автор: Олефіренко Т. О.


Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розбудови незалежної української держави пов'язаний із процесами становлення і розвитку педагогічної освіти, оскільки вона є важливою компонентою подальшого розвитку країни у соціально-економічному, гуманітарному, етико-культурному вимірах.

Постановка проблеми. У Законі України “Про освіту” (2017) визначено обов’язковість дотримання освітнього стандарту в Україні як змістового ядра освіти, що охоплює матеріал, необхідний і достатній для виконання її завдань. Тож, розв'язання низки актуальних проблем професійної підго-товки майбутніх учителів, зокрема й тих, що пов’язані з формуванням їх готовності до розвитку професійної кар’єри, відбуваються в контексті стандартизації вищої педагогічної освіти. Це й обумовлює актуальність здійснення цієї наукової розвідки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання про важливість розбудови в Україні системи підготовки фахівців з вищою освітою на рівні європейських стандартів вивчали В. Андрущенко, А. Красильникова, Л. Пуховська, А. Цина, Ю. Шалапко та інші. Теоретичні й прикладні аспекти підготовки майбутніх учителів до розвитку професійної кар’єри досліджували А. Братанич, Т. Канівець, Ю. Котєнєва, В. Лозовецька та інші.

Постановка завдання. Метою статті є виокремлення особливостей підготовки майбутніх учителів до розвитку професійної кар’єри в умовах стандартизації освіти. Для досягнення мети визначено завдання: 1) окреслити основні поняття й категорії дослідження, надати їх тлумачення відповідно до оновлених законодавчих норм; 2) визначити актуальні завдання підготовки майбутніх учителів до розвитку професійної кар’єри у період навчання у педагогічному закладі вищої освіти (ЗВО); 3) виокремити особливості підготовки майбутніх учителів до розвитку професійної кар’єри в умовах запровадження стандартів вищої освіти за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки” галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка”.

Виклад основного матеріалу. Процес стандартизації освіти обумовлений необхідністю створення у країні з одного боку уніфікованих, а з іншого – притаманних лише відповідній галузі знань/спеціальності компонентів, у яких чітко визначено переліки компетентностей випускників та програмованих результатів навчання. Це створює базові механізми для розроблення широкого розмаїття освітніх програм ЗВО як підґрунтя для підготовки нової генерації фахівців з вищою, зокрема педагогічною освітою, у відповідності до запитів студентів як замовників освітніх послуг (внутрішніх стейкхолдерів), а також і працедавців (зовнішніх стейкхолдерів). Тож, стандарти освіти є істотним елементом будь-якої національної системи освіти, тип якої визначається політичними, соціально-економічними умовами, традиціями певної країни тощо. Не виключенням є й Україна, яка прагне до інтеграції з європейським дослідницьким й освітнім простором з їх високими стандартами у сферах науки й освіти. У процесі виокремлення особливостей підготовки майбутніх учителів до розвитку професійної кар’єри в умовах запровадження Стандартів вищої освіти за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки” галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка”, зокрема для другого (магістерського) рівня ВО, виявлено, що серед переліку загальних компетентностей випускника найбільш значущими для розвитку професійної кар’єри є такі: здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК2); здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК3); здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК4); здатність до адаптації та дії в новій ситуації (ЗК5); здатність до міжособистісної взаємодії (ЗК7); здатність діяти соціально відповідально і свідомо (ЗК8); здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК9). Набуття таких компетентностей дасть змогу реалізувати майбутньому вчителеві п’ять ключових завдань, що пов’язані з кар’єрним зростанням: 1) вибір кар’єри; 2) адаптація до кар’єри; 3) планування кар’єри; 4) зміна (повторний вибір) кар’єри; 5) розвиток кар’єри.

Висновки. Під час виокремлення основних понять й категорії дослідження було надано їх тлумачення відповідно до оновлених законодавчих норм, а саме: стандарти освіти трактуємо як комплекс вимог до обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувача освіти відповідного рівня, загального обсягу навчального навантаження здобувачів освіти, інших складників, які передбачені спеціальними законами й розроб-ляються відповідно до Національної рамки кваліфікацій; під стандартом вищої освіти розуміємо сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності ЗВО і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти (ВО) в межах кожної спеціальності; поняття “стандартизація” розуміємо як діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення опти-мального ступеня впорядкованості в певній сфері.
У процесі визначення актуальних завдань підготовки майбутніх учителів до розвитку професійної кар’єри з’ясовано, що умовах запровадження нового покоління стандартів ВО важливим для студентів у період навчання у педагогічному закладі вищої освіт є досягнення балансу у формуванні hard та soft skills, тобто професійних (hard) та надпрофесійних (soft) навичок. Це обумовлює більш чіткий підхід до визначення принципів розвитку професійної кар’єри майбутніх вчителів з урахуванням нових викликів, зокрема тих, що пов’язані із запитами вітчиз-няних працедавців та запровадженням світових, зокрема європейських стан-дартів якості вищої педагогічної освіти.
Виокремлення особливостей підготовки майбутніх учителів до розвитку професійної кар’єри в умовах запровадження стандартів вищої освіти за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки” галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” уможливило виявити такі як: 1) створення у ЗВО відповідних служб, різноманітних структурних підрозділів профорієнтації та працевлаштування, акмеологічних центрів, студентських кадрових агентств, центрів кар’єри, що реалізують консалтингові програми кар’єрного розвитку; 2) діяльність різноманітних служб працевлашту-вання випускників; 3) запровадження технології портфоліо задля актуалізації у студентів результатів їх професійної підготовки та визначення перспектив подальшого розвитку кар’єри; 4) удосконалення практико-орієнтованої моделі підготовки майбутнього учителя, у якій ключове місце належить педагогічній практиці.

