Актуальність теми дослідження. Виклики, які постають у сфері сучасних фармацевтичних послуг, зумовлюють доцільність пошуку й застосування нових підходів до підготовки майбутніх фахівців-фармацевтів у медичних/фармацевтичному закладах вищої освіти (М(Ф)ЗВО) в Україні.

Постановка проблеми. Невід'ємним складником запровадження медичної реформи є інформатизація вищої фармацевтичної освіти, що потребує використання сучасних інформаційних технологій у навчанні дисциплін хімічного циклу, серед яких органічній хімії відведено ключову роль. З огляду на тенденції у розвитку фармацевтичної галузі, науковий інтерес становить аналіз практики підготовки майбутніх фахівців-фармацевтів у вітчизняних М(Ф)ЗВО, зокрема щодо використання дистанційного навчання під час організації самостійної роботи студентів фармацевтичних факультетів з навчання органічної хімії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і практичні аспекти організації самостійної роботи студентів ЗВО у навчанні органічної хімії досліджували О. Койфман, О. Речицький, С. Решнова, Н. Стрельцова, Р. Шпак та інші. Проте, праць, які присвячено аналізу практики організації самостійної роботи студентів фармацевтичних факультетів М(Ф)ЗВО України у процесі навчання органічної хімії із використанням системи MOODLE, не стали предметом пильного наукового інтересу науковців.

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз практики використання системи MOODLE на фармацевтичних факультетах у вітчизняних М(Ф)ЗВО під час організації самостійної роботи студентів з навчання органічної хімії. Завданнями визначено: обґрунтування значущості дистанційного навчання в організації самостійної роботи у процесі опанування органічною хімією майбутніми фахівцями з вищою фармацевтичною освітою у М(Ф)ЗВО України; здійснення аналізу практики використання системи MOODLE на фармацевтичних факультетах у вітчизняних М(Ф)ЗВО під час організації самостійної роботи студентів з навчання органічної хімії

Виклад основного матеріалу. Україна зорієнтована на поліпшення якості професійної підготовки майбутніх фахівців з вищою фармацевтичною освітою, що визначить ефективність фармацевтичних послуг як складника медичної реформи. Дослідження досвіду організації самостійної роботи майбутніх фахівців-фармацевтів з органічної хімії у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, Вінницькому національно-му медичному університеті імені М. І. Пирогова, Одеському національному медичному університеті, Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського, Національному фармацевтичному університеті дало змогу виявити, що дистанційне навчання як форма організації та реалізації освітнього процесу має широке використання. Аналіз web-сайтів М(Ф)ЗВО України дав змогу з'ясувати, що особливістю організації самостійної роботи студентів фармацевтичних факультетів з опанування органічною хімією засобами дистанційного навчання є застосування системи MOODLE. На користь її вибору освітніми закладами свідчить те, що саме MOODLE максимально відповідає головним вимогам до її впровадження й застосування у освітньому процесі вищої школи. Вона є надійною в експлуатації, зручною у використанні та управлінні освітнім процесом (зокрема й в організації самостійної роботи студентів), характеризується модульністю, сумісністю, безпечністю. Окрім того, система MOODLE має привабливу вартість програмного забезпечення, супроводу та апаратної частини.

Висновки. Реалізації цілей освітнього процесу з навчання органічній хімії майбутніх фармацевтів сприяє організація самостійної роботи з цієї дисципліни, яка базується на застосуванні дистанційного навчання із використанням системи MOODLE. Це обумовлено низкою переваг, серед яких – індивідуалізація процесу надання і засвоєння знань, умінь, навичок, способів пізнавальної діяльності, що відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного суб’єктів навчальної діяльності у освітньо-інформаційному середовищі М(Ф)ЗВО.

Ключові слова: майбутні фармацевти; організація самостійної роботи; органічна хімія; система MOODLE.

