автор: Терещенко О.В.


Актуальність дослідження. У статті розглянуто соціокультурні аспекти буття емігрантів та трансформацію їхнього світогляду на прикладах міграційних процесів Європи, України та Греції, що має гостру актуальність, оскільки міграційні процеси напряму впливають на суспільний розвиток людства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Оглядово представлено провідні підходи до теми у контексті суперечностей ідей мультікультуралізму як бажання свободи і відкритих кордонів з одного боку, і як бажання стабільності та національної ідентичності – з іншого. Уточнено поняття “мігрант”, “емігрант”, “іммігрант”, “біженець”, показано екзистенціальну різницю між цими типами людей.

Постановка завдання. Проголошено необхідність суто філософського ракурсу теми, оскільки в наш час глобалізації та урбанізації міграційні потоки масштабно нарощуються, а їхній вплив на загальносуспільні процеси стає усе більш очевидним.

Виклад основного матеріалу. Зроблено спробу ретроспекції проблеми та визначено актуальні фактори соціальної адаптації. Показано діалектику акультурації людини через “соціальний шок»” – від почуття ейфорії в новій країні до певних розчарувань та усвідомлення необхідності кардинальних особистісних змін. Запропоновано ідею “стратегії комфорту” індивіда у поєднанні власної ідентичності та надбання переваг чужої культури через якісне вивчення іноземної мови, художніх перекладів, “вживання” у комунікативні кластери нового соціального простору. Визначено провідну роль в соціокультурній адаптації українців Греції православної церкви та діаспор, які запроваджують просвітницьку роботу у таких напрямках: “діагностика ситуації”, “розʼяснення пролонгації процесу адаптації”, “корекція тривожних чи панічних настроїв”, “культурне обʼєднання” через певні соціальні практики, перфоменси та художньо-мистецьку діяльність.

Висновки. Підводиться підсумок, що за умови конструктивної державної політики, активної діяльності діаспор та вольових інтенцій самих мігрантів можливе досягнення вкоріненості та повноти життя в новому соціумі при збереженні власної етнічної самобутності та особистісної ідентифікації. Така трансформація світогляду людини може стати вельми прогресивним фактором розвитку особистості і суспільства.

Ключові слова: світогляд, трансформації, мігрант, емігрант, комунікація, мобільність, соціальний шок

 

Список використаних джерел:

 1. Абрамян, НЛ., 2004. ‘Диалог культур : проблемы и перспективы’, Этнокультурное разнообразие и проблема взаимодействия культур : мат. науч. конф., г. Москва, 23 апреля 2004 г, М., 128 с.
 2. Бенхабиб, С., 2003. ‘Притязания культуры’, Равенство и разнообразие в глобальную эру, М. : Логос, 350 с.
 3. Демидова, ОР., 2015. ‘Эмиграция как проблема философии русской культуры’, Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина, Том 5, С. 74-81.
 4. Павлідіс, М., 2001. ‘Домоклов меч депортации’, Омония (Афінський міжнародний щотижневик), 22-28 ноября, 42 с.
 5. Самохвалов, В., 2001. ‘Українська діаспора в Греції : зародження, проблеми і перспективи’, Асоціація українців Греції, Афіни, С. 4.
 6. Скарлыгина, Е., 2008. ‘В зеркале трех эмиграций (самоидентификация как проблема эмигрантского сознания)’, Новое литературное обозрение, № 93. Доступно : <http://magazines.russ.ru/nlo/2008/93/sk21.html> [Дата звернення 11 Травня 2019].
 7. Терентьєва, Н., 2009. ‘Українсько–грецькі культурні зв’язки : формування та культурне життя діаспори в Греції’, Міжнародні зв’язки України : наукові пошуки та знахідки : Міжвід. зб. наук. пр., Вип. 18, С. 215-228.
 8. Тищенко, ГВ., 2007. ‘Українська громада в Греції’. Доступно : <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2007_13_21> [Дата звернення 17 Травня 2019].
 9. Цимбал, Т., 2012. ‘Феномен еміграції : досвід філософської рефлексії’, Київ-Кривий Ріг, 396 с.
 10. Інститут досліджень діаспори, 2005. ‘Четверта хвиля еміграції : регіональні особливості’, Довідник Інституту досліджень діаспори, Київ, 119 с.
 11. Geddes, A., 2000. ‘Immigration and European Integration : Towards Fortress Europe?’, Manchester : Manchester Univ. Press, Р. 28.
 12. Mitchener, B., 2002. ‘Prodi Says Fear Of Immigration Is Overblown’, The Wall Street Journal Europe, 2002, June 19, P. A2.
 13. Oberg, K., 1960. ‘Cultural shock : Adjustments to new cultural environments’, Practical Anthropology, Vol. 7, P. 177-182.
 14. Zucchi, U., Nida-Rümelin, J., 2016. ‘Філософія і міграція’. Доступно : <https://www.deutschland.de/ru/topic/politika/filosofia-i-migracia> [Дата звернення 18 Травня 2019].