Ключові слова: розвиток професійної кар’єри, підготовка майбутніх учителів, стандартизація, стандарти освіти, стандарти вищої освіти.


Список використаних джерел:

1. Андрущенко, ВП 2010. ‘Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів XXI століття’, Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки, Вип. 1.28, с. 12–20.

2. Братанич, АА 2019. Методичні основи особистісно орієнтованої інформатичної підготовки підготовка майбутніх учителів технологій у педагогічному університеті. Автореферат дисертації кандидата наук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 23 с.

3. Вітюк, ВВ 2017. ‘Готовність педагогів до змін в умовах реалізації Концепції “Нова українська школа”’, Педагогічний пошук, № 2, с. 3–6.

4. Гуссерль, ЭА 1991. ‘Феноменология (статья в Британской энциклопедии)’, предисл., пер. и примеч. ВИ Молчанова, Логос, № 1, с. 12–21.

5. Закон України “Про освіту” 2017. Документ № 2145-VIII, Відомості Верховної Ради (ВВР), № 38-39, ст. 380. Доступно: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>. [18 Червень 2021].

6. Закон України “Про вищу освіту” 2014. Документ № 1556-VII, Відомості Верховної Ради (ВВР), № 37-38, ст. 2004. Доступно: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>. [19 Червень 2021].

7. Закон України “Про стандартизацію” 2014. Документ № 1315-VII, Відомості Верховної Ради (ВВР), № 31, ст.1058. (Редакція від 02.12.2020 р.). Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text>. [19 Червень 2021].

8. Затверджені стандарти вищої освіти 2021. Вебсайт Міністерства освіти і науки України. Доступно: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti>. [19 Червень 2021].

9. Канівець, ТМ 2013. Формування психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри. Дисертація кандидата наук, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Київ, 200 с.

10. Котєнєва, ЮМ 2016. Формування уявлень про професійну кар’єру у студентів педагогічного коледжу в процесі фахової підготовки. Дисертація кандидата наук, Державний заклад “Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка”, Старобільськ, 300 с.

11. Красильникова, АВ & Шалапко, ЮІ 2006. ‘Освітні стандарти нового покоління як умова входження вищої освіти України до європейського освітянського простору’, Кращий досвід і моделі вищої освіти Європи і Америки: зб. ст. 16-ї міжнар. конф. Американської асоціації адміністраторів університетів, Краків (Польща), 22–28 жовтня, с. 79–80.

12. Кутняк, СВ 2010. ‘Становление карьеры будущего учителя в процессе профессиональной подготовки’, Известия российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, № 125, с. 120–127.

13. Лозовецька, ВТ 2015. Професійна кар’єра особистості в сучасних умовах. Монографія, Київ: Міленіум, 279 с.

14. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 2016. Наказ МОН України № 600 від 01.06.2016 р. (редакція № 584 від 30.04.2020 р.). Доступно: <https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-vid-01062016-600>. [20 Червень 2021].

15. Могилевкин, ЕА 2007. Карьерный рост: диагностика, технологии, тренинг. Монография, С-Петербург: Речь, 2007. 336 с.

16. Національний освітньо-науковий глосарій 2018. Київ: ТОВ “КОНВІ ПРІНТ”, 524 с.

17. Нова українська школа 2016. Концептуальні засади реформування середньої школи. Доступно: <https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola>. [20 Червень 2021].

18. Олефіренко, ТО 2019. ‘Використання тренінгів при підготовці майбутніх учителів до побудови професійної кар’єри’, Освітній дискурс: збірник наукових праць, голов. ред. Кивлюк, ОП, Київ : “Видавництво “Гілея”, Випуск 17 (10), с. 46–54.

19. Олефіренко, ТО 2019. ‘Принципи підготовки майбутніх учителів до побудови професійної кар’єри’, Вісник Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка, Випуск 4 (160), Серія: Педагогічні науки, Чернігів, с. 24–29.

20. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 2015. Документ № 266-2015-п, Постанова Кабінету Міністрів України № 266 від 29.04.2015 р. Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п#Text>. [20 Червень 2021].

21. Пуховська, ЛП 2013. ‘Стандарти педагогічної освіти: наукова дискусія західних учених’, Таврійський вісник освіти, № 4, с. 10–18.

22. Сектор працевлаштування студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доступно: <http://jobs.knu.ua/>. [20 Червень 2021].

23. Сектор сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Херсонського державного університету. Доступно: <http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DPractices.aspx>. [20 Червень 2021].

24. Служба працевлаштування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Доступно: <https://mdpu.org.ua/new/uk/pracevlashtuvannja/sluzhba-pracevlashtuvannja.html>. [20 Червень 2021].

25. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка для другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021. Наказ МОН України № 520 від 11.05.2021 р. Доступно: <http://ru.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/82566/>. [20 Червень 2021].

26. Центр працевлаштування та зав’язків з виробництвом Миколаївського національного університету іменi В. О. Сухомлинського. Доступно: <http://mdu.edu.ua/?page_id=252>. [20 Червень 2021].

27. Цина, АЮ 2017. ‘Модернізація технологічної освіти за вимогами оновлення освітніх стандартів’, Трудове навчання в школі, № 17, с. 2–6.

28. Фіцула, ММ 2006. Педагогіка вищої школи, Київ: Академвидав, 352 с.