автор: Gao W.


Актуальність теми дослідження. Значна державна підтримка наукових та технологічних досліджень, їхня апробація та впровадження в соціальну практику дає підстави оцінювати сучасне китайське суспільство як інноваційне. Значні та суттєві соціальні трансформації мають місце на всіх рівнях соціально-політичного життя: від управлінських практик та стратегій до звичайних щоденних активностей громадян. Найбільший резонанс викликає впровадження Системи Соціального Кредиту (SCS) як загальнодержавної програми з реалізації виховної та моніторингової функції. Цей досвід є показовим та знаковим для дослідження інноваційного суспільства.

Постановка проблеми. Китайський уряд позиціонує політику своєї держави як відкриту та демократичну. Але є підстави вважати таку оцінку дещо упередженою, оскільки Китай є економічно успішною соціалістичною державою на тлі глобального світового капіталізму. Тому дослідження та аналітика інноваційного суспільства в Китаї, особливо з огляду на тотальну урядову програми Системи Соціального Кредиту (SCS) є важливою проблемою сучасної соціальної філософії та гуманітарного знання в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх публікацій з проблеми дослідження свідчить, що проблема інноваційного суспільства у Китаї є актуальним питанням для сучасного гуманітарного знання. Так, Yongnian Zheng (2010) доводить, що основним рушієм змін суспільних трансформацій сучасного Китаю є політика його відкритості. Xiao Ying (2015) пропонує змінити методологію аналітики інноваційного суспільства Китаю. На відміну від традиційних категорій “держава та суспільство”, автор пропонує впроваджувати концепти “інститути та життя”. Інший дослідник Gladys Pak Lei Chong (2019) наголошує, що постсоціалістичний Китай орієнтований на споживання, тому системи соціального кредитування розвиваються як урядова програма на економічній платформі. Zhuo Huang, Yang Lei & Shihan Shen (2016) досліджують розвиток китайської системи особистої кредитної звітності, що орієнтована на уряд. Donghee (Don) Shin (2019) вважає основою становлення інноваційного суспільства в Китаї широке впровадження алгоритмів.

Постановка завдання. Основним завданням статті є аналітика впровадження урядової програми Системи Соціального Кредиту (SCS) в інноваційному суспільстві Китаю.

Виклад основного матеріалу. Основними принципами впровадження програми SCS є наступні: формування стійкої соціальної структури та оперативного керування нею; моніторинг та корекція соціальних трансформацій та поведінки широких верств населення: прозорість як основний чинник життя інноваційного суспільства; стимулювання конкуренції як мотивації досягнення успіху. Завдяки прозорості суспільного життя в інформаційному просторі соціуму оприлюднюються різні зразки поведінки в тих або інших умовах; система SCS є значним компонентом державної стратегії інтеграції та консолідації китайського інноваційного суспільства; проведення зовнішньої політики за принципом “soft power”: позитивний досвід китайського інноваційного суспільства із впровадження SCS має передумови до поширення зони її впровадження у країнах Азії, Африки та Латинської Америки, особливо країнам-учасницям проекту “Один пояс – один шлях”. SCS охоплює всі сфери соціального життя сучасного громадянина китайської держави, формує стійку форму звітності перед суспільством за зміст та перебіг своїх щоденних активностей, прагнень та уподобань.

Висновки. Інноваційне суспільство Китаю є показовим та знаковим для сучасних соціальних трансформацій. Досвід китайської держави із впровадження інновацій технічного та управлінського характеру передовим та унікальним по своїй суті. Особливої уваги потребує вивчення особливостей впровадження

Системи Соціального Кредиту. Така державна стратегія розбудови інноваційного суспільства спрямована не тільки на підтримку стабільності соціально-політичної системи сучасного Китаю, але і на забезпечення необхідного напрямку розвитку держави та суспільства, соціальних інституцій та змісту щоденних практик.

Ключові слова: інноваційне суспільство, Система Соціального Кредиту, моніторинг, “китайська мрія”.

 

References:

  1. Budarina, NO., 2012. ‘Innovatsiyna stratehiya rozvytku Ukrayiny: zastosuvannya dosvidu Kytayu (An Innovative Strategy for Ukraine's Development : Applying China's Experience)’, Innovatsiyna ekonomika, № 10(36), S. 43–46.
  2. Chong, GPL., 2019. ‘Cashless China : Securitization of everyday life through Alipay’s social credit system—Sesame Credit’, Chinese Journal of Communication, Volume 12, Issue 3 : The Platformization of Chinese Society, P. 290-307. (DOI : DOI : https://doi.org/10.1080/17544750.2019.1583261).
  3. Dluhopolʹsʹkyy, OV., 2014. ‘Derzhava (zahalʹnoho) dobrobutu v Kytayi : etapy stanovlennya i problemy pobudovy (The (General) Welfare State in China : Stages of Formation and Problems of Construction)’, Ekonomika Ukrayiny, № 7, S. 69–81.
  4. Huang, Z., Lei, Y., Shen, S., 2016. ‘China’s personal credit reporting system in the internet finance era : challenges and opportunities’, China Economic Journal, Volume 9, Issue 3 : Internet Finance in China, P. 288-303. (DOI : DOI : https://doi.org/10.1080/17538963.2016.1209868).
  5. Sheyko, A., 2013. ‘Natsionalʹna stratehiya innovatsiynoho rozvytku Kytayu (China's National Innovation Strategy)’, Aktual'nyye voprosy i organizatsionno-pravovyye osnovy mezhdunarodnogo sotrudnichestva v sfere vysokikh tekhnologiy : materialy VÍÍÍ Mezhdunarodnoy nauchno- prakticheskoy konferentsii, K. : Ukrtekhinform, S. 157–161.
  6. Shin, D., 2019. ‘Toward Fair, Accountable, and Transparent Algorithms : Case Studies on Algorithm Initiatives in Korea and China’, Journal of the European Institute for Communication and Culture, Volume 26, Issue 3, P. 274-290. (DOI : DOI : https://doi.org/10.1080/13183222.2019.1589249).
  7. Van, G., 2004. ‘Sotsial'no-ekonomicheskoye razvitiye Kitaya – dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata sotsiologicheskikh nauk (Social and Economic Development of China – Thesis for the degree of Candidate of Sociology)’. Dostupno : <http:// cheloveknauka.com/v/102404/d#?page=1> [Data obrashcheniya 13 Dekabrya 2019].
  8. Xiao, Y., 2015. ‘From “State and Society” to “Institutions and Life” : A Shift in the Study of Social Change in China’, Social Sciences in China, Volume 36, Issue 4, P. 76-90. (DOI : DOI : https://doi.org/10.1080/02529203.2015.1088626).
  9. Yongnian, Z., 2010. ‘Society Must Be Defended : reform, openness, and social policy in China’, Journal of Contemporary China, Volume 19, Issue 67, P. 799-818. (DOI : DOI : https://doi.org/10.1080/10670564.2010.508579).