автор: Мізюк В. А.


Актуальність теми дослідження. Розвиток цифрового суспільства ставить перед освітою нові завдання, які потребують вирішення, а саме формування та впровадження єдиного освітньо-інформаційного простору України, підвищення рівня інформатичних компетентностей учасників навчального процесу, ліквідація застарілих та впровадження прогресивних підходів у навчанні.

Постановка проблеми. З 2018 року в Україні розпочато проект щодо впровадження цифрової освіти, однак, наявні протиріччя між ідеями цифрової освіти і реальними можливостями закладів, між можливостями цифрових технологій і неготовністю педагогів до їх впровадження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну базу цифрової освіти закладено у працях В. Ю. Бикова, Л. М. Калініної, В. В. Лапинського, М. П. Лещенко, В. В. Олійника, О. П. Пінчук, О. М. Спіріна. Інформаційно-цифрові компетенції досліджували О. В. Білоус, А. М. Гуржій, М. Ю. Кадемія, Н. В. Морзе, О. В. Овчарук, К. П. Осадча, О. П. Пінчук, О. М. Спірін та ін.

Постановка завдання. Провести аналіз готовності закладів загальної середньої освіти регіонального рівня до впровадження цифрової освіти, виявити проблеми та напрями їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглянуто вплив цифрових технологій на освітню галузь, вимоги реформування освіти у напрямку впровадження цифрової освіти в навчальний процес закладів загальної середньої освіти. Встановлено, що основу цифрового простору становить інформаційно-освітнє середовище, яке складається з інформаційних ресурсів, педагогічних технологій, технологічних засобів і засобів підтримки працездатності системи. З’ясовано, що сучасний вчитель, незалежно від навчального предмета, який він викладає, має володіти інформаційно-цифровими компетенціями. В роботі подано результати дослідження наявних умов впровадження цифрової освіти у закладах загальної середньої освіти на регіональному рівні. Виявлено недостатній рівень ресурсного забезпечення закладів, низький рівень володіння вчителями інформаційно-цифровими компетенціями, сформульовано проблеми, які необхідно вирішити. Запропоновано адаптивний підхід до організації курсів підвищення кваліфікації вчителів з формування інформаційно-цифрових компетенцій.

Висновок. Аналіз стану закладів загальної середньої освіти свідчить, що їх забезпечення не відповідає заявленим пріоритетам реформування освіти ні на технічному рівні оснащення, ні на рівні володіння педагогами інформаційно-цифровими компетенціями.

Ключові слова: цифрове суспільство, інформатизація освіти, інформаційно-освітнє середовище, ресурсне забезпечення закладів освіти, інформаційно-цифрові компетенції, підвищення кваліфікації вчителів.

 

Список використаних джерел:

 1. Астаф’єв, АО., 2015. ‘Питання розвитку цифрової культури українського соціуму’, Виклики та загрози гуманітарній безпеці Української Держави : зб. наук.-експерт. матеріалів, № 9, Серія “Гуманітарний розвиток”, Київ : Національний інститут стратегічних досліджень. Доступно :<http://old2.niss.gov.ua/articles/1631/> [Дата звернення 21 Червня 2019]
 2. Биков, ВЮ., 2017. ‘Суспільство знань і освіта 4.0’, Освіта для майбутнього у світлі викликів ХХІ століття : Зб. наук. праць, С. 30–45. Доступно : <http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/708567> [Дата звернення 22 Травня 2019].
 3. Биков, ВЮ., Спірін, ОМ., Пінчук, ОП., 2017. ‘Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освіти’, Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні : актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України), С. 191–198. Доступно : <http://lib.iitta.gov.ua/709026/1/Пробл%20та%20завд%20%20інформатизації%20освіти.pdf> [Дата звернення 25 Червня 2019].
 4. Гончаренко, СУ., 1997. ‘Український педагогічний словник’, Київ : Либідь, 366 с.
 5. Гриневич, Л., 2018. ‘Упровадження цифрової освіти в Україні триватиме від 5 до 7 років’. Доступно : <http://man.gov.ua/ua/news/education_news/uprovadzhennya-tsifrovoyi-osviti-v-ukrayini-trivatime-vid-5-do-7-rokiv> [Дата звернення 25 Червня 2019].
 6. Жалдак, МІ., Морзе, НВ., Олійник, АГ., Рамський ВС., 1991. ‘Вплив нової інформаційної технології на зміст освіти’, Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі : Зб. наук. праць, К. : КДПІ ім. М. П. Драгоманова, С. 17-21.
 7. Карташова, ЛА., 2017. ‘Інформаційно-освітнє середовище професійно-технічних навчальних закладів : посібник’, Київ : ІПТО НАПН, 124 с.
 8. Кремень, ВГ., 2016. ‘Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні’, Нац. акад. пед. наук України, Київ : Педагогічна думка, 448 с.
 9. Міністерство освіти і науки України, 2018. ‘Наказ «Про затвердження концепції розвитку педагогічної освіти» (від 16.07.2018 р. № 776)’, Офіційний портал. Доступно : <https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti> [Дата звернення 22 Травня 2019].
 10. Морзе, НВ., ‘Основні тенденції використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті’. Доступно : <http://leader.ciit.zp.ua/files/plan/2013/prez30.11.13.pdf> [Дата звернення 25 Червня 2019].
 11. UNESCO, 2011. ‘Структура ІКТ-компетентності вчителів. Рекомендації ЮНЕСКО. Версія 2.0’, PARIS, UNESCO та Майкрософт, 100 с.