автор: Гавриленко Т. Л.


Актуальність теми дослідження. Нині в умовах розбудови Нової української школи одним із пріоритетних завдань є модернізація змісту освіти. Особливої уваги в напрямі оновлення змісту освіти потребує перший рівень повної загальної середньої освіти.

Постановка проблеми. З огляду на освітні трансформації закономірним є звернення до вітчизняного історико-педагогічного досвіду. Наукове зацікавлення викликає період розроблення освітніх стандартів в Україні, що спричинило перегляд змісту початкової освіти у 1996–2001 рр.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти розвитку змісту початкової освіти в 1996-2001 рр. знайшли відображення у працях українських учених Н. М. Бібік, М. С. Вашуленка, Н. С. Коваль, Я. П. Кодлюк, О. Я. Савченко, В. П. Тименка та ін.

Постановка завдання. Визначити та схарактеризувати новації у розвитку змісту початкової освіти в контексті розроблення освітніх стандартів в України у 1996–2001 рр.

Виклад основного матеріалу. Одним із магістральних питань у 1996–2001 рр. стала модернізація змісту освіти, що здійснювалася у двох напрямах: розроблення Державного стандарту початкової загальної освіти, що мав забезпечувати єдиний освітній простір, визначати державні вимоги до освіченості учнів на рівні початкової освіти, та оновлення чинного змісту освіти в контексті вимог стандарту відповідно до потреб тогочасного суспільства та особистості дитини.

Висновки. Проаналізовані джерела дозволили не лише отримати нове історико-педагогічного знання, а й осмислити попередній досвід у процесі сучасного реформування освітньої галузі. Переконані, що пріоритетними засадами у розвитку змісту початкової освіти мають залишатися дитиноцентризм, національна спрямованість, гуманізація, варіативність, диференціація, реалізовані у 1996-2001 рр.

Ключові слова: модернізація змісту початкової освіти; освітні стандарти; навчальний план; навчальна програма; підручники; Україна.

 

Список використаних джерел:

 1. Базові навчальні плани середніх закладів освіти на 1997/1998 навчальний рік 1997. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 8, с. 16–24.
 2. Бібік, НМ 1997. ‘Ознайомлення з навколишнім у 1 класі՚, Початкова школа, № 8, с. 35–38.
 3. Бібік, НМ & Коваль, НС 1996. Віконечко, Київ, 45 с.
 4. Вашуленко, МС 2000. ‘Нові підходи до шкільної початкової освіти՚, Педагогічна газета, № 9, с. 4.
 5. Гавриленко, ТЛ 2019. Розвиток початкової освіти в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історико-педагогічний аспект. Монографія, Київ : Фенікс, 384 с.
 6. Гавриленко, ТЛ & Кузьомко, ЛМ 2020. ‘Конструювання змісту початкової освіти на нових методологічних і дидактичних принципах у період відродження національної школи в Україні (1991–1996)՚, Вісник Національного університету “Чернігівський колегіум”: Серія: Педагогічні науки, вип. 8 (164), Чернігів, с. 278-285.
 7. Гавриленко, ТЛ & Розлуцька, ГМ 2020. ‘Тенденції розвитку підручникотворення в початковій освіті в перше десятиліття державної незалежності України (1991–2001)՚, Освітній дискурс, № 27(10), с. 37-49.
 8. Державний стандарт початкової загальної освіти 2001. Початкова школа, № 1, с. 28–54.
 9. Державні освітні стандарти (початкова школа) 1997. Освіта України, № 18/19, с. 8–9; № 20, с. 5–7.
 10. Доповідна записка про результати апробації навчальної літератури у 1999/2000 навчальному році 2000. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 19, с. 15–22.
 11. Доповідна записка про результати апробації навчальної літератури у 2000/2001 навчальному році, 2001, Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 15, с. 4–15.
 12. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у новому 2000/2001 навчальному році 2000. Лист МОН України № 1/9–277 від 29.06.2000 р., Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 15/16, с. 3-64.
 13. Кодлюк, ЯП 2006. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті : підручник, Київ: Наш час, 368 c.
 14. Концепція державного стандарту загальної середньої освіти України 1996. Освіта України, № 3, с. 4–5.
 15. Левшин, ММ 1994. ‘До вивчення інформатики в 1–4 класах՚, Початкова школа, № 8, с. 19–24.
 16. Нова українська школа : концептуальні засади реформування середньої школи 2016. Схвалено рішенням колегії МОН України від 27.10.2016 р., Доступно: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>. [13 Грудень 2020].
 17. Перелік програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти України для використання в середніх закладах освіти в 1998/1999 навчальному році 1998. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 17/18, с. 3–49.
 18. Положення про порядок підготовки, експертизи, апробації підручників, навчальних та навчально-методичних посібників 1998. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 2, с. 19–25.
 19. Положення про порядок підготовки, експертизи, апробації підручників, навчальних та навчально-методичних посібників 1998. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 2, с. 19–25.
 20. Про загальну середню освіту 1999. Закон України № 651-XIV від 13 травня 1999 р., Початкова школа, № 8, с. 1–11.
 21. Про освіту 1996. Закон України № 100/96-ВР від 23.03.1996 р., ЛИГА: ЗАКОН. Доступно: <http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960100.html> [13 Грудень 2020].
 22. Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 1998/1999 навчальний рік 1998. Наказ міністра освіти України № 131 від 3 квітня 1998 р., Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 10, с. 14–27.
 23. Про Типові навчальні плани початкової школи з українською мовою та мовами навчання національних меншин 2001. Наказ МОН України № 96 від 28.04.2001 р., Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, № 6. с. 20–21.
 24. Програма з основ безпеки життєдіяльності для загальноосвітніх навчальних закладів України 1999. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 22. с. 3–30.
 25. Програми середньої загальноосвітньої школи. 1–4 (1–3) класи 1997. Київ: Бліц, 206 с.
 26. Савченко, ОЯ 2012. Дидактика початкової освіти: підручник, Київ: Грамота, 504 с.
 27. Савченко, ОЯ 1996. ‘Реформування змісту початкової освіти՚, Початкова школа, № 1, с. 4–8.
 28. Савченко, ОЯ 1999. ‘Стан і завдання реформування змісту загальної шкільної освіти՚, Педагогіка і психологія, № 4. с. 6–17.
 29. Havrylenko, TL 2016. ‘The Development of the Content of Primary Education in Ukraine during the Period of Revival of the National School (1991–2001)՚, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Vol. 4, Іss. 79, р. 26–29.