автор: Подолякіна О.В.


Актуальність теми дослідження. Сучасне суспільство все більшою мірою стає залежним від медіа. Якщо процеси суспільної модернізації свого часу завдячували впливу освіти, яка стала масовою у добу Просвітництва, то суспільна постмодернізація, яка інтенсивно відбувається останні десятиліття, завдячує поширенню у суспільстві засобів масової комунікації та масової інформації. Але якщо за доби панування телебачення освіта не відчувала шаленого тиску ЗМІ, оскільки їх вплив стосувався більшою мірою дорослих і його вплив на дітей було доволі легко контролювати, то ера Інтернет змела практично усі кордони і заборони і діти з найменшого віку виявилися під домінантним впливом контенту Інтернету, а не освітніх програм – дошкільних і шкільних.

Постановка проблеми. Для виявлення стосунку освіти до медіа-простору слід з’ясувати, до якої міри взагалі медіа змінюють соціальну реальність, якою мірою ця реальність є сконструйованою, а вже потім приймати рішення щодо того, як освіті взаємодіяти з медіа-реальністю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У світовій та вітчизняній літературі проблематика медіа представлена достатньо широко, однак зв’язок між медіа і освітою висвітлено неповною мірою. Для виявлення цього зв’язку важливим є звернення до праць представників феноменологічної соціології А. Шюца, П. Бергера та Т. Лукмана, дослідника медіа канадського філософа М. Маклюена, американського дослідника громадської думки У. Ліппмана, французького філософа-постмодерніста Ж. Бодріяра, німецького теоретика, автора теорії соціальних систем Н. Лумана, творця метафорології Г. Блюменберга, авторів концепції встановлення порядку денного М. Маккомбса і Д. Шоу. Інтерес являють також сучасні дослідження Є. Дьякової і А. Трахтенберг, Т. Красікової, І. Лисак, В. Мансурової, А. Улановського.

Постановка завдання полягає у виявленні основних впливів сучасних медіа на освіту та можливих впливів сучасної освіти на медіа.

Виклад основного матеріалу. У статті проаналізовано, якою мірою соціальна реальність може розглядатися як сконструйована. Проаналізовано основні причини та наслідки впливу медіа на конструювання соціальної реальності. Виявлено основні ризики та переваги впливу медіа на освіту та зазначено основні напрями конструктивної взаємодії медіа та освіти.

Висновки. Взаємне проникнення освіти і медіа-сфери відкриває і ширші можливості зворотного впливу освіти з її потенціалом критичного мислення на сферу ЗМІ – але для набуття таким впливом відчутного обсягу і ефекту цей вплив має спочатку набути прийнятного для медіа формату – систему можна змінювати лише зсередини.

Ключові слова: освіта, медіа, медіа-простір, соціальне конструювання, порядок денний, інформація, знання.

 

Список використаних джерел:

 1. Бергер, П & Лукман, Т 1995. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания, пер. с англ. Москва: Медиум, 323 с.
 2. Блюменберґ, Г 2005. Світ як книга, пер. з нім., передмова, коментарі Володимира Єрмоленка, Київ: Лібра, 544 с.
 3. Бодріяр, Ж 2010. Фатальні стратегії, пер. з франц. Л. Кононовича, Львів: Кальварія, 192 с.
 4. Геґель, ҐВ Ф 2004. Феноменологія духу, пер. з нім. П. Таращук; наук ред. пер. Ю. Кушаков, Київ: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 548 с.
 5. Дьякова, ЕГ & Трахтенберг, АД 1999. Массовая коммуникация и проблема конструирования реальности: анализ основных теоретических подходов, Екатеринбург: УрО РАН, 130 с.
 6. Кант, І 2000. Критика чистого розуму, пер. з нім. та приміт. І. Бурковського, Київ: Юніверс, 504 с.
 7. Красикова, Т 2013. ‘Проблема конструирования социальной реальности в теории массовой коммуникации’, Электронный научный журнал “Современный дискурс-анализ”, Вып. 8. Доступно: <http://discourseanalysis.org/ada8/st58.shtml>. [19 Грудня 2020].
 8. Липпман, У 2004. Общественное мнение, Москва: Институт Фонда “Общественное мнение”, 384 с.
 9. Луман, Н 2010. Реальність масмедіа, пер. В. Климченко; за ред. В. Іванова, М. Мінакова, Київ: ЦВП, 157 с.
 10. Лысак, ИВ 2009. ‘СМИ как средство конструирования социальной реальности в современном мире’, Альманах современной науки и образования, № 7 (26), ч. 1, с. 92-93.
 11. Маклюен, М 2008. Галактика Гутенберга: становлення людини друкованої книги, вид. 2-ге, перероб., Київ: Ніка-Центр, 389 с.
 12. Мансурова, ВД 2002. Журналистская картина мира как фактор социальной детерминации. Монография, Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 237 с.
 13. Улановский, АМ 2009. ‘Конструктивизм, радикальный конструктивизм, социальный конструкционизм: мир как интерпретация’, Вопросы психологии, № 2, с. 35-45.
 14. McCombs, ME & Shaw, DL 1972. ‘The agenda-setting function of mass media’, Public Opinion Quarterly. 36, p. 176–187.
 15. McLuhan, M 1967. Understanding Media: the Extensions of Man, London, New York: Sphere Books, 382 p.