998. ‘Положення про навчально-реабілітаційний Центр’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 5, С. 19-27.
 33. Міністерство освіти України, 1998. ‘Про початок 1998/99 навчального року в навчальних закладах України’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 22, С. 3-8.
 34. Міністерство освіти України, 1998. ‘Про стан дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти в 1997 році та завдання щодо її розвитку’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 9, С. 3-10.
 35. Міністерство освіти України, 1999. ‘Доповідна записка про розвиток сільської загальноосвітньої школи’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 18, С. 13-16.
 36. Міністерство освіти України, 1999. ‘Доповідна записка про стан та перспективи розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 1, С. 8-16.
 37. Міністерство освіти України, 1999. ‘Про соціально-економічне становище в галузі та заходи щодо його стабілізації’, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 11, С. 3-6.
 38. Президент України, 1996. ‘Національна програма «Діти України»’. Доступно: <http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U063_96.html> [Дата звернення 15 Cічня 2019].
 39. Cавченко, ОЯ., 1993. ‘Альтернативні можливості початкової освіти’, Початкова школа, № 5, С. 3-6.
 40. Савченко, ОЯ., 1999.‘Закон про загальну середню освіту – нові умови її стабільного розвитку’, Початкова школа, № 8, С. 12-16.
 41. Савченко, ОЯ., 2001. ‘Новий етап у розвитку 4-річної початкової школи’, Початкова школа, № 1, С. 6-10.
 42. Савченко, ОЯ., 2008. ‘Авторська школа’, Енциклопедія освіти, Київ : Юрінком Інтер, С. 8-9.
 43. Соловйов, ЮІ., 1999. ‘Система підготовки вчителів початкової школи України (1991-1997 рр.)’, Донецьк, 18 с.
 44. Центральний державний архів вищих органів влади та управління (ЦДАВО) України, ф. 166, оп. 17, спр. 91, 49 арк.
 45. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 17, спр. 118, арк. 15-18.
 46. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 17, спр. 131, 30 арк.
 47. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 18, спр. 58, 63 арк.
 48. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 18, спр. 85, арк. 135-163.
 49. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 18, спр. 100, 60 арк.
 50. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 18, спр. 121, арк. 116-158.
 51. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 18, спр. 139, 78 арк.
 52. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 18, спр. 207, арк. 24-28.
 53. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 18, спр. 231, 86 арк.
 54. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 18, спр. 257, арк. 9-19.
 55. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 18, спр. 258, арк. 19-23.
 56. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 18, спр. 270, 62 арк.
 57. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 18, спр. 318, 58 арк.
 58. Havrylenko, TL., 2015. Tendencies of primary education development in Ukraine during the period of emergence of democratic changes in social life (1984–1991)’, European Journal of Education and Applied Psychology, № 4, P. 33-36.