В. Б. Євтух


Актуальність теми дослідження зумовлена помітною роллю такого типу науково-освітнього закладу як університет у суспільному розвиткові будь-якої країни та інтенсивною динамікою наукового дискурсу, який має місце упродовж усієї історії існування феномена, в освітньому просторові та поза його межами. Йдеться передовсім про з’ясування контенту як самого поняття “університет”, так і особливо про теоретичні і практичні аспекти його впливу на суспільні процеси.

Постановка проблеми. Зважаючи на окреслену вище роль університету у суспільствах минулого і сьогоднішнього часу, важливим виявляється дослідження змін, які відбувалися усередині феномена й яким чином вони корелювали зі змінами (соціальними, культурними тощо) й їхнім співвідношенням таких на сучасному етапові. З’ясування сутності таких кореляцій великою мірою досягається завдяки аналізові наукового дискурсу, який постійно супроводжує університет від початків його зародження до появи сучасних трендів у його розвиткові. На визначеному моментові робиться особливий акцент у статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цьому контексті варто звернути увагу на те, що дослідження феномена “університет” актуалізується після Другої світової війни та наприкінці XX – у перше двадцятиліття  XXI століть. Про це свідчать цитовані у даній праці й опрацьовані під час її підготовки до публікації джерела. У ході аналізу публікацій як висліду наукового дискурсу виявилася ще одна особливість – досить інтенсивно цей феномен дослід-жується у зарубіжному науково-освітньому просторові,  передовсім у його північно-американському та європейському складових й останнім часом до цього процесу активно долучаються науковці з азійських країн. Серед тих, хто зробив помітний вклад у вивчення феномена “університет” та особливостей його розвитку на різних відтинках історії можна згадати Рудіте Андерсоне, Мілоша Брочіча та Ендрю Майлза, Йорга Доллмана, Симона Маргінсона, Адама Нельсона, Роберта Нісбета, Занду Рубене, Хільде Ріддер-Симонс, Волтера Рюгга, Майкла Серге, Хюго Хорта, Майкла Шеттока та інших. Що ж до України, то стосовно дослідження й наукового дискурсу, то вони тут лише розгортаються (Віктор Андрущенко, Віль Бакіров, Володимир Бех, Наталія Дем’яненко, Володимир Євтух, Наталія Мозгова, Олена Хомірікі, Євген Пінчук). Щоправда, останнім часом суспільний простір країни інтенсивно наси-чується дискусіями, в яких переважає практичний аспект стосовно долі університетів (про це свідчить частина публікацій, згаданих у цій статті).

Постановка завдання. Спираючись на аналізові праць зарубіжних та українських авторів  й іншого роду публікацій, відтворити сутність феномена “університет” у його історичній динаміці, показати основні сучасні тренди та виокремити актуальні питання дискусії навколо його розвитку й запропонувати шкіц моделі університету соціально орієнтованого навчання.

Виклад основного матеріалу ґрунтується на джерельній базі, яка охоплює достатнє коло праць дослідників та публікацій, що дозволяє сформувати уяву про феномен університету стосовно  історії його зародження, його динаміки, тяглості традицій, контроверсійності поглядів теоретиків і практиків на перспективи його розвитку, співвідношення науково-освітньої динаміки у самому університеті та викликів сучасних суспільних процесів.

Висновки. У даній статті університет представлений як динамічне тіло з чітко окресленою історичною тяглістю, у якому кожен компонент (наука, освітній процес, надання послуг) відграє свою роль. Ретельне опрацювання матеріалів з означеної тематики дає мені підстави особливо наголосити на таких моментах:  університет - це ком’юніті викладачів і вчених; інтелектуальна спільнота, побудована навколо навчальних дисциплін і майбутніх професій; мобілізатор соціальних інновацій; моральний заклад; приклад послідовності в освоєнні знаннями; осередок формування атмосфери толерантності у стосунках між áкторами науково-навчального процесу; укорінення принципів соціальної корпоративної відповідальності за науково-навчальний процес і його висліди.

Ключові слова: університет, науково-навчальний процес, освітній простір, соціально орієнтоване навчання, університет соціально орієнтованого навчання, інтелектуальна інфраструктура університету, соціальна корпоративна відповідальність.


