Виберіть свою мову

автор: І. О. Луценко


Актуальність теми дослідження. Сучасні дослідження засвідчують потребу людини у щасті, яке нині використовується як інструмент вимірювання прогресу людства. Щастя пов’язано з реалізацією людського потенціалу, тому до проблеми висвітлення способів його досягнення долучаються практично всі фахівці, чия діяльність пов’язана з внутрішнім життям людини, його перебігом і процесами.

Постановка проблеми. Методологічне утвердження значущості щасливого проживання дитиною дошкільного дитинства – як однієї із цінностей сучасної дошкільної освіти – містить Базовий компонент дошкільної освіти. Водночас не розкрито категорії, теорії, принципи, що мають цільове призначення – реалізацію поставленої мети.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У педагогічних дослідженнях категорія “щастя” вивчається через призму таких понять, як: “щастя як педагогічна категорія”, “позиція щасливої людини”, “педагогічне щастя”, “щасливий педагог”, “щас-лива дитина”. Щастя досліджують О. Абраменко, Л. Варава, В. Ніснер, О. Павлова, Т. Уварова, Н. Щуркова.

Постановка завдання. Категорія щастя визначається як педагогічна категорія. Водночас не визначено ключове спеціалізоване поняття, у якому було б окреслено істотні, суттєві ознаки об’єктивного опису дійсності, яка відповідає вимогам щасливого проживання дитиною дошкільного дитинства.

Виклад основного матеріалу. Виділено структурні компоненти щастя дорослої людини і визначено специфічні відмінності їх прояву у дитини раннього і дошкільного віку. Проаналізовано відповіді батьків на запитання анкети “Коли Ваша дитина почуває себе щасливою?”, відповіді і малюнки дітей. Визначено зміст поняття “щасливе проживання дитиною дошкільного періоду дитинства” та окреслено феномен щастя дитини-дошкільника, педагогічні умови організації щасливого перебігу життєдіяльності дитини в ЗДО.

Висновки. В Україні щасливе проживання дошкільного періоду дитинства забезпечується на законодавчо-правовому рівні. Держава гарантує реалізацію прав і свобод дитини, забезпечення належних умов для її життєдіяльності і зростання в сім’ї. Щасливе життя дошкільника можливе і досяжне завдяки цілеспрямованим і об’єднаним зусиллям батьків і педагогів. Щасливе проживання дитини в сім’ї, перебування протягом дня в ЗДО можливе при забезпеченні сукупності психолого-педагогічних умов, обов’язковому врахуванні феномену щастя дитини-дошкільника.

Ключові слова: щастя, щастя дитини-дошкільника, радість, задоволеність життям.


Список використаних джерел:

1. Абраменко, ЕВ 2009. Становление позиции счастливого человека в младшем школьном возрасте. Доступно: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-pozitsii-schastlivogo-cheloveka-v-mladshem-shkolnom-vozraste/viewer>. [23 Квітень 2021].

2. Академічний тлумачний словник 1970-1980. Словник української мови. Доступно: <http://sum.in.ua/s/shhastja>. [23 Квітень 2021].

3. Аргайл, М 2003. Психология счастья, пер. с англ., ред. и вступ. статья к. пед. н. МВ Кларина, Москва: Прогрес.

4. Базовий компонент дошкільної освіти 2021. Державний стандарт дошкільної освіти (нова редакція), Наказ МОН України № 33 від 12.01.2021, 37 с. Доступно: <https://https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf>. [23 Квітень 2021].

5. Бакуменко, В, Князєв, В & Сурмін, Ю 2003. ‘Методологія державного управління: проблеми становлення та подальшого розвитку’, Вісн. УАДУ, № 2, С. 11-27.

6. Варава, ЛА 2015. ‘Особливості виникнення переживання почуття щастя в дошкільному віці’, Актуальні проблеми психології, Том VII: Екологічна психологія, випуск 38, С. 79-92. Доступно: <http://appsychology.org.ua/data/jrn/v7/i38/9.pdf>. [23 Квітень 2021].

7. Великий тлумачний словник сучасної мови (n.d.). Доступно: <https://slovnyk.me/dict/vts/%D1%89%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9>. [23 Квітень 2021].

8. Воспитание счастьем, счастье воспитания 2004. Педагогическая технология воспитания счастливого человека в школе, Феликсология воспитания: как воспитывать счастливого, авт. НЕ Щуркова, ЕП Павлова, Москва: Центр “Педагогический поиск”, 160 с.

9. Гольбах, Поль Анри 1963. Избранные произведения в 2 томах, Москва: Мысль, Серия “Философское наследие”, 395 с.

10. Гончаренко, С 1997. Український педагогічний словник, Київ: Либідь, 374 с.

11. Етимологічний словник (n.d.). Українська публічна електронна бібліотека Горох Доступно: <https://goroh.pp.ua/Етимологія/щастя>. [23 Квітень 2021].

12. Єфименко, В 2002. ‘Щастя’, Філософський енциклопедичний словник, гол. редкол. ВІ Шинкарук та ін., Київ: Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України. Доступно: <https://slovnyk.me/dict/ffes/щастя>. [23 Квітень 2021].

13. Закон України “Про охорону дитинства” 2001. Документ № 2402-III, Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 30, ст. 142. Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text>. [23 Квітень 2021].

14. Зернецька, ОВ 2019. ‘Щастя як інтегративна цивілізаційна цінність’, Ціннісний вимір розвитку цивілізацій і глобалізація, зб. наук. праць за заг. ред. ОВ Зернецької, С. 30-39. Доступно: <http://elibrary.ivinas.gov.ua/4556/>. [23 Квітень 2021].

15. Ніснер, ВБ 2011. Щастя як педагогічна категорія в історії вітчизняної освіти і виховання. Автореферат кандидата наук, НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ, 24 с. Доступно: <http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/31647/1/100068865.pdf>. [23 Квітень 2021].

16. Психологічний Словник (n.d.). Доступно: <https://psycholog.klasna.com/uk/site/psikhologichnii-slovnik.html>. [23 Квітень 2021].

17. Словопедія. Великий тлумачний словник сучасної української мови (n.d.). Доступно: <http://slovopedia.org.ua/93/53417/1021559.html">Що таке щастя</a>. [23 Квітень 2021].

18. Тейяр де Шарден, П 2011. О счастье. Доступно: <http://aquarius-eso.ru/blog/?p=322>. [23 Квітень 2021].

19. Уварова, ТЮ 2013. ‘Деякі аспекти забезпечення виховання учня як щасливої людини’, Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, № 5 (1), С. 96-103.

20. Чиксентмихайи, М 2011. Поток: Психология оптимального переживания, пер. с англ., Москва: Смысл: Альпина нон-фикшн.

21. Щастя як мета, або Чи варто переглянути національну ідею? 2020. Укрінформ: мультимедійна платформа іномовлення України. Доступно: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124537-sasta-ak-meta-abo-ci-varto-pereglanuti-nacionalnu-ideu.html>. [23 Квітень 2021].

22. Dovidio, JF 1984. ‘Helping behaviour and altruism: an empirical and conceptual overview’, Advances in Experimental Social Psychology, № 17, р. 362-427.


{pdf=http://journal-discourse.com/files/pdf/2021_32(4)-8.pdf|100%|800|native}