автор: Чумак М. Є.


Актуальність дослідження. Високий рівень соціальної уваги до проблем розвитку вітчизняної освіти та науки на сучасному етапі потребує уважного переосмислення набутого попередніми поколіннями досвіду, який послугує дороговказом для теперішніх та прийдешніх поколінь. Аналіз джерелознавчої бази засвідчив, що високим рівнем прогресивності відзначався внесок українських педагогів-фізики, частина з яких була несправедливо забута під впливом ідеологічного тиску радянської влади.

Постановка проблеми. Чи використовується напрацьований українськими педагогами-фізиками досвід у сучасному реформуванні вітчизняної освіти?

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти досліджуваної проблема-тики, які торкаються персоніфікованих розвідок представників фізичної науки, увійшли в основу досліджень О. Ляшенка, Є. Коршака, В. Сиротюка, М. Садового, М. Головка, О. Хом’яка, А. Петрученко та інших.

Постановка завдання. Парадигма сучасної освіти та пріоритетні напрями реформування зазначеної галузі повинні ґрунтуватися на багатовікових підвалинах вітчизняного науково-педагогічного досвіду. Приклади міжнародної співпраці профільних освітян-науковців повинні стати визначальними на фоні сучасних завдань європейської освітньої інтеграції. Успішне досягнення окреслених завдань уможливиться шляхом дієвої систематичної та міжособистісної співпраці представників вітчизняних на іноземних інституцій.

Виклад основного матеріалу. Завдання української національної школи підготувати конкурентоспроможних фахівців, які будуть затребувані на міжнародному ринку праці. Сучасне покоління зіштовхнулося віч-на-віч із проблемою мінливості соціокультурних пріоритетів, яка є наслідком попередніх ідеологічних кампаній радянської влади супроти української інтелігенції. Наслідки такої мінливості сягають глибин штучно створеної залізної завіси комуністичного керівництва, яке намагалося відмежувати українство від світової спільноти усіма можливими засобами та ізолювати свідому інтелігенцію від прогресивно-освічених кіл.

Висновки. Складність та широта досліджуваної проблеми потребує її міждисциплінарного аналізу під кутом низки дисциплін, які зорієнтуються на подолання наявної деструкції та актуалізують освітній поступ у відповідності до сучасних завдань розвитку вітчизняної освіти та науки. Перспективним напрямом сучасних дослідницьких робіт повинні послугувати цільові розвідки, зорієнтовані на окреслення подальших перспектив галузевої інтернаціоналізації у відповідності до існуючих вимог мінливого сьогодення.

Ключові слова: фізики, педагоги, вища школа, механіка.

 

Список використаних джерел:

 1. Бавер, ВІ., Каменєва, ВО., 1964. ‘Микола Дмитрович Пильчиков’, К. : Техніка, 65 с.
 2. Бесхмельніцина, ММ., Коломієць, ОП., 2004. ‘Підручник С. П. Тимошенка “Курс опору матеріалів” – видатне явище в науковій та педагогічній практиці другої половини ХІХ та початку ХХ століть’, С.П. Тимошенко – механік ХХ століття: Мат. наук. чит. з циклу:“Видатні конструктори України”, НТУУ “КПІ”, ДПМ, К. : ПП “ЕКМО”, С. 71-76.
 3. Гришкова, НП., Георгиевская, ВВ., 1956. ‘Александр Николаевич Динник’, АН УССР, К.: Изд-во АН УССР, 51 с.
 4. Екатеринославский Горный Институт, 1913. ‘Временные правила об управлении Екатеринославским Горным Институтом и Закон о преобразовании Екатеринославского горного училища в Горный Институт’, Известия Екатеринославского Горного Института, Вып.2, С. 1-28.
 5. Екатеринославский Горный Институт, 1914. ‘Отчет о состоянии и деятельности Екатеринославского Горного Института’, Известия Екатеринославского Горного Института, Вып. 1, С. 1-87.
 6. Ишлинский, АЮ, ред., 1998. ‘Развитие общей механики в России и Украине в 20-80-е годы ХХ века’, М. : Наука; Киев : Феникс, 403 с.
 7. Ковальчук, ЛВ., 1994. ‘Микола Миколайович Салтиков (1872-1961)’, Нариси з історії природознавства і техніки: Зб. наук. пр., НАН України, Вип. 41, К. : б.в., С. 150 – 155.
 8. Лихолат, ОВ., Ховрич, СМ., 2002. ‘Науково-технічні досягнення втузів Наддніпрянської України (дореволюційний період)’, Дослідження з історії техніки: Зб. наук. пр..,Вип. 1, К. : ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, С. 100-108.
 9. Матвієнко, ПВ., 2006. ‘Як захистити незалежність України’, К. : Наук. думка, 208 с.
 10. Некрасов, ЗИ., ред., 1980. ‘Развитие металлургии в Украинской ССР’, К. : Наук. думка, 960 с.
 11. Путята, ТВ., Лаптев, БЛ., Розенфельд, БА., Фрадлін БН., 1968. ‘Александр Петрович Котельников : 1865-1944’, М. : Наука, 122 с.
 12. Путята, ТВ., Фрадлін, БН., 1952. ‘Діяльність видатних механіків на Україні’, К. : Держ. вид-во. техн. л-ри УРСР, 267 с.
 13. ‘ЦДІАК’, ф. 2047, оп. 1, арк. 1-1 зв.
 14. ‘Österreichisches statistisches Handbuch’, 1903. Band 21, Wien, S. 59.