Виберіть свою мову

Актуальність теми дослідження. Руйнування соціальних ідеалів, що домінували у минулому, актуалізували проблему переосмислення соціальної ролі Християнської церкви. Її розгляд у світській та релігійній сферах зумовлений як світоглядною кризою, так і пошуком надійних основ соціального ідеалу для інтеграції та визначення можливих шляхів духовно-морального розвитку сучасного суспільства.

Постановка проблеми. Тема участі Церкви у формуванні суспільних ідеалів в нинішньому світі, як і у попередні століття, залишається не менш дискусійною. На тлі різних богословських, релігієзнавчих і науково-популярних публікацій, присвячених її діяльності, відчувається нестача ґрунтовних досліджень християнської думки в осмисленні цілісного розуміння просвітницько-виховної місії Церкви.

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливими для дослідженнями є роботи сучасних авторів, які здійснюють пере-осмислення християнської місіології відповідно до євангельських традицій та пошук її нових просвітницьких перспектив в теперішньому суспільстві. Для вітчизняної релігієзнавчої науки цінними є праці В. Бондаренка, А. Кислого, С. Саннікова, Р. Соловія В. Хромця М. Черенкова, Ю. Чорноморця.

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз соціального служіння та просвітницько-виховної місії Церкви у сучасному суспільстві, а також їх вплив на формування ціннісних основ соціального ідеалу.

 Виклад основного матеріалу. Церква, маючи багатий досвід роботи у суспільному середовищі, намагається не лише служити людству, реалізуючи своє покликання, а й виконувати просвітницько-виховну місію, яка є унікальною за значенням, змістом і формами вияву. Поступовий розвиток сучасної богословської думки і релігійної філософії відбувається під впливом розуміння причетності Церкви до нинішніх пріоритетів суспільного буття як певного духовно-морального арбітра. Складність питання впливу християнства на формування ціннісних основ суспільного ідеалу полягає у конфесійних особливостях позиціонування церков в глобалізованому світі.

Висновки. Суспільне служіння та просвітницько-виховна місія Церкви пов’язана із змінами суспільної ситуації і постійним пошуком нових шляхів встановлення діалогу з парафіянами та світською сферою. Християнство, володіючи потужним арсеналом істин, орієнтує свою місію на духовно-моральне оздоровлення людей і суспільного життя, визначаючи ціннісні основи суспільного ідеалу.

Ключові слова: соціальне служіння, місія, просвітницько-виховна місія Церкви, суспільний ідеал, богословська освіта, сучасна християнська думка.

Список використаних джерел:

 1. Вассилиадис, П 2020. ʻЭсхатологическая экклезиология: выходя за пределы традиционной евхаристической экклезиологииʼ. Доступно: <https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/Article/Vas_EshEkkl.php>. [17 Липень 2020].
 2. ʻЗа життя світу. На шляху до соціального етосу православної церквиʼ, 2020. Доступно: <https://risu.org.ua/ua/index/resourses/church_doc/ecumenical_patrirchate_doc/79457/?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=>. [03 Квітень 2020].
 3. Кислий, АО 2007. ʻРелігійна освіта в Україні як чинник формування суспільної мораліʼ. Автореферат дисертації кандидата наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 20 с.
 4. ʻКонцепция миссионерской деятельности Русской Православной Церквиʼ, 2007. Доступно: <http://www.patriarchia.ru/db/text/220922.html> [25 Червень 2020].
 5. Мейендорф, И 2020. ʻЖивое Предание: Свидетельство Православия в современном миреʼ. Доступно: <https://lib.pravmir.ru/library/readbook/3292#>. [10 Липень 2020].
 6. Пеннер, П 1999. ʻНаучите все народы: Миссия богословского образованияʼ, Санкт-Петербург: Библия для всех, 335 с
 7. Соловій, Р 2014. ʻВиникаюча церкваʼ, Черкаси: Коллоквиум, 328 с.
 8. Стамулис, И 2003. ʻПравославное богословие миссии сегодняʼ, Москва: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 448 с.
 9. Щипков, АВ 2020. ʻPR-продвижение и психологизация Православияʼ. Доступно: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5654714.html>. [15 Липень 2020].
 10. Яннарас, Х ʻЦерковь в посткоммунистической Европеʼ. Доступно: <https://lib.pravmir.ru/library/readbook/332>. [20 Липень 2020].
 11. McGavran, DA 1983. ʻOfficial Roman Catholic Theology of Mission: Lumen Gentiumʼ, Contemporary Theologies of Mission. Grand Rapids.
 12. Moltmann, J 1993. ʻThe Church in the Power of the Spiritʼ, Minneapolis: Fortress Press,
 13. Newbigin, L 1953. ʻThe Household Of God: Lectures on the Nature of the Churchʼ, London: SCM Press.

{pdf=http://journal-discourse.com/files/pdf/2020_25(7-8)-8.pdf|100%|300|native}