автори: Яшанов С.М., Дзус С.Б.


Актуальність дослідження. Нові соціально-економічні умови визначаються цілою низкою чинників, серед яких центральне місце займають постійні технологічні зміни, революція в інформаційних і комунікаційних технологіях і викликаний ними швидкий темп соціальних змін. Тому сучасному виробництву потрібні кваліфіковані, різнобічно розвинені, ініціативні фахівці, здатні до професійної мобільності в умовах інформатизації суспільства.

Постановка проблеми. Широке використання комп’ютер-но орієнтованих засобів навчання з використанням технологій комп’ютерного моделювання, викликає оновлення низки дидактичних принципів навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження Ю. В. Горошка, М. І. Жалдака, Ю. О. Жука, І. Г. Захарової, Є. І. Машбіца, Н. В. Морзе, Ю. С. Рамського, Р. Р. Сулейманова та інших, показують, що для створення наукової основи ефективної інформатичної підготовки необхідно здійснити комплексний аналіз можливостей розвитку дидактичних принципів навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів технологій з використанням технологій комп'ютерного моделювання.

Постановка завдання. При впровадженні комп’ютерно орієнтованих засобів навчання на основі технологій комп’ютерного моделювання в систему інформатичної підготовки майбутнього вчителя технологій повинні враховуватися нові (синтезовані) принципи навчання розроблені вченими педагогічної галузі. Ці принципи забезпечують “входження” студентів в майбутню професійну діяльність, яка розкривається через змодельовану комп'ютерну ситуацію, навчальну ділову гру, професійно орієнтований проект.

Виклад основного матеріалу. Характерні особливості технології комп'ютерного моделювання у процесі інформатичної підготовки майбутніх учителів технологій реалізуються через наближення навчального процесу до реальних умов майбутньої професійної діяльності. При системній реалізації дидактичних принципів навчання інформатичних дисциплін, створюється ефективне середовище для здобування знань і формування інформатичних компетентностей студентів, забезпечується креативний характер інформатичної підготовки, спрямований на розвиток технологічного мислення, осмислений прояв професійно-орієнтованої позиції і розвитку особистісного фахового потенціалу майбутніх учителів технологій.

Висновки. Наукову основу процесу вдосконалення принципів навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів технологій становить активний пошук підходів із підвищення якості загального рівня інформатичної підготовки. Розвиток принципів навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів технологій являє собою системний опис основних параметрів приведення моделі їх навчання у відповідності не тільки зі станом здобування фахових знань, а і з спрямованістю і динамікою розвитку профілів соціальної і подальшої діяльності за фахом.

Ключові слова: дидактичні принципи навчання, технології комп'ютерного моделювання, інформатична підготовка, учителі технологій, комп’ютерно орієнтовані засоби навчання, навчання інформатичних дисциплін.

 

 

Список використаних джерел:

 1. Боровиков, СМ., 2017. ‘Компьютерное моделирование проектных решений в учебном процессе и научных исследованиях’, Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века : материалы X международной научно-методической конференции (Минск, 7 - 8 декабря 2017 года), Минск : БГУИР, C. 100 - 101.
 2. Бороненко, ТА., 2010. ‘Моделирование как деятельность по формированию специальных профессиональных компетенций бакалавра в области прикладной информатики’, Вестник РУДН. Серия : Информатизация образования, № 1, С. 58-62.
 3. Ващик, ТІ., 2005. ‘Моделювання у навчально-виховному процесі вищої педагогічної школи’, Нові технології навчання : наук.-метод. зб., М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти, Вип. 41, К., С. 147–158.
 4. Гальперин, ПЯ., 1979. ‘Психолого-педагогические проблемы профессионального обучения’, М. : Изд-во Моск. ун-та, 208 с.
 5. Горбатюк, РМ., 2009. ‘Комп’ютерне моделювання у підготовці майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності’, Наукові записки. Серія : Педагогіка, № 3, С. 222 - 229.
 6. Горошко, ЮВ., 2012. ‘Інформаційне моделювання у підготовці учителів математики та інформатики : монографія’, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Чернігів : Лозовий В. М., 367 с.
 7. Коваленко, ОЕ., Брюханова, НО., Гирич, ЗІ., 2008. ‘Дидактичні основи професійної освіти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. інжен.-пед. спец.’, Х. : ВПП «Контраст», 144 с.
 8. Ермолаев, ЮВ., 2005. ‘Компьютерное моделирование в учебном процессе’, Современные наукоемкие технологии, № 2, С. 52-52.
 9. Клопов, ДА., 2006. ‘Построение системы организации учебного процесса с использованием имитационного моделирования : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13’, Москва, 138 с.
 10. Кулик, ЯГ., 2007. ‘Комп'ютерне моделювання при вивченні фізики’, Молодь та соціально-інформаційні проблеми суспільства : зб. матеріалів Ш міжвуз. студ. наук. конф. (Умань, 21 квіт. 2007 р.), Т. ІV, К. : Вид-во Європейського ун-ту, С. 324-327.
 11. Малафіїк, ІВ., 2009. ‘Дидактика: Навчальний посібник’, К. : Кондор, 398 с.
 12. Нажмудинова, ПА., 2011. ‘Компьютерное моделирование как средство активизации процесса обучения’, Пед. образование и наука, № 10, Чита : Регион крупным планом, С. 71-73.
 13. Новосельський, ОК., 2012. ‘Моделювання різних технічних ситуацій засобами візуального програмування’, Інформатика в школі : науково-метод. журн., № 10, С. 15-19.
 14. Подоляк, ЛГ., 2008. ‘Психологія вищої школи : підручник [для студ. вищ. навч. закладів]’, 2-ге вид., доп. і перероб., Київ : Каравела, 352 с.
 15. Ракитов, АИ., 1991. ‘Философия компьютерной революции’, М. : Политическая литература, 293 с.
 16. Сафаров, МВ., 2014. ‘Компьютерное моделирование как важный фактор формирования творческих способностей учащихся при обучении математических задач : дис. ... канд. ... пед. наук : 13.00.01’, Акад. образования Таджикистана, Душанбе, 172 с.
 17. Смоліна, ІС., 2005. ‘Комп’ютерне та імітаційне моделювання – один з найкращих способів покращення знань студентів інженерно-педагогічних спеціальностей’, PDMU-2005. Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності : матеріали Міжнародної конференції, Бердянськ, 104 с.
 18. Сулейманов, РР., 2011. ‘Компьютерное моделирование в учебном процессе’, Школ. Технологии. Концепции, модели, проекты, № 1, С. 95-101.
 19. Теплицький, ОІ., 2008. ‘Розвиток пізнавальної активності студентів засобами динамічного графічного моделювання’, Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Серія : Педагогіка, № 7, С. 84-88.
 20. Хоменко, ВГ., 2007. ‘Теоретичне обґрунтування підготовки майбутніх інженерів-педагогів до використання комп’ютерного імітаційного моделювання як засобу навчання з програмування’, Проблеми інж.-пед. освіти : зб. наук. пр., Укр. інж.-пед. акад., Вип. 17, Х., С. 325–332.
 21. Цветков, ВЯ., 2010. ‘Технология обучения с использованием динамических компьютерных моделей’, Дистанционное и виртуальное обучение, № 2, С. 23-33.
 22. Heichler, Е., 1994. ‘Microsoft Launches Access 2.0 Database Management System’, Computer World, №23, P. 40.
 23. Hildebrandt, D., 1990. ‘Computer Based Education: Handbook and Overview’, Rose Hulman Institute of Technology, P. 61.