Носенко Юлія  Григорівна, Шишкіна Марія Павлівна


Актуальність теми дослідження. Наука і освіта є невід’ємним і вагомим ресурсом розвитку інформаційного суспільства. В Україні заплановано низку структурних змін, серед яких – інтеграція та розвиток науки й освіти на засадах прозорості і відкритості. Доцільно враховувати закордонний досвід, глобальні тенденції цифрового поступу, історичні передумови в контексті розвитку технологій відкритої науки.

Постановка проблеми. Розвитку концепції відкритої науки сприяла ціла низка ініціатив, проєктів, заходів у різних країнах світу. Значною мірою поштовх до її розвитку і поширення надали технології, інформаційно-комунікаційні сервіси й системи. Розвиток цифрових технологій став вагомим чинником розвитку практики відкритого доступу та відкритої науки загалом, що потребує вивчення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття відкритої науки й відкритого доступу стало предметом досліджень закордонних (S. Albagli, P. Baumgartner, B. Fecher, P. L. Fernandes, S. Hilpert, H. Korsgaard та ін.) і вітчизняних (В. Копанєва, О. Чмир, С. Свистунов, А. Шевченко та ін.) учених. Досліджуються проблеми цифрових трансформацій, е-інфраструктур і відкритої науки,  застосування хмарних технологій в  науково-освітніх відкритих середовищах (В. Биков, Т. Вакалюк, О. Глазунова, С. Семеріков, та ін.).

Постановка завдання. Проаналізувати, визначити й охарактеризувати етапи розвитку хмаро орієнтованих сервісів і систем відкритої науки.

Виклад основного матеріалу. Проаналізовано світові ініціативи з запровадження відкритого доступу, виокремлено основні етапи розвитку хмаро орієнтованих сервісів і систем відкритої науки. І етап (70-ті роки – сер. 90-х років ХХ ст.) – перші ініціативи із забезпечення доступності наукових результатів і здобутків культури. ІІ етап (сер. 90-х років ХХ ст. – 1999 р.) – цифрові засоби стають більш доступними для освітньо-наукової сфери, збагачуються способи комунікації. ІІІ етап (2000 – 2009) – розвиток мережних інфраструктур, поширення програмного забезпечення відкритого доступу. IV етап (2009 – донині) – поширення хмаро орієнтованих сервісів та систем, розвиток персоніфікованих, адаптивних, науково-освітніх середовищ.

Висновки. Відкрита наука – це новий підхід до наукового процесу, що базується на спільній роботі та доступності знань. З’ясовано, що розвиток  технологій рухається в напрямі відкритості, від локальних мереж до відкритих, і з кожним етапом характеристики відкритості посилюються. Така тенденція впливає на посилення відкритості в різних сферах діяльності, у т.ч. науково-освітній.

Ключові слова: хмаро орієнтовані сервіси і системи, відкрита наука, відкритий доступ, етапи розвитку.


Список використаних джерел:

  1. Биков, ВЮ 2012, ‘Проблеми та перспективи інформатизації системи освіти в Україні’, Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Сер. 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, № 13, с. 3-18.
  2. Везетіу, КВ 2012, ‘Принципи функціонування системи післядипломної педагогічної освіти’, Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, № 30, с. 95-98.
  3. Кремень, ВГ 2008, ‘Людина перед викликом цивілізації: творчість, людина, освіта’, в Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура, Педагогічна думка, Київ, с. 9-48.
  4. Лещенко, МП & Яцишин, АВ 2014, ‘Відкрита освіта у категоріальному полі вітчизняних і зарубіжних учених’, Інформаційні технології і засоби навчання, № 1 (39), с. 1-16. Доступно: <https://doi.org/10.33407/itlt.v39i1.985>. [25 November 2021].
  5. Литвинова, СГ 2016, Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу, ЦП “Компринт”, Київ.
  6. Мар’єнко, МВ & Шишкіна, МП 2020, ‘Використання хмаро орієнтованих методичних систем у процесі підготовки вчителів природничо-математичних предметів до роботи в науковому ліцеї’, Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, № 56, с. 121-134.
  7. Шишкіна, МП 2015, ‘Еволюція і сучасний стан сформованості хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища’, в Адаптивні технології управління навчанням : матеріали першої міжнар. конф., Одеса, с. 59-62.
  8. International Standards Office, 2014/ ISO 690 ISO/IEC 17788:2014(E) – Information technology – Cloud computing – Overview and vocabulary. Switzerland : ISO/IEC.
  9. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers № 25: Making Open Science a Reality 2015. Available from: <https://cutt.ly/khlsyPb>. [25 November 2021].