автор: Овчатова А. П. 


Актуальність теми дослідження. У статті проаналізовано стан та рівень впровадження STEM-освіти в Україні. Визначені ключові переваги інтеграції STEM-освіти в концепції Нової української школи, які полягають у набутті конкретних компетенцій та розвитку знань учнів у певних та міждисциплінарних галузях пов’язаних із інноваційністю та технологіями.

Постановка проблеми. При встановленні ступеню готовності навчальних закладів до впровадження основних вимог STEM-освіти. А саме визначено, що ключовими проблемами впровадження нової системи освіти є: ментальність, неготовність вчителів, половинчастість, процес навчання, віддільність предметів одне від одного, відсутність належної матеріальної бази тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями STEM-освіти в Україні як правило займаються вчені, котрі розробляють концепцію впровадження Нової української школи. Акценти при дослідженні цього питання науковці роблять в контексті адаптації нової системи освіти до українських освітніх реалій, однак в цих роботах оминається увагою питання морального та етичного виховання школярів, яким й пропонуються принципи STEM-освіти.

Постановка завдання. Окреслити проблеми та перспективи впровадження STEM-освіти в Україні.

Виклад основного матеріалу. Встановлено, що незважаючи на значні перешкоди та стереотипи щодо впровадження STEAM-освіти в Україні цей процес є невідворотнім, оскільки як стверджують провідні українські педагоги попередня радянська концепція освіти є утопічною та неефективною. Визначено наступне, якщо Україна прагне стати провідною європейською державою, то зміна системи освіти є головним фактором успіху. Констатовано, що в умовах переходу до Нової осучасненої української школи впровадження STEM-освіти залишається найбільш пріоритетним напрямком освітньої системи України. Визначено, що завдяки консолідації зусиль впровад-ження STEAM-освіти стає однією з реальних цілей Нової української школи. Лише за останні декілька років було створено нормативно-правову базу по впровадженню STEAM в Україні, працює Web-STEАM-школа, виданий збірник матеріалів “STEM-тиждень”, систематично проводяться наукові конференції, відкрито віртуальний STEM-центр, що є величезним кроком вперед.

Висновки. Розробниками Нової української школи запропоновано шляхи розв’язання проблем, що заважають впровадженню нових методів освіти. Визначено вектори подальшого розвитку даного напряму та результати, які вони зможуть забезпечити, однак доки не будуть вирішені ключові проблеми, які стоять на перешкоді повноцінного впровадження STEM-освіти – це питання буде залишатися відкритим в концепції Нової української школи.

Ключові слова: STEM-освіта, Нова українська школа, радянська модель, педагогічний потенціал.


Список використаних джерел:

1. Василашко, ІП, Горбенко, СЛ, Лозова, ОВ & Патрикеєва, ОО 2017. ‘Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017 / 2018 навчальний рік’, Методист, № 8, с. 37–43.

2. Василашко, ІП, Патрикєева, ОО & Булавська, ЛГ 2020. Збірник матеріалів ‘STEM-тиждень – 2020’, Видавничий дім ‘Освіта’, Київ.

3. Іванюк, ТГ & Мартинюк, ОМ 2018. ‘Проблеми шкільної математичної освіти тернопільської області та шляхи їх вирішення’, Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи, № 2, с. 193–196.

4. Кузин, НП & Колмакова, МН (eds) 1986. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР, Педагогика, Москва.

5. Морзе, Н n.d. Презентація STEAM-освіта, STEM-school. Доступно: <https://www.stemschool.com/> [14 Червень 2021].

6. Нова українська школа 2016. Міністерство освіти і науки України, Київ.

7. Новые направления в дисциплинах STEM (естественные науки, технологии, инженерия и математика) 2014. Доступно: <http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/publication/2014/01 /20140109290208.html#ixzz4MHxzXHSz> [18 Червень 2021].

8. Обучение в области естественных, технических, инженерных и математических наук в США: программа STEM (Перевод доклада) 2011. Московский городской психолого-педагогический университет, Портал психологических изданий PsyJournals.ru, с. 32–38.

9. Презентація ‘STEAM-освіта: інноваційна науково-технічна система навчання 2016. Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Доступно: <http://ippo.kubg.edu.ua/content/11373> [15 Червень 2021].

10. Про створення робочої групи з питань провадження STEM-освіти в Україні 2016. Наказ МОН України № 188 від 29.02.2016 р. Доступно: <https://imzo.gov.ua/2016/02/29/nakaz-mon-vid-29-02-2016-188-pro-utvorennya-robochoyi-grupi-z-pitan-vprovadzhennya-stem-osviti-v-ukrayini/> [16 Червень 2021].

11. Щодо впровадження STEM-освіти в загальноосвітніх навчальних закладах 2015. Лист № 869-16/02.2 МОІППО від 05.10.2015. Доступно: <http://osvita-krda.mk.ua.> [15 Червень 2021].