Список використаних джерел

 1. Андрущенко, ВП 2021, ‘Освіта після пандемії’, Літопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2020-2021 рр. Київ: Видв-во НПУ імені М.П. Драгоманова, c. 608-614.
 2. Андрущенко, ВП & Євтух, ВБ 2011, ‘Університетська освіта в ХХІ столітті: спроба прогнозного аналізу’, Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент: збірник наукових праць, Вип. 5, c. 189-196.
 3. Бібліометрика української науки. Доступно: <https://uk.wikipedia.org/wiki/ Бібліометрика_української науки> [13 Березень 2022].
 4. Горбань, Юлія 2019, ‘Чи дійсно в Україні забагато університетів і що з ними робити?’. Доступно: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2818883-ci-dijsno-v-ukraini-zabagato-universitetiv-i-so-z-nimi-robiti.html> [31 Січень 2022].
 5. Давидова, Анна 2021, ‘Покоління альфа. Що контентмейкерам важливо знати про дорослих післязавтрашнього дня’. Доступно: <https://mbr.com.ua/uk/news/analytics/4363-pokolinnya-alfa> [28 Січень 2021].
 6. Євтух, ВБ 2020, ‘Діяльність наукових шкіл у контексті евалюаційних парадигм’, Евалюація: наукові, освітні, соціальні проекти, Випуск 4, c.11-28.
 7. Євтух, ВБ 2021, ‘Евалюація: пролегомени до системного знання, яке “може постати як міждисциплінарна наука”’, Гілея. Науковий вісник. Філолсофські науки. Політичні науки, Випуск 163 (№ 6-7), c. 18-37.
 8. Євтух, ВБ 2021, ‘Інтелектуальна інфраструктура університету у міжнародній співпраці’, Сучасні тенденції міжнародних відносин. Збірник матеріалів всеукраїнської конференції. Київ. c. 20-22. Доступно: < https://if.npu.edu.ua/ images/2021/ MRS/07_04/Zb_konf_mizhn_2.pdf> [18 Вересень 2021].
 9. Євтух, ВБ 2021, ‘Контекстуальне навчання: науковий дискурс в освітньому просторі зарубіжних країн’ Наукові записки. Педагогічні науки. Випуск CL (150). Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, c. 5-21.
 10. Євтух, ВБ 2021, ‘Мультикультурна/міжкультурна освіта: зарубіжний досвід та перспективи для України’, Вища освіта України, № 4 (83), c. 13-34.
 11. Євтух, ВБ 2017, ‘Наукові школи у контексті дослідницьких просторів: змагання міфів і реальностей’,  Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій. Збірник наукових статей. Київ: Каравела, c. 69-83.
 12. Євтух, ВБ 2021, ‘Наукові школи у контексті інтелектуальної інфраструктури університету’, Вища освіта України, № 1 (80), c. 39-48.
 13. Євтух, Володимир 2018, ‘Траєкторії обставин та власної долі. Плідне сплетіння’, Київ, 312 с.
 14. ‘Коефіцієнт впливовості’. Доступно: <http://uk.wikipedia.org/wiki /Коефіцієнт впливовості> [13 Березень 2022].
 15. ‘Сменить квалификацию хочет каждый третий украинец’. Доступно: <https://kurs.com.ua/novost/320911-smenit-kvalifikaciju-hochet-kazhdii-tretii-ukrainec> [29 Березень 2021].
 16. У Києві відкриють Амерікан Юніверсіті Київ: у посольстві України в США озвучили деталі 2022. Доступно: <https://rubryka/2022/01/14/american-university-kyiv/> [02 Березень 2022].
 17. Чому випускники університетів не задовольняють роботодавців. 21 лютого 2022. Доступно: <https://education.24tv.ua/chomu-vipuskniki-universitetiv-ne-zadovolnyayut-robotodavtsiv_n1873367> [31 Січень 2022].
 18. 87% покоління тепер використовують інтерактивні програми потокового відео. Доступно: <https://proidei.com/gen-z-0509/> [29 Січень 2022].
 19. Alemu, Sintayehu Kassaye 2018, ‘The meaning, idea and history of university/higher education in Africa: A brief literature review’, Forum for International Research in Education, Vol. 4. Issue 3, pp. 210-227.
 20. Andersone, Rudīte, Євтух, Володимир and others 2018, ‘Migranti Sabiedrībā: Izaicinājumi izglītībā/Іммігранти в суспільстві: виклики для освіти. 2017-2018’, Rīga: Latvijas Universitāte, 64 pp.
 21. Breton, Guy 2015. ‘Innovation in higher education: A modality or an end?’, IAU Horizons, Vol. 21, № 1, pp. 26-27.
 22. Broćić, Miloš, Miles, Andrew 2021, ‘College and the “culture war” assessing higher education’s influence on moral attitudes’, American Sociological Review, Vol. 86 (5), pp. 856-895.
