Актуальність теми дослідження. Технічний прогрес, процеси глобалізації, у тому числі й в освіті, викликають постійні зміни вимог до якості навчання учнів – майбутніх фахівців на ринку праці. Відповідність освіти сучасному розвитку суспільства є важливою складовою суверенітету держави, основою її національної безпеки.

Постановка проблеми. Аналіз досліджень причин відсутності суттєвих результатів у забезпеченні якості математично-природничої освіти при впровадженні освітніх реформ показав, що системі управління освітніми процесами не приділялось достатньої уваги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підвищенням якості освіти, управлінням закладами освіти в Україні займаються багато вчених, серед яких, зокрема, Л. І. Даниленко, Г. А. Дмитренко, Т. В. Єльнікова, Л. М. Карамушка, Т. О. Лукіна, О. І. Ляшенко та інші. Велику користь для дослідників складають і програми розвитку освіти європейських країн.

Постановка завдання. Розробити модель системи управління освітнім процесом у закладі середньої освіти (типу науковий ліцей) як основи забезпечення якості математично-природничої освіти.

Виклад основного матеріалу. Автор досліджує управління освітніми процесами. Представлено авторські розробки з управління цими процесами, а також модель “Безконфліктної освіти”, які дали позитивні результати на практиці.

Висновки. Використання запропонованих у роботі практичних методів управління якістю освітніми процесами дозволяє покращити результати математично-природничої освіти, підвищити мотивацію учнів до навчання.

Ключові слова: освітній процес, управління освітніми процесом, якість математично-природничої освіти, модель “Безконфліктної освіти”.

 

Список використаних джерел:

 1. Верховна Рада України, 2017. ‘Закон України “Про освіту” № 2145-VIII від 09.2017 зі змінами’. Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> [Дата звернення 21 Січень 2020].
 2. Даниленко, ЛІ 1998. ‘Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи’. Монографія, Київ: Логос,. 140 с.
 3. Єльникова, ГВ (ред) 2015. ‘Адаптивне управління: прикладний аспект, поширення в освітній системі України’. Колективна монографія, Тернопіль: Крок,  420 с.
 4. Згуровський, М 2006. ‘Дослідницькі університети: шанс для Європи’. Доступно: <https://dt.ua/EDUCATION/doslidnitski_universiteti_shans_dlya_evropi> [Дата звернення 10 Лютий 2020].
 5. Кабінет Міністрів України, 2019. ‘Постанова КМУ “Про затвердження Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат” № 438 від 22 травня 2019 р.’ Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/438-2019-%D0%BF?lang=en> [Дата звернення 15 Січень 2020].
 6. Лукіна, Т 2006. ‘Моніторинг якості освіти: теорія і практика’, Київ: Вид. дім “Шкільний світ”; Вид-во Л. Галіцина, 128 с.
 7. Ляшенко, ОІ,  Лукіна, ТО, Булах, ІЄ & Мруга, МР  2012. ‘Методика і технології оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу’. Посібник, Київ: Педагогічна думка, 160 с.
 8. Науково-дослідна лабораторія експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій ІППО КУБГ, 2014. ‘Рівневе навчання та рівнево-ступеневе оцінювання (експериментальна база – Політехнічний ліцей НТУУ “КПІ”, 2005-2013 рр.) ’. Доступно: <http://ndl.ippo.kubg.edu.ua/?p=89> [Дата звернення 10 Лютий 2020].
 9. Освітній менеджмент, 2003, ред. Даниленко, Л & Карамушка, Л, Київ : Шкільний світ, 400 с.
 10. Президент України, 2002. ‘Указ Президента України “Про Національну доктрину розвитку освіти” від 17.04.2002’. Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002> [Дата звернення 04 Квітень 2020].
 11. Advancing Quality Cultures for Teacher Education in Europe: Tensions and Opportunities,   Ed. Hudson, B, Zgaga, P & Åstrand B, 301 p.
 12. Council of Europe, ‘Council of Europe’s vision for a quality education and its activities. Council of Europe activities on quality education’. Available at: <https://www.coe.int/en/web/ education/vision-for-a-quality-education> [Accessed 21 April 2020].
 13. European Commission, 2000. ‘Excerpt from European Report on the Quality of school Education Sixteen Quality indicators. Report based on the work of the Working Committee on Quality Indicators’, European Commission Directorate-General for Education and Culture, May, 2000. Available at: <http://ec.europa.eu/education/ policies/educ/indic/rapinen.pdf> [Accessed 15 April 2020].
 14. Publications Office of the EU, 2001. ‘European report on the quality of school education. Sixteen quality indicators’, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 82 p.
 15. Tjeldvoll, A (edited) 1998. ‘Education and the Scandinavian welfare state in the year 2000: equality, policy, and reform’, Publisher:Routledge, 380 p.