автори: Богачев Р. М., Костроміна Г. М., Руденко Т. П.


Актуальність теми дослідження. У сучасному світі головним суб’єктом соціально-культурного простору постає дієва, творча особистість, яка здатна вирішувати важливі завдання суспільного життя. Особистість завжди функціонує у певному соціально-культурному прос-торі, вона стимулює зміни у суспільному житті і від того наскільки вона є гармонійно розвиненою, інтелектуальною, духовною, здатною до творчості залежить як її особистий життєвий шлях так і доля суспільства. Формування культурної та націо-нальної ідентичності відбувається, у соціально-культурному просторі, твор-ча особистість утверджує суспільні ідеали, моральні цінності як у ставленні до інших так і до самої себе.
Важливе значення на сьогодні має питання розвитку творчого потенціа-лу кожної особистості. Останнім часом велика увага приділяється засобам розвитку творчого потенціалу людини, бо саме від її інтелекту, творчого мислення, практичної діяльності залежить успішність країни.

Постановка проблеми. Проблема актуалізації творчого потенціалу особистості, розвиток творчих здібностей постає однією із важливих завдань сучасного суспільства. Творча особистість має можливість проявити себе у різних сферах суспільного життя, вона є активним учасником творення соціально-культурного простору, формує нову соціальну реальність. Осмислення творчого потенціалу особистості, визначення факторів, що впливають на його активізацію буде сприяти визначенню шляхів вдосконалення творчих здібностей особистості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням творчості присвячена велика кількість як вітчизняних так і зарубіжних робіт. Так, у дослідженнях Д. Богоявленської, І. Волкова, І. Волощук, Ф. Дунаєвського, О. Леонтьєва, Б. Новікова, О. Шумиліна визначена не лише сутність творчості, а й розглянуті основні її механізми. Творчий потенціал особистості розглядається у роботах Б. Ананьєва, Л. Виготського, П. Енгельмаєра, А. Матюшкіна, Я. Пономарьова, С. Рубінш-тейна, С. Степанова та інших. Вивченню феноменів, що визначають творчий потенціал особистості: творчої активності, присвячені праці Г. Костюшко, В. Моляко; розгляд творчих здібностей у дослідженнях М. Бахтіна, Л. Руденко, І. Теплицького; інтерес до факторів розвитку творчого мислення у роботах Дж. Гілфорда, Е. Кестлера; творчу діяльність розгля-дають С. Мельник, Б. Новіков; аспекти творчої самореалізації визначені у А. Альгіна, Л. Левченко. Проблему соціокультурної транс-формації, особливості сучасного соціально-культурного простору розглядали В. Андрущенко, О. Гриценко, А. Демидова, О. Ковальова, М. Михальченко та інші.

Постановка завдання. Мета дослідження полягає у визначенні факторів які впливають на розвиток та активізацію творчого потенціалу особистості. Для вирішення поставленого завдання необхідно розглянути соціокультурні процеси та їх вплив на вибір особистістю напрямів діяльності та поведінки, обґрунтувати завдання розвитку творчого потенціалу особистості як фактора самореалізації особистості в контексті соціально-культурного розвитку. Слід, приділити увагу освіті як головному елементу продукування та розвитку інтелекту, творчого мислення, творчої діяльності особистості.

Виклад основного матеріалу. Творчий потенціал особистості є особистісною характеристикою люди-ни, а не множиною її особистісних рис, людська індивідуальність є унікальною та неповторною, а її реалізація передбачає створення нового, неіснуючого раніше. Характеристикою творчого потенціалу є виявлення власної індивідуальності, яка виражається у емоціях, почуттях. У творчості завжди задіяні оригінальні та нестандартні засоби, їх поєднують з уже існуючими, створюють нові варіанти, які потім застосовують на практиці.
Реалізація творчого потенціалу особистості пов’язана з механізмами її інтелектуальної, когнітивної актив-ності. Особистість, яка, на нашу думку, здатна реалізувати у своєму житті більше власних ресурсів, яка ставить перед собою спрямовані далекі цілі, виробляє життєву стратегію, підвищує свій творчий потенціал. Одним із факторів розвитку творчого потенціалу особистості є розвинена уява. Формуючи уявний образ, людина застосовує існуючий попередній досвід, аналізує ситуацію, розробляє напрям дій, створює новий образ, інколи випадково. До складових творчого потенціалу особистості відноситься її духовність. У творчій діяльності людина реалізує свої здібності, розкриває величезні можливості духовного потенціалу, що особливо важливо у наш час, коли людині пропонуються численні життєві самовизначення і тут важливим є здійснення правильного вибору, особливо, якщо це стосується ціннісних орієнтацій.

Висновки. Визначено, що творчий потенціал особистості визначається як інтегративна властивість особис-тості, до його складу входять мотиваційний, вольовий, емоційний та когнітивний компоненти, які визначаються емоційним відношенням до діяльності, професійною мотивацією, вольовим зусиллям, творчим мисленням, що обумовлені постав-леними цілями та психологічними особливостями різних видів діяльності; становлення гармонійно розвиненої, творчої особистості є відкритим процесом, який відбувається на протязі життя людини. Творча особистість, інтелектуально розвинена, вихована у повазі до інших, зможе розкрити, примножити та реалізувати свій творчий потенціал у повсякденній наполегливій праці над собою, знайти втілення своїм здатностям та талантам, досягти успіху у житті на бути корисною для інших.

Ключові слова: творчість, творчий потенціал особистості, творче мислення, інтелект, освіта, творча діяльність, соціально-культурний простір,суспільство, духовні та матеріальні цінності.


Список використаних джерел:

1. Бepeкa, ВЄ 2008. ‘Пpoфeсiйнa кoмпeтeнтнiсть мaйбутнiх мeнeджepiв oсвiти: теоретичний аспект’, Мoлoдь i ринок, Київ, № 7–8 (42–43), с. 43-47.

2. Волощук, ІС 1998. Науково педагогічні основи формування творчої особистості, Київ: Педагогічна думка, 160 с.

3. Ліпін, М 2015. ‘Освіта як простір розвитку сутнісних сил особистості’, Вісник КНТЕУ, Київ, № 3 (101), с. 39-48.

4. Моляко, ВО 2006. Здібність, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень, Житомир: Рута, 320 с.

5. Мурашко, ІВ 2010. ‘Розкриття поняття “особистісний потенціал” та його психологічної структури’, Актуальні проблеми психології. Психологічна теорія і технологія навчання, № 7, с. 196-205.

6. Овсянецька, Л 2004. ‘Творчий потенціал людини: соціально-психологічна парадигма’, Соціальна психологія, № 2 (4), с. 140-145.

7. Рубинштейн, СЛ 2007. Основы общей психологи, СПб: Питер, 713 с.

8. Guilford, JP 1967. ‘Creativity: yesterday, today, tomorrow’, Journal of Creative Behavior, Vol. р. 3-14.

9. Torrance, EP 1988. ‘The nature of creativity as manifestinits testing’, The nature of creativity, Vol. р. 43-75.