 23. Daniels, Fernando 2015, ‘Contributing to the conceptual and methodological development of social innovation: a role for universities’, IAU Horizons, Vol. 21, № 1, pp. 25-26.
 24. Dollmann, Jörg 2021, Ethnic inequality in choice- and performance-driven education systems: A longitudinal study of educational choices in England, Germany, the Netherlands and Sweden. First published. Available from: <https://doi.org/ 10.1111/1468-4446.12854> [30 January 2022].
 25. Endbericht der Expertenkommission zur Evaluierung der gemeinsamen Förderung von Forschungsbauten und Großgeräten an Hochschulen. Dezember 2017, Berlin. Available from: <https://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Redaktion/Documente/Papers/ Endbericht_Kommission_AV-FuG.pdf> [01 March 2022]. 
 26. Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder (2005-2017/2019). Available from: <https://www.dfg.de/foerderung/programme/exzellenzinitiative> [01 March 2022].
 27. Available from: <https://de.wikipedia.org/wiki/ Exzellenzstrategie> [01 March 2022].
 28. Fanelli, Daniele 2012, ‘Negative results are disappearing from most disciplines and countries’, Scientometrics, Volume 90, pp.891–904. Available from: <https:// link.springer.com/article/10.1007/s11192-011-0494-7> [03 March 2021].
 29. Fanelli, Daniele 2010, “Positive” results increase down the hierarchy of the sciences. Available from: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0010068> [03. March 2021].
 30. Fernando, Jason. Corporate social responsibility (CSR). Available from: <https://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp> [21 March 2022].
 31. Fredman, Pam 2015. ‘Social innovation at the University of Gothenburg’. IAU Horizons, Vol. 21, № 1, pp. 24-25.
 32. Google Scholar. Available from: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_ Scholar> [13 March 2022].
 33. Grau, Francesc Xavier & Marques, Maria 2015,‘Social innovation and University Curricula’, IAU Horizons, Vol. 21 № 1, pp.29-30.
 34. h-індекс. Available from: <htttps://uk.wikipedia.org/wiki/H-індекс> [13 March 2022].
 35. Hollandsworth, Mary Jo & Trujillo-Jenks, Laura 2020. Performance-based learning: How it works. Available from: <https://www.facultyfocus.com/ articles/teaching-and-learning/performance-based-learning-how-it-works/> [20 March 2020].
 36. Holzer, Boris 2021, ‘Die Universität als moralische Anstalt. Führen amerikanische Akademiker einen “Kulturkrieg” zugunsten der eigenen Werte?’ Frankfurter Allgemeine Zeitung, № 41.
 37. Horta, Hugo 2013, ‘Deepening our understanding of academic inbreeding effects on research information exchange and scientific output: new insights for academic based research’, Higher Education, Volume 65, № 4, pp. 487-510.
 38. Horta, Hugo, Sato, Machi & Yonezawa, Akiyoshi 2011, ‘Academic inbreeding: exploreing its characteristics and rationale in Japanese universities using a qualitative perspective’, Asia Pacific Education Review, № 12, pp. 35-44.
 39. Huggonnier, Bernard 2015, ‘For social and corporate excellence’, IAU Horizons, Vol. 21, № 1, pp. 36-37.
 40. Inanc, Ozlem & Tuncer, Onur 2011, ‘The effect of academic inbreeding on scientific effectiveness’, Scientometrics, Vol. 88, pp. 885–898. Available from: <https://doi.org/10.1007/s11192-011-0415-9> [20 March 2021].
 41. ‘IAU Horizons. In focus: Social innovation: Challenges and perspectives for higher education’ 2015, IAU Horizons, Vol. 21, № 1.
 42. ‘IAU Horizons. In focus: Democratizing knowledge: Open science in a closed world’ 2021, IAU Horizons, Vol. 26, № 1.
 43. Available from: <https://en.wikipedia.org/wiki/Institution> [14 March 2022].
 44. List of universities in Germany. Available from: <https://www.studying-in-germany.org/list-of-universities-in-germany/> [12 January 2022].
 45. Marginson, Simon 2016, The dream is over. The crisis of Clarck Kerr’s California idea of higher education, California: California University Press, 260 pp.
