автори: Булгакова Т. М., Гришко В. Д.


Актуальність дослідження. В умовах глобалізації і насиченості інформаційного часу особливо важливим постає питання художньо-естетичного виховання молодого покоління. Аналіз концепцій художньо-естетичного виховання в загальноосвітніх закладах України другої половини XX століття є основою для виокремлення ефективних методів вирішення сучасних проблем виховання.

Постановка проблеми. Чи надається у минулому столітті важливого значення художньо-естетичному вихованню учнів?

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Психологічні аспекти художньо-естетичного виховання дітей та молоді знайшли відображення у працях І. Беха, О. Дем’янчука, В. Москальця та ін. Проблемі організації та ефективності художньо-естетичного виховання присвячені праці Д. Кабалевського, Б. Нєменського, В. Сухомлинського та ін.

Постановка завдання. Система сучасної освіти в Україні як стратегічної галузі держави має узгоджуватись із принципами наявних економічних відносин, ставленням до неї суспільства, рівнем освітніх потреб. Упродовж останніх років чимало зроблено для визначення і спрямування діяльності загальноосвітніх закладів по шляху перспективних дій. Успішне досягнення мети залежить від багатьох чинників, важливим із яких є виховання майбутніх громадян України з високим рівнем естетичної культури.

Виклад основного матеріалу. Сучасна школа покликана розвивати в дітях потребу сприймати культурні цінності, нагромаджувати мистецький досвід та використовувати їх як основу для гармонізації ставлення до навколишнього світу. Основи цього були закладені у другій половині минулого століття, хоча й був значний перекіс у сторону комуністичного виховання. У радянський відрізок часу досліджуваного нами періоду у вихованні превалювало формування якостей культурного громадянина, будівника комунізму. В художньо-естетичне виховання впліталось формування патріотизму та інтернаціоналізму, ними була пронизана художня література, музичне, образотворче мистецтво.

Висновки. Складність, широта і багатогранність проблем художньо-естетичного виховання в школі, багатоаспектність його зв’язку з реальним життям обумовлює необхідність використання існуючого досвіду з цього питання та розроблення нових підходів. Вивчення здобутків української теорії і практики виховання буде сприяти удосконаленню роботи з питань підвищення культурного рівня сучасної особистості.

Ключові слова: художньо-естетичне виховання, учні, освіта, радянський період, демократизація.

 

Список використаних джерел:

 1. Ільїна, ГА., 1956. ‘До питання про розкриття художнього образу при розучуванні пісні молодшими школярами’, Питання дитячої та педагогічної психології : Наук. зап. Українського н.-д. Ін-ту психології, Т. 5, 262 с.
 2. Кабалевский, ДБ., 1977. ‘Программа по музыке (с поурочной методической разработкой) для общеобразовательной школы, 1–3 классы’, М. : Просвещение, 112 с.
 3. Бабич, СВ., Вікторов, ВО., Заволока СП., 1962. ‘Керівні матеріали про школу’, К. : Радянська школа, 386 с.
 4. Верховна рада України, 1996. ‘Концепція національного виховання’, Освіта, 26 жовтня, С. 4–5.
 5. Лихачев, БТ., 1974. ‘Теория коммунистического воспитания’, М. : Педагогика, 492 с.
 6. Масол, ЛМ., 2015. ‘Художньо-педагогічні технології в основній школі : єдність навчання і виховання : метод. посіб.’, Харків : «Друкарня Мадрид», 178 с.
 7. Мороз, ВВ., 2009. ‘Підготовка майбутнього вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів на уроках музики : дис. …канд. пед. наук : спец. : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»’, К., 261 с.
 8. Зязюн, ІА., Семашко, ОМ., 1995. ‘Національна державна комплексна програма естетичного виховання’, Рідна шк., № 12, С. 29–52.
 9. Верховна рада України, 2002. ‘Національна доктрина розвитку освіти’, Освіта України, 23 квіт. (№ 33), С. 4–6.
 10. ‘О реформе общеобразовательной и профессиональной школы : Сб. документов и материалов’, 1984, М. : Политиздат, 112 с.
 11. Щукина, ГИ., ред., 1966. ‘Педагогика’, М. : Просвещение, 650 с.
 12. Ростовський, О., Хлєбнікова, Л., Марченко, Р., 2007. ‘Програми для середньої загальноосвітньої школи, 1–4 класи. Музика’, Мистецтво та освіта, № 1, С. 2–6.
 13. НИИ ХВ, 1965. ‘Программа средней школы. Проект для обсуждения. На правах рукописи. Музыкальное искусство’, М. : АПН РСФСР, 38 с.
 14. Сухомлинський, ВО., 1977. ‘Вибрані твори : в 5 т.’, Т. 5, К. : Радянська школа, 639 с.
 15. ЦДАВО України. ‘Ф. 4631. Оп. 2’, Арк. 1–2.
 16. Шацька, ВН., 1950. ‘Повышение идейно-политического уровня эстетического воспитания в школе’, М. : АПН РСФСР, Вып. 30, С. 195–208.