Актуальність теми дослідження. Сучасні освітні реформи диктують вимоги до організації освітнього процесу, зокрема, у Державному стандарті початкової освіти один з аспектів реалізації мети початкової освіти наголошує на використанні проектної діяльності. Відповідно випускниками Нової української школи вбачають не просто цілісно розвинену особистість, а інноватора, критичного мислителя, здатного до внесення змін у навколишній світ. На розвиток творчого потенціалу молодшого школяра значний вплив має художньо-проектна діяльність, яка може реалізовуватися під час вивчення художніх та технологічних дисциплін.

Постановка проблеми. Інтегративність освітнього процесу  вимагає учителя початкової школи володіння компетентностями в організації художньо-проектної діяльності молодших школярів на уроках технологій та образо-творчого мистецтва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проаналізовано досвід вчених з проблеми розвитку та організації художньо-проектної діяльності молодших школярів.

Постановка завдання. Розкриття особливостей організації художньо-проектної діяльності молодших школярів на засадах інтегрованого поєднання образотворчого мистецтва і технологій.

Виклад основного матеріалу. У статті проаналізовано теоретичні аспекти художньо-проектної діяльності, розглянуто особливості інтегративної організації художньо-проектної діяльності учнів на уроках образотворчого мистецтва і технологій у початковій школі. Художньо-проектна діяльність молодших школярів реалізується через навчальні дисципліни образотворче мистецтво та трудове навчання (технології) у початковій школі. Проаналізовано поняття “художньо-проектна діяльність” крізь призму понять “діяльність”, “художня діяльність”. Розглянуто: взаємопов’язані структурні складові художнього проектування, види діяльності та види завдань, спрямованих на реалізацію художньо-проектної діяльності молодших школярів. Акцентовано увагу на потенціалі інтегрованого поєднання в початковій школі образотворчого мистецтва і трудового навчання (технологій) для художньо-проектної діяльності молодших школярів.

Висновки. Отже, художньо-проектна діяльність – один з видів навчальної діяльності, пов'язаної з вивченням, практичним засвоєнням, а також художнім перетворенням реальності, коли учень має можливість саморозвиватися і самореалізовуватися, метою цієї діяльності є формування художньо-естетичних образів реальних об'єктів, що володіють об'єктивною або суб'єктивною новизною, соціальної або особистої значимістю.

Ключові слова: діяльність, художня діяльність, проектна діяльність, художньо-проектна діяльність, мистецька освіта, образотворче мистецтво, технології (трудове навчання).

 

Список використаних джерел:

  1. Державний стандарт початкової освіти Затверджено постановою Кабінету Міністрів України 21 лютого 2018 р. № 87. Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text>. [29 Вересень 2020].
  2. Джафарова, ОС 2014, ‘Художня діяльність як засіб активізації творчого самовираження учнів початкових класів шкіл-інтернатів’, Актуальні питання мистецької педагогіки, (3), с. 36-40.
  3. Иванова, ГБ 2018. ‘Этапы становления и современное состояние художественно-проектной деятельности’, Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, (1 (97)), с. 94-99.
  4. Кравченко, ЛМ & Маєвська, ОМ 2017. ‘Європейський досвід формування художньо-практичної компетентності особистості’, Мистецтво та освіта, №3 (85). с. 6-10.
  5. Мещеряков, БГ & Зинченко, ВП 2007. ‘Большой психологический словарь’, Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак, с. 123-124.
  6. Тименко, ВП 2002. ‘Безперервна система загальної дизайн-освіти: стан і перспективи розвитку’, Київ: Науковий світ, с. 108-110.
  7. Цідило, ІІ 2015. ‘Підготовка майбутніх дизайнерів до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності’, Тернопіль,  24 c.