 46. Nelson, Adam R 2020, Review of *The Instrumental University*. Available from: <https://s-usih.org/2020/09/review-of-the-instrumental-university/> [09 January 2022].
 47. Nisbet, ARobert 1971, ‘The degradation of the academic dogma: The university in America, 1945-1970’, Pearson Education, 252 pp.
 48. Open University. Available from: <https://en.wikipedia.org/wiki/ Open_University> [21 February 2022].
 49. Razak, Dzulkifli Abdul 2015, ‘Future of universities and the need for social innovation’, IAU Horizons, Vol. 21, № 1, p. 24.
 50. Ridder-Symoens, Hilde de (ed.) 1992, A history of the university in Europe. Vol. 1: Universities in the Middle Ages, Cambridge: Cambridge University Press, 506 pp.
 51. Ridder-Symoens, Hilde de (ed.) 1996, A history of the university in Europe. Vol. 2: Universities in Early Modern Europe (1500-1800), Cambridge: Cambridge University Press, 720 pp.
 52. Rothbard, Murray N 2010, The progressive theory of history. Available from: <https://mises.org/library/progressive-theory-history> [24 February 2022].
 53. Rüegg, Walter (ed.) 2004, A history of the university in Europe. Vol. 3: Universities in the nineteenth and early twentieth centuries (1800-1945), Cambridge: Cambridge University Press, 746 pp.
 54. Rubene, Z, Andersone, R, Yevtukh, V, Kisla, A, Balode, M & Shtepa, S 2019, ‘Immigrants in society: Challenges for education in Ukraine and Latvia’. International Journal of Smart Education and Urban Society, 10(2), pp. 70-77.
 55. Schrum, Ethan 2019, The instrumental university: Education in service of national agenda after World War II, Ithaca: Cornell University Press, 312 pp.
 56. Schrum, Ethan 2021, The prophet of academic doom. Robert Nisbet predicted the managerialism that has brought universities low. But he also saw a way out. Available from:  <https://www.chronicle.com/article/the-prophet-of-academic-doom> [31 January 2022].
 57. Schütz, Marcel 2019, Die Uni ist keine Organisation wie jede andere. Available from: <https://www.forschung-und-lehre.de/management/die-uni-ist-keine-organisation-wie-jede-andere-2336> [26 February 2022].
 58. Segre, Michael 2019, Higher education and the growth of knowledge: A historical outline of aims and tensions, New York: Routledge, 228 pp.
 59. Shattock, Michael 2017, From Clark Kerr to the modern university and its place in society. Available from: <https://www.researchcghe.org/blog/2017-01-16-from-clark-kerr-to-the-modern-university-and-its-place-in-society/> [12 February 2022].
 60. Sologoub, Ilona & Coupé, Tom 2023, Academic inbreeding in Ukraine. Available from: <https://freepolicybriefs.org/2013/12/09/academic-inbreeding-in-ukraine/> [21 March 2021].
 61. Special IAU anniversary issue: 70 years of international collaboration. In focus: Imagining higher education in a post-pandemic world 2020, IUA Horizons, Vol. 25, № 2, 48 pp.
 62. T, Laura 2021, 10 of the oldest universities in the world. Available from: <https://www.topuniversities.com/blog/10-oldest-universities-world> [19 February 2022].
 63. The Open University: Distance learning courses and adult education. Available from: <https://www.open.ac.uk> [21 February 2022].
 64. Tiel, Thomas 2021, ‘Wir wollen unparteilich sein. Die neue Universität von Austin will die akademische Freiheit retten. Ein Gespräch mit ihrem Mitbegründer Niall Ferguson’, Frankfurter Allgemeine Zeitung,15 Dezember 2021.
 65. University/Britannica. Available from: <https://www.britannica.com/topic/ university> [19 February 2022].
 66. Vogel, Gretchen 2021, Controversial Berlin law gives postdocs pathway to permanent jobs. Plan to help early-career researchers sparks fierce debate. Available from: <https://www.science.org/content/article/controversial-berlin-law-gives-postdocs-pathway-permanent-jobs> [26 February 2022].
 67. Yudkevich, Maria, Altbach, Phili & Rumbley, Laura FE 2015, Academic indreeding and mobility in higher education, London Borough of Camden: Palgrave Macmillan UK, XV, 264 pp.