Актуальність теми дослідження. Питання сенсу життя людини протягом всього існування людства є дискусійним і не припиняє втрачати своєї актуальності, адже велика кількість людей не мають однозначної відповіді на дане запитання. Тому дана світоглядна проблема потребує подальшого дослідження.

Постановка проблеми. Слід констатувати, що сучасне суспільство має проблеми духовно-морального стану. Духовність нації знаходиться на досить низькому рівні, а питання моралі нехтуються та зневажаються суспільством. Релігійність, здебільшого, проявляється в обрядах, сутність яких більшість українців не знає, а тому не може пояснити, бо так склалось історично. Від розуміння людиною сенсу свого життя буде залежати передусім рівень її духовності та праведності життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглядаючи питання сенсу життя людини слід зазначити, що воно не втрачає своєї актуальності і сьогодні. З одного боку, питання сенсу життя людини розглядається з позиції філософського вчення, надаючи йому дискусійного характеру, а з іншого має чітку богословську інтерпретацію. Погляд на дане питання описаний в працях філософів М. О. Бердяєва, В. С. Соловйова, Г. С. Сковороди та вчених-богословів В. О. Попова, І. С. Проханова.

Постановка завдання. Розглянути питання сенсу життя людини з точки зору філософського вчення та розкрити дане питання з позиції богословського бачення Івана Проханова на основі аналізу його аудіо - проповіді “В чем смысл твоей жизни?”.

Виклад основного матеріалу. У статті основна увага спрямована на проповідника І. С. Проханова. Серед його проповідницької спадщини до наших часів зберіглась   аудіо – проповідь “В чем смысл твоей жизни?”. Дана проповідь є практичною. Вона спрямована на зміну моральної свідомості людей для того, щоб вони могли стати конструкторами нового соціально – політичного життя на основі християнських цінностей. На його думку, життя людини призначене для Бога, а значить робота, сім’я, суспільство, людство, мистецтво і наука - все для Господа, тому що все від Господа. 

Висновки. У статті розглянуто питання сенсу життя людини з точки зору філософського вчення та здійснено аналіз проповіді І. С. Проханова, яка є прямим закликом до усвідомлення людиною свого сенсу життя.

Ключові слова: І. С. Проханов, проповідь, сенс життя людини, Бог, Священне Писання, песимізм, чистий оптимізм віри.

 

Список використаних джерел:

  1. Аудио - проповедь Проханова И. С. “В чем цель твоей жизни”. Доступно: <https://www.youtube.com/watch?v=vGzzaXnNSnI> [Дата звернення 06 травень 2020].
  2. Бердяев, НА 1991. ‘Самопознание (Опыт философской автобиографии)’, Москва, Изд – во  “КНИГА”, 447 с.
  3. Бердяев, НА  ‘Диалектика божественного и человеческого’, сост. и вступ. ст. ВН. Калюжного, Москва,  Изд – во АСТ, Харьков: Фолио, 620 с.
  4. Біблія. Святе Письмо, Київ: Вид-во “Книгоноша”, Пер. проф. Івана Огієнка, виправлене видання, 1226 с.
  5. Малинин, Иоанн 2006. ‘К литературной переписке митрополита Филарета и А. С. Пушкина’. Доступно: <https://pravoslavie.ru/526.html> [Дата звернення 07 травень 2020].
  6. Попов, ВА ‘Проханов И.С. Страницы жизни’, СПб.: Христианское общество “Библия для всех”, 201 с.
  7. Проханов, ИС 1993. ‘В котле России’, Москва: Изд-во “Протестант”, 256 с.
  8. Соловьев, ВА & Михайлов АЛ   ‘Смысл жизни как проблема философии’, Международный научный журнал “Молодой ученый”, № 19 (153), c. 431-434.
  9. Чернишов, ВВ 2009. ‘Релігійні основи світогляду Г.С. Сковороди’, Науковий вісник “Гілея”: філософські науки, Випуск 23, с.206-215.
  10. Чижевський, ДІ 1992. ‘Нариси з історії філософії на України’, Київ: Вид-во “Орій” при УКСП Кобза, с. 230.