Актуальність теми дослідження. У сучасному світі успішність особи та рівень життя оцінюється за матеріальними здобутками. Це є з одного боку результатом ідеології споживання, з іншого боку прагненням до комфорту і добробуту. Тому існуюча економічна нерівність є не тільки об’єктивним, але і соціально небезпечним явищем, яке є визначальним у суспільних відносинах сьогодення. Вона потребує пояснення та подолання.

Постановка проблеми. Нерівність володіння власністю спричиняє соціальне напруження і конфлікти між бідними та багатими. Позиція прибічників ринкового капіталізму діаметрально протилежна до позиції прибічників соціалізму, і через те, що кожна сторона захищає свої інтереси: володіти або отримати, потрібно знайти компроміс у діалозі та уникнути соціальних конфліктів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання соціальної справедливості у контексті економічних відносин є важливим у всі часи. До нього звертались світські мислителі і філософи, серед яких А. Сміт, А. Банерджі, Ф. Гаєк, Д. Аджемоглу, К. Реворт, К. Поппер та інші. У Католицькій Церкві про це йдеться в енцикліках майже усіх Пап ХХ-ХХІ століття. Протестантська думка в Україні представлена дослідженнями Місії “Євразія” та працями С. Головіна, М. Черенкова, А. Денисенка та інших.

Постановка завдання. Метою дослідження є розгляд католицької та протестантської позиції щодо права власності, аналіз положень філософії Рейнхольда Нібура щодо власності, і інтерпретація ідей християнського реалізму щодо власності у контексті сучасного українського суспільства.

Виклад основного матеріалу. Підкреслено, що у демократичному суспільстві конфлікт між капіталістами і соціалістами полягає у визначенні повноважень урядів. Продемонстровано розвиток позиції християнства щодо власності від ранньої Церкви до ХХ століття. Виявлено, що критика Нібуром капіталістичного ладу полягає у перебільшенні ролі індивідуалізму в економічних відносинах, і в ідеалізації економічного впливу як маючого лише захисну функцію. Виявлено справедливість критики соціалістами економічних засобів як інструментів утиску.  Розглянуто модель економічних відносин в сучасному українському суспільстві. Описано механізми економічного утиску у сучасному суспільстві. 

Висновки. Розглянуто позицію щодо власності з точки зору християнської етики та вчення Католицької церкви та протестантизму у історичній перспективі. Доведено, що ідеї колективізму, які висловлювали радикальні представники Реформації, тотожні до ідей марксистів. Доведено необхідність використання соціальних та політичних запобіжників в економіці, які ґрунтуються на моралі та захисті суспільства.

Ключові слова: право власності, капіталізм, соціалізм, соціальна етика, економічна нерівність, Рейнхольд Нібур, християнський реалізм.

 

Список використаних джерел:

  1. Niebuhr, R 2011. ‘The Children of Light and the Children of Darkness: a vindication of democracy and a critique of its traditional defense’, Chicago : The University of Chicago Press.
  2. Winstanley, G 1649. ‘A Declaration from the Poor Oppressed People of England’, Avaiable at : <http://www.bilderberg.org/land/poor.htm> [Accessed 07 May 2020].
  3. Головин, С 2015. ‘Библия и политика’, Киев: Книгоноша, 144 с.
  4. Лев ХІІІ, 1891. ‘Rerum Novarum “Нові речі” – Енцикліка Папи Лева ХІІІ’, Доступно : <https://dc.lviv.ua/nauka_cerkvy/dokumenty/2391-rerum-novarum-nov-rech-enciklka-papi-leva-h.html> [Дата звернення 7 Травень 2020].
  5. Лок, Д 2001. ‘Два трактати про врядування’, Київ : Основи, 265 с.
  6. Турчинов, О 2018. ‘Неомарксизм або подорож у безодню’. Доступно : <https://turchynov.com/news/details/neomarksizm-abo-podorozh-u-bezodnyu> [Дата звернення 7 Травень 2020].
  7. Фома Аквинский, 2013. ‘Сумма теологи. Часть ІІ-ІІ. Вопросы 47-122’, Перевод с латинского С. Еремеев, Киев : Ника-Центр, 832 с.  Доступно : <https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-8/20_2> [Дата звернення 7 Травень 2020].