Виберіть свою мову

автори: Ільницька Г. С., Ільницька Л. В., Очередько Л. В., Улаєва Л. О., Спузяк В. Б.


Актуальність теми дослідження. Підготовка фізичних терапевтів є одним із важливих питань кадрової політики країни у здоров’язберігаючій сфері, ефективне вирішення яких забезпечує успішний розвиток відновлювальної медицини як складової системи охорони здоров’я. Нормативні і змістовні основи професійної діяльності спонукають сучасних фахівців фізичної терапії до певної низки професійних знань, умінь і навичок, до основи їх формування – прямої мотивації професійного вибору. Навчальні заклади, що готують майбутніх спеціалістів з фізичної реабілітації, знаходяться у ситуації, де необхідно поєднати теорію із сучасною практикою сьогодення та здатністю вирішувати практичні проблеми, пов’язані з фізичною терапією та ерготерапією, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Постановка проблеми. Велике значення в житті сучасної студентської молоді втрачають деякі духовні орієнтації і цінності. Відбувається деформація й етичних ціннісних орієнтацій. Ці зміни вимагають перегляду всієї системи виховної і навчальної роботи у вищій школі, пошуку й упровадження нових форм і методів роботи з метою підготовки і виховання студентів не лише як професіоналів, а як справжніх гуманістів, особистостей із великої літери.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У працях Н. В. Ляховченко, В. А. Поліщук, О. М. Семенюк та інших аналізуються фактори вибору майбутньої професійної діяльності. Дослідження свідчать про наявність безпосереднього зв’язку характеру факторів, що зумовлюють вибір тієї чи іншої професії й результативності навчання, пізнавальних інтересів та потреб студентів.

Постановка завдання. Визначення пріоритетних мотивів вибору професії фізичного терапевта студентами у сучасних умовах розвитку галузі охорони здоров’я для вдосконалення системи підготовки фахівців фізичної терапії.

Виклад основного матеріалу. Спеціальність “Фізична терапія, ерготерапія” обрали майже у рівному гендерному співвідношенні: жінки та чоловіки. Вікова категорія студентів 17-21 роки. Більшість вступили до ЗВО після закінчення школи, а менша частина - які раніше отримали спеціальну середню освіту у медичних училищах та коледжах. Вирішальними у виборі професії учасники анкетування називають найрізноманітніші фактори. Пріоритетними факторами більшість студентів вважають “умови праці”, фактор здобуття вищої освіти та престижність фаху відповідно; багатьом респондентам подобається праця з людьми, та має значення фінансова сторона (оплата праці), більше половини респондентів пояснили вибір професії фізичного терапевта недостатньою кількістю кваліфікованих кадрів у цій галузі, трохи менше половини опитаних обрали суміжну професію з лікарською, та меншість вступили на обрану спеціальність за рекомендацією батьків.

Висновки. У формуванні компетентного спеціаліста у галузі охорони здоров’я важливе місце посідає пріоритетність мотивів вибору професії фізичного терапевта. Визначено, що найбільший вплив на вибір професії фізичного терапевта студентами є група факторів внутрішньої мотивації (безумовні), оскільки обрана професія вимагає від спеціаліста відновлювальної медицини повної віддачі обраному фаху, вкладання душі в свою справу, доброзичливості до людей. Проте існує великий відсоток тих, ким рухають зовнішні фактори (умовні) формування мотивації, що характеризує майбутнього спеціаліста з прагматичного боку.

Ключові слова: фізичний терапевт, ерготерапевт, вибір професії, фізична реабілітація,

мотиваційні фактори.

 

Список використаних джерел:

 1. Ляховченко, НВ., Петрук, ВА., 2014. ‘Аналіз факторів, що впливають на вибір майбутньої професії старшокласниками’, Вісник Вінницького політехнічного інституту, С. 125-128.
 2. Міністерство охорони здоров’я України, 2018. ‘НАКАЗ від 13 грудня 2018 року N 2331 Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників’, Випуск 78 «Охорона здоров’я». Доступно : <https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini- vid-13122018-2331-pro-vnesennja-zmin-do-dovidnika-kvalifikacijnih- harakteristik-profesijpracivnikiv-vipusk-78-ohorona-zdorov% E2%80%99ja> [Дата звернення 18 Грудня 2019].
 3. Москаленко, БМ., Котелевський, ВІ., 2018. ‘Професійна діяльність ерготерапевта в сфері охорони здоров’я’, Здоров’я людини в сучасному культурно-освітньому просторі: м. Суми, 22 березня 2018; С. 68-75.
 4. Невелика, АВ., Зелененко, НВ., Ільницька, ГС., 2019. ‘Фізична терапія та ерготерапія, як нова спеціальність в Україні’, Технології збереження здоров’я, реабілітація і фізична терапія, С.174-176.
 5. Поліщук, ВА., 2013. ‘Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації у контексті неперервної освіти’, Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету Україна, 2, С. 203-205.
 6. Семенюк, О., 2011. ‘Ціннісна орієнтація як основа формування професійної компетентності майбутніх фармацевтів’, Освіта регіону. Український науковий журнал, 3, С. 235-239.
 7. Українська асоціація фізичної терапії, 2014. ‘Загальні питання фізичної реабілітації. Що таке ерготерапія?’. Доступно : <http://www.physrehab.org.ua/forum/topic/83.html> [Дата звернення 11 Грудня 2019].
 8. Kozina, ZL., Al-Ravashdeh, AB., Kramskoy, SI., Ilnickaya, AS., 2015. ‘Methodic of skills’ formation of light athletics motor actions with the help of inter-disciplinary communications and informational technologies, worked out for senior form pupils’, Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 19(7), P. 17-24.
 9. Hidi, SE., Renninger, KA., 2019. ‘Interest development and its relation to curiosity : needed neuroscientific research’, Educational Psychology Review, 1-20.
 10. Paskova, L., 2019. ‘Sport activity in the context of subjective well-being of university students’, Trends in Sport Sciences, 26.2, P. 85-90.
 11. Usher, EL., Brianna LW., 2018. ‘Sociocultural influences on self-efficacy development’, Big Theories Revisited, 2, P. 141.
 12. Vallerand, RJ., Verner-Filion, J., 2013. ‘Theory and research in passion for sport and exercise’, Handbook of sport psychology, P. 216-229.
 13. Zusková, K., Petričková, L., Ortenburger, D., 2019 ‘Intensity of physical activity and life satisfaction of physical education teachers’, Trends in Sport Sciences, 26.2, P. 91-97.

{pdf=http://journal-discourse.com/files/pdf/2019_18(11-12)-8.pdf|100%|300|native}