автори: Н. В. Науменко, О. А. Горобчук, А. В. Козлов


Актуальність теми дослідження. Реформація вищої освіти, поява на ринку праці великої кількості освітніх послуг, переорієнтація викладацької практики вимагають якісних змін у професійній підготовці фахівців фізичної культури і спорту, які мають поєднувати фізкультурно-педагогічну й тренерсько-викладацьку діяльність.

Постановка проблеми. Реалізація завдань професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту, які мають володіти системою спортивних знань, методів та прийомів з метою їх застосування у процесі виховання здорової нації, відродження культури здоров’я та фізичного розвитку, відновлення національних традицій та цінностей, формування здорового способу життя, визначає пошук інноваційних технологій навчання, які ґрунтуються на особистісно-орієнтованому та діяльнісному підході у навчанні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасні педагогічні технології були предметом вивчення багатьох науковців, серед яких Ю. Бабанський, В. Беспалько, Б. Блум, Я. Гальперин, М. Кларін, Н. Тализіна та ін. Впровадженню сучасних педагогічних технологій в освітній процес закладів вищої освіти присвячено дослідження І. Зязюна, Н. Наволокової, В. Паламарчук, В. Стрєльнікова та ін. Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх фахівців ґрунтовно досліджувалися в працях вітчизняних учених Р. Гуревича, А. Лігоцького, Л. Хомича, Я. Цехмістера, зокрема професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту – в працях вітчизняних і російських дослідників Г. Арзютова, М. Герцика, О. Демінського, В. Завацького, В. Приходька та ін. Дослідження свідчать, що сучасних педагогіч-них технологій сприяють гармонійному розвитку особистості фахівця.

Постановка завдання. Висвітлення доцільності використання сучасних педагогічних технологій на прикладі веб-квест технології, ігрових технологій, технологій опрацювання дискусійних питань у професійній підготовці фахівців фізичної культури і спорту.

Виклад основного матеріалу. Викладання дисципліни “Педагогіка та педагогічна майстерність” відбувається із використанням сучасних педагогічних технологій. В умовах сьогодення з переходом на дистанційну форму навчання варто виділити тех-нологію веб-квест, яка поєднує в собі ігрову та групову діяльність студентів, виконання творчих проєктів, оптимізує час, дозволяє використову-вати різні інформаційні джерела, запам’ятовувати, мислити, вирішувати, організовувати себе для розв’язання проблемних та нестандартних завдань.

Висновки. Застосування сучасних педагогічних технологій в процесі професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту позитивно впливає на активізацію їхнього професійного розвитку.

Ключові слова: педагогічні технології, веб-квест технології, ігрові технології, технології опрацювання дискусійних питань, фахівці фізичної культури і спорту.


Список використаних джерел:

1. Алфімов, ДВ 2011. ‘Структурно-змістовний контент поняття технології’, Науковий вісник Донбасу, № 3. Доступно: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2011_3_2>. [14 Лютий 2021].

2. Беспалько, ВП 1989. Слагаемые педагогической технологии, Москва: Педагогика. Доступно: <https://may.alleng.org/d/ped/ped020.htm>. [14 Лютий 2021].

3. Бодарецька, ОМ, Мельник, ОГ & Жежуха, ВЙ 2015. ‘Поняття технологій мотивування персоналу підприємств’, Економіка. Фінанси. Право, № 11, с. 7-11. Доступно: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2015_11_4>. [16 Лютий 2021].

4. Бойчук, ІД 2009. ‘Науково-теоретичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців у коледжі’, Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту, Харків. Доступно: <https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2009-12/09bidfec.pdf>. [14 Лютий 2021].

5. Забіяко, ЮО 2013. ‘Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту’, Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, № 2, с. 16–19. Доступно: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2013_2_6>. [18 Лютий 2021].

6. Калюжна, ТГ 2013. Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутнього вчителя’, Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, № 4, с. 32–37. Доступно: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_4_7>. [18 Лютий 2021].

7. Кларин, МВ 1989. Педагогическая технология в учебном процессе. Анализ зарубежного опыта, Москва: Знание. Доступно: <https://istina.msu.ru/publications/book/12199002/>. [14 Лютий 2021].

8. Науменко, НВ & Козлов, АВ 2018. ‘Веб-квест як метод активного навчання в освітньому процесі закладів вищої освіти’, Дистанційна освіта: реалії та перспективи, І Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 12 грудня 2018 р. Доступно: <http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2040/1/Дистанційна%20освіта.%202019%20.pdf>. [20 Лютий 2021].

9. Романовський, ОГ & Солодовник, ТО 2016. Дидактичні системи у вищій школі, Харків: НТУ “ХПІ”. Доступно: <http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23191/1/Romanovskyi_Dydaktychni_systemy_2016.pdf>. [16 Лютий 2021].

10. Стрельніков, ВЮ & Брітченко, ІГ 2013. Сучасні технології навчання у вищій школі, Полтава: ПУЕТ. Доступно: <https://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/02/V.-YU.-Strelnikov-I.-G.-Britchenko.-Suchasni-tehnologiyi-navchannya-u-vishhij-shkoli.pdf>. [16 Лютий 2021].