 

Список використаних джерел:

 1. Биков, ВЮ., 2009. ‘Моделі організаційних систем відкритої освіти’, Монографія, Київ: Атіка, 684 с.
 2. Бобрицька, ВІ., 2014. ‘Освітня політика Швейцарії у сфері інформатизації освіти: уроки для України’, Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 17. Теорія та практика навчання і виховання, № 25, С.10-17.
 3. Бобрицька, ВІ., Процька, СМ., 2019. ‘Організаційно-педагогічні умови використання електронних навчальних курсів в освітньому процесі закладів вищої освіти України’, Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук.праць, Київ: Вид-во Нац. авіац. ун-ту “НАУ-друк”, № 15, С. 19-24.
 4. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 2020. Офіційний web-сайт. Доступно: <https://www.vnmu.edu.ua/ru> [Дата звернення 28 Березня 2020].
 5. Кремінь, ВГ. (ред), 2008. ‘Енциклопедія освіти’, Київ: Юрінком Інтер, 2008, 1040 с.
 6. Міністерство освіти і науки України, 2020. ‘Рішення Уряду про продовження загальнонаціонального карантину до 24 квітня’, Опубліковано 25 березня 2020 року о 13:32 Доступно: <https://mon.gov.ua/ua/news/zagalnonacionalnij-karantin-prodovzheno-do-24-kvitnya-rishennya-uryadu> [Дата звернення 27 Березня 2020].
 7. Колос, КР., 2011. ‘Система MOODLE як засіб розвитку предметних компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної освіти’, Автореферат дисертації кандидата наук, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ, 22 с.
 8. Міністерство охорони здоров'я України, 2014. ‘Національна стратегія реформування системи охорони здоров'я на період 2015-2020 років’. Доступно: <http://moz.gov.ua/uploads/0/691-strategiya.pdf> [Дата звернення 28 Березня 2020].
 9. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2020. Офіційний web-сайт. Доступно: <http://nmuofficial.com/> [Дата звернення 29 Березня 2020].
 10. Національний фармацевтичний університет (НФаУ), 2020. Офіційний web-сайт. Доступно: <https://nuph.edu.ua/> [Дата звернення 29 Березня 2020].
 11. Ніженковська, ІВ., Головченко, ОІ., 2019. ‘Органічна хімія : Силабус навч. дисц. підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої кваліфікації “Магістр фармації” спец. 226 “Фармація, промислова фармація”’, Київ : НМУ імені О.О. Богомольця, 13 с.
 12. Ніженковська, ІВ., Глушаченко, ОО., Головченко, ОІ., 2011. ‘Особливості самостійної роботи майбутніх провізорів з дисципліни “Органічна хімія” в умовах Болонської системи’, Медична освіта, № 4, С. 53-57.
 13. Одеський національний медичний університет, 2020. Офіційний web-сайт. Доступно: <https://onmedu.edu.ua/> [Дата звернення 28 Березня 2020].
 14. Речицький, ОН., Решнова, СФ., Койфман, ОР., 2001. ‘Проблеми відбору змісту і організації лабораторних занять з органічної хімії у ВНЗ’, Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Пед. науки. Чернігів, Вип. 5, С. 28-30.
 15. Рижов, ОА., Райкова, ТС., Дарій, ВІ. 2010. ‘Особливості впровадження інформаційних технологій у систему післядипломної освіти провізорів при вивченні нових лікарських засобів’, Запорізький державний медичний університет. Запорожский медицинский журнал, Том 12, №5 (225), С. 224–228.
 16. Кабінет Міністрів України, 2020. ‘Постанова “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” від 11 березня 2020 р. № 211’. Доступно: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19> [Дата звернення 30 Березня 2020].
 17. Кабінет Міністрів України, 2015. ‘Постанова “Про затвердження переліку галузей і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” від 29 квітня 2015 № 266’. Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF> [Дата звернення 30 Березня 2020].
 18. Стрельцова, НЮ., 2013. ‘Організація самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету при вивченні органічної хімії’, Педагогіка і психологія професійної освіти, № 3, С. 162-170.
 19. Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, 2020. Офіційний web-сайт. Доступно: <https://www.tdmu.edu.ua/> [Дата звернення 28 Березня 2020].
 20. Шпак, А., Решнова, С., 2002. ‘Ефективність використання системи пізнавальних задач з органічної хімії для самостійної роботи студентів’, Педагогічні науки: зб. наук. праць, Херсон: ХДПУ, Вип. ХХІХ, С. 87-91.