автор: Олефіренко Т. О.


Актуальність дослідження. Інтерес до проблеми становлення кар’єри вчителя в процесі неперервної педагогічної освіти обумовлений реформуванням всіх основних сфер суспільства, що спричинило за собою зміну відношення до багатьох процесів і явищ, до цього часу залишалися поза полем зору внаслідок їх негативного сприйняття або низького рівня актуальності.

Постановка проблеми. Особистісна спрямованість змісту педагогічної підготовки обумовлює необхідність моделювання ситуацій, у яких майбутній учитель-педагог міг не тільки сприймати педагогічну теорію, а й удосконалювати власні професійно-педагогічні дії, закріплювати досвід педагогічного спілкування, стимулювати професійний саморозвиток, самовираження й самоствердження в самостійній педагогічній праці. Саме проектування та реалізація різних педагогічних ролей у процесі професійної підготовки уможливлюється шляхом застосування навчальних тренінгів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для дослідження значний інтерес представляють роботи зарубіжних і вітчизняних вчених: Р. Баклі, А. Лидерса, Т. Пауелля, Дж. Пауелля, Г. Старшенбаума, К. Фопеля, Г. Марасанова, Н. Мілорадова, Г. Cартан.

Постановка завдання. Здійснити аналіз використання педагогічних інновацій, а саме тренінгових технологій, в якості підвищення педагогічної підготовки майбутніх учителів, які в свою чергу відображатимуть педагогічну майстерність учителя і сприятимуть сформованості професійних умінь та навичок.

Виклад основного матеріалу. Представлено досвід використання тренінгових технологій навчання в процесі професійної підготовки майбутніх учителів. Розглянута специфіка організації тренінгу, до якого відносяться всі різновиди тренінгу, що впливають на якості, вміння та здібності, які проявляються в процесі спілкування з студентами. Виділено основні етапи проведення тренінгу, до яких відносяться: етап створення працездатності; етап орієнтації, здійснюваний у вигляді рольової гри або груповий дискусії; етап навчання і завершальний етап.

Висновки. Використання тренінгових технологій в процесі підготовки учителів сприяє розвитку їх конкурентоспроможності, вдосконалює професійні компетенції.

Ключові слова: професійна кар’єра, тренінгові вправи, тренінгові технології, тренінг, фахівець, майбутні вчителі, студент.

 

Список використаних джерел:

  1. Бакли, Р., Кэйпл, Дж., 2002. ‘Теория и практика тренинга’, С- Петербург : Питер, 256 с.
  2. Вачков, ИВ., 2007. ‘Психология тренинговой работы’, Москва : Эксмо, 416 с.
  3. Назарук, НВ., 2006. ‘Діагностика та профілактика психічного здоров’я педагога. Тренінг-курс’, Психолог, № 31–32, С. 223–224.
  4. Пригодій, МА., 2014. ‘Визначення теоретичних аспектів змісту комунікаційної компетентності сучасного фахівця’, Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, № 117, С. 183-185.
  5. Черняева, ТН., 2004. ‘Тренинг как средство формирования конфликтно-логической культуры менеджера : дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08’, Калининград, 150 с.