Актуальність теми дослідження. Богослов’я Девіда Бентлі Харта є помітним явищем сучасної православної теології. Цей американський богослов увійшов у когорту оригінальних християнських мислителів, які пропонують нові шляхи богословського розвитку, задають несподівані виміри для осмислення Бога, традиції, людини. Він вільно і майстерно веде діалог з усіма відомими філософами християнської традиції та її основними опонентами. Новизна і парадоксальна очевидність поглядів Харта робить його ідеї об’єктом зацікавленості для вивчення.

Постановка проблеми. Особливої і спеціальної уваги потребує вивчення теоретичних засад концепції Харта. Варто детальна розглянути основні аспекти філософсько-теологічної методології Д. Харта.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Твори Д. Харта вже ставали предметом аналізу в роботах В. Грицишина, С. Коначевої, Г. Христо-кіна, Ю. Чорноморця, В. Шалларя. На пострадянському просторі О. Давидов творчо розвиває методологію  та ідеї Д. Харта. У вищезгаданих роботах аналізується теологічне новаторство Д. Харта, розробка ним постметафізичної православної теології доби постмодерну, демонструються нестандартні та оригінальні підходи і теологічні твердження  цього мислителя.

Постановка завдання. В запропонованому дослідженні нам варто розглянути мислення Харта в контексті постмодерного дискурсу; проблематику взаємодії філософії та теології у цього богослова; ідейні впливи та полемічний контекст його творчості; особливості спекулятивно-наративної герменевтики текстів Д. Харта; історико-філософську специфіку його теології. Все це разом, дасть нам можливість осмислити засади філософськотеологічної методології Д. Харта, що в свою чергу відкриє глибинні засади і перспективи розвитку сучасної православної теології.

Виклад основного матеріалу. Філософія для Харта, є продовженням теології в інший спосіб, це самозаперечення теології, яку здійснює європейська традиція, щоб віднайти себе. Вся філософія і вся її проблематика є пошуком вирішення богословських проблем. Для Харта, як і для Бальтазара, теологія є мисленням про буття та його властивості. Завдання мислителя полягає в створенні богословської мови, альтернативної до риторики  постмодернізму. Богослов’я - це мова, що є і теорією і дискурсом. Богословські роздуми Харта поєднують герменевтику текстів з метафізичними рефлексіями сенсів, що осмислюють релігійний наратив. Харт намагається подолати метафізику в теології, хоче мислити після метафізики, творити теологію після “після смерті Бога”.  

Висновки. В роботі розглянуто методологію пост-метафізичної теології Д. Харта. Автор прийшов до висновків, що Харт творчо переосмислює  доробок постметафізичної філософії та християнської теології., які для нього  нерозривні.  Він створює теологічну мову альтернативну риториці постмодернізму. Харт створює максимально відкриту, екуменічну теологію, подолання метафізичної парадигм якої, здійснюється через введення категорії краси. Його теоестетика будується на принципі аналогії, як основному методі пізнання Бога.

Ключові слова: теологія,  філософія, методологія теології, постмодерн, пост-метафізична теологія, сучасна православна теологія.

 

Список використаних джерел:

 1. Бальтазар, ГУ фон, 2013. ‘Теологика. І. Истина мира’, перевод з нем. А. Лукьянова, Москва: ББИ, 301 с.
 2. Грицишин, В 2017. ‘Православна думка доби постмодерну: філософсько-релігієзнавчий аналіз’. Дисертація кандидата наук, 09.00.11 – релігієзнавство, М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Київ, 180 с.
 3. Давыдов, О 2020. ‘Откровение Любви: тринитарная истина бытия’, Москва: ББИ, 658 с.
 4. Иннердал, Г 2013. ‘Прекрасная логика. Некоторые аспекты мыслей Ганса Урса фон Бальтазара о взаимопроникновении (перихоресисе) трансцендеталий’, в Богословие красоты: сборник под ред. М Толстолуженко, Москва: ББИ, с. 127-146.
 5. Коначева, С 2019. ‘Бог после Бога: пути постметафизического мышления’, Москва: РГГУ, 242 с.
 6. Мануссакис, И 2014. Бог после метафизики. Богословская эстетика, Киев: Дух і Літера, 416 с.
 7. Нобл, И, Бауерова, К, Нобл, Т & Парушев, П 2019. ‘Голоса православного богословия на Западе в XX веке’, пер. с чеш., Москва: ББИ, 320 с.
 8. Овчаренко, АВ 2018. ‘Красота после эстетики: Становление новой богословской категории’, Вестник ПСТГУ, Серия I: Богословие, Философия, Религиоведение, Вып. 75, с. 48-64.
 9. Харт, Д 2019. ‘Бог. Новые ответы у границ разума: современная наука, философия, религия, психология о божественном’, пер. с англ. АВ Лукьянова, Москва: Эксмо, 368 с.
 10. Харт, Д 2010. ‘Красота Бесконечного: эстетика христианской истины’, пер. с англ. А. Лукьянова, Москва: ББИ, 673 с.
 11. Харт, Д 2020. ‘Все будут спасены. Рай, Ад и Всеобщее Спасение’, Синопсис, пер. с англ. для ESXATOS, 214 с.
 12. Христокін, Г 2019. ‘Методологія православної теології’, Київ: Фоліант, 501 с.
 13. Христокін, Г 2016. ‘Філософія як методологічна основа теології’, Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал, Випуск № 13, с. 81-85.
 14. Черноморец, Е ‘Антиметафизический поворот в современной православной теологии и религиозной философии’. Доступно: <https://www.religion.in.ua/main/27336-antimetafizicheskij-povorot-v-sovremennoj-pravoslavnoj-teologii-i-religioznoj-filosofii.html>  [Дата звернення 23 травень 2020].
 15. Чорноморець, Ю 2013. ‘Православна теологія на шляху до нової парадигми’, Філософська думка–Sententiae, Спецвипуск, № 3, с. 74-88.
 16. Черноморец, ЮП 2011. ‘Православная теология Девида Бэнтли Харта – новое начало в эпоху постмодерна’. Доступно: <https://risu.org.ua/article_print.php?id= 44359&name=contemporary&_lang> [Дата звернення 23 травень 2020].
 17. Шалларь, В. ‘Церковь созидается нами Бытие и техника, 1: “Бог” Дэвида Харта’, Живое Предание. Доступно: <https://blog.predanie.ru/article/bytie-i-tehnika-1-bog-devida-harta/?fbclid=IwAR2HMuIlcSTGw-lxTCZJqKxd-csSRc3_NemeO-eGkDyHGmxicbbrilIqyHg> [Дата звернення 23 травень 2020].