Новосельська Надія Тадеївна, Кузіна Оксана Тадеївна


Актуальність теми дослідження. Актуальною та ціннісно значимою в руслі реалізації основних пріоритетів сучасної освіти, єдності, неперервності освітніх ланок, особистісно орієнтованої парадигми є проблема наступності в організації освітньої діяльності у закладі дошкільної освіти та початкової школи, вдосконалення форм освітнього процесу для забезпечення якісного переходу між дошкільним вихованням та початковою освітою.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства одним із пріоритетних завдань, визначених Концепцією Нової української школи, є необхідність системних реформаційних процесів в освітній галузі на принципах дитиноцентризму, безперервності та ступеневості освіти.

Забезпечення неперервності здобуття освіти є можливим за умови реалізації принципів перспективності і наступності між суміжними ланками освіти, зокрема дошкільною і початковою. З переходом загальної середньої освіти на нові терміни, структуру та зміст навчання актуалізується питання пошуку шляхів забезпечення цілісного розвитку особистості на різних рівнях освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання наступності стало предметом дослідження багатьох поколінь педагогів, психологів, науковців. Н. Захарова, Г. Назаренко, О. Проскура розглядали організаційно-педагогічні умови забезпечення готовності дошкільників до навчання в початковій школі. Н. Бібік, А. Богуш, В. Кузь визначали шляхи організації наступності дошкільної та початкової освіти. Г. Бєлєнька, Л. Нестеренко висвітлювали супровід механізмів наступності в навчально-виховному комплексі “дошкільний виховний заклад – початкова школа”. Однак, аналіз праць у досліджуваній галузі засвідчив, що компаративного аналізу основних форм освітнього процесу у закладі дошкільної освіти та початковій школі у контексті наступності здійснено не було.

Постановка завдання. Визначити основні форми освітнього процесу дошкільної та початкової ланок освіти. Виділити спільні та відмінні ознаки дидактичних одиниць форм освітнього процесу у закладі дошкільної освіти (підготовча група) та початковій школі у контексті наступності, застосовуючи компаративний підхід. Окреслити шляхи вдосконалення форм організації освітньої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до положень Базового компоненту дошкільної освіти, Державного стандарту початкової освіти та основних ідей концепції Нової української школи необхідно систематично здійснювати ґрунтовний порівняльний аналіз основних форм організації освітньої діяльності у закладах дошкільної освіти та початкової школи з метою забезпечення наступності змісту освітнього процесу та уникнення дублювання в освітніх програмах.

Наступність між дошкільним та молодшим шкільним віком одна із умов безперервної освіти дитини. Наступність може бути реалізована через форму (методичний аспект), зміст (змістовний аспект), індивідуалізацію навчання, систему діяльностей (психолого-педагогічний аспект).

Для кожного віку характерна своя особлива форма організації освітньої діяльності, яка планується та цілеспрямовано реалізується педагогом з метою вирішення певних освітніх завдань розвитку, виховання та навчання.

Висновки. У статті проаналізовано основні форми освітнього процесу у закладі дошкільної освіти та початковій школі. Здійснено порівняльний аналіз дидактичних одиниць форм освітнього процесу у школі (1 клас) та закладі дошкільної освіти (підготовча група). Визначено шляхи вдосконалення форм організації освітньої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Ключові слова: наступність, заклад дошкільної освіти, початкова школа, освітній процес, компаративний підхід, дидактичні одиниці освітнього процесу.


Список використаних джерел:

  1. Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) 2021, Наказ МОН України № 33 від 12.01.2021. Доступно: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf>. [20 Грудень 2021].
  2. Бєлєнька, ГВ 2018, ‘Вплив ідей Нової української школи на зміст діяльності педагогів закладів дошкільної освіти’, Освітній простір України, Випуск 12, Івано-Франківськ: видавництво ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, с. 7-14. Доступно: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2018_12_3>. [24 Грудень 2021].
  3. Богуш, АМ 2012, ‘Вектор наступності державних стандартів дошкільної і початкової освіти’, Дошкільне виховання, № 7, с. 21-23.
  4. Гончаренко, СУ 1997, Український педагогічний словник, Київ: Либідь, 376 с.
  5. Гуревич, РС 2008, Теорія і практика навчання в професійно-технічних закладах. Монографія, Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 410 с.
  6. Державний стандарт початкової загальної освіти 2019, Документ № 688-2019-п, Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-п#Text.>. [23 Грудень 2021].
  7. Максименко, СД 2018, ʻМеханізми розвитку особистостіʼ, Проблеми сучасної психології, Вип. 40, с. 7-23. Доступно: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2018_40_3. >. [20 Грудень 2021].
  8. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої освіти. Доступно: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf >. [23 Грудень 2021].
  9. Савченко, ОЯ 1997, Дидактика початкової школи. Підручник для студентів педагогічних факультетів, Київ, 416 с.