Актуальність теми дослідження. Сучасні соціальні виклики спричиняють необхідність у формуванні інноваційних ІТ-компетентностей педагогів. Зумовлені інформатизацією та цифровізацією освітні трансформації призвели до переорієнтації вчителя-транслятора на вчителя-комунікатора, який в умовах впровадження педагогічних інновацій формує педагога-новатора, спроможного до науково-педагогічного пошуку та творчого розвитку.

Постановка проблеми. Пріоритетність науково-інноваційного  аспекту діяльності сучасних педагогів є винятковим явищем. Лише невелика кількість педагогів може пишатися своєю особистою науковою творчістю. З огляду на інтенсивний  розвиток суспільства, появу новітніх наукових розробок у педагогічній сфері, пов’язаних з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних та інших високих технологій,  прогресивний педагог, щоб відповідати вимогам сьогодення, повинен прикласти максимум зусиль стосовно можливостей та перспектив використання інформаційних освітніх та інноваційно-педагогічних технологій у власній професійній діяльності .

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науково-педагогічній літературі питання інноваційності педагогічного процесу в умовах інформатизації та компетентнісного підходу розглядалося  наступними вітчизняними вченими, на роботи яких ми спиралися у своєму дослідженні: М. Віднічука, О. Кивлюк, Т. Кузьоми, В. Морозова, Л. Оліфіри, О. Онуфрієвої, В. Саюк, Л. Чернікової, О. Шевчишеної та інших.

Постановка завдання. Охарактеризувати стан та можливості інноваційної педагогіки в контексті формування компетентностей педагога-новатора з акцентом в бік концепції наукової освіти та розвитку педагогічної творчості.

Виклад основного матеріалу. Однією з обов’язкових передумов реалізації концепцій демократизації та гуманізації освіти є науково-творча спроможність педагога до саморозвитку та самовдосконалення. В цьому контексті зазначимо, що на думку фахівців, суттєво посилює потребу у збільшенні наукового потенціалу педагогічного процесу такі глобальні явища як: інформатизація, діджиталізація, інтернаціоналізація, віртуалізація освіти тощо, де саме педагог-новатор може запровадити в зміст освіти власну науково обґрунтовану думку, включитися у відповідний науковий дискурс, розробити й запропонувати для реалізації нову педагогічну технологію або модель організації управлінської чи виховної роботи.

Висновки. Нові соціальні запити, які ставить перед освітою в контексті соціальних змін, спонукають до пошуку таких педагогічних технологій та формуванню відповідних сприятливий умов,  які б забезпечували неперервність процесу професійного зростання педагога/вчителя/ викладача і впровадження ним у навчальний процес педагогічних інновацій.

Ключові слова: демократизація освіти, науковий потенціал, педагог,  педагог-новатор.

 

Список використаних джерел:

  1. Віднічук, М 2014. ‘Науково-методичний супровід фахового зростання педагога на засадах компетентнісного підходу’, Нова педагогічна думка, № 3.с. 5-8.
  2. Кивлюк, ОП 2011. Інформаційна педагогіка: філософія, теорія, практика, Монографія, Київ: УАН ВІР, 336 с.
  3. Кузьома, ТБ 2013. ‘Роль педагога вищої школи в реалізації принципу науковості’, Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, Вип. 38 (2). с. 85-89.
  4. Морозов, В 2013. ‘Збільшення наукового потенціалу педагогічного процесу як соціальна потреба періоду інформаційної революції’, Вісник Інституту розвитку дитини. Сер.: Філософія, педагогіка, психологія, Вип. 28, с. 40-45.
  5. Оліфіра, Л 2014. ‘Професійна управлінська компетентність керівників вищих педагогічних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації як чинник якості освіти’, Теорія та методика управління освітою, № 1 (14). Доступно : <http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-14-2014>. [16 Жовтень 2020].
  6. Онуфрієва, О 2006. ‘Науково-дослідна робота як складова професійного зростання педагога-новатора’, Імідж сучасного педагога: Розвиток управлінського потенціалу керівника, № 3-4 (62–63), с. 17-21.
  7. Саюк, ВІ 2013. ‘Теоретичні засади якості підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти’, Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, Вип. 7, с. 162-166.
  8. Чернікова, Л 2013. ‘Науково-методичний супровід розвитку ІТ-компетентності вчителів’, Нова педагогічна думка, № 3, с. 144-148.
  9. Шевчишена, ОВ 2013. ‘Забезпечення цілісної системи психолого-педагогічного супроводу професійного зростання педагога’, Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, Випуск 4. Доступно: <http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadpspdf>. [16 Жовтень 2020].
  10. Штеймарк, ОВ 2010. ‘Роль компьютерных технологий в информационно-образовательной среде педагогического вуза’, Информатика и образование, № 2, с. 122-124