автори: Іванова К. А., Хіріна Г. О., Кулакова О. М.


Актуальність дослідження. Викладання світоглядних дисциплін у вищих навчальних закладах завжди є актуальним та необхідним в нашому суспільстві. Велике значення в цьому мають кафедри філософії, тому відтворення історії створення таких кафедр, їх функціонування, біографій викладачів та співробітниками, що стояли біля джерел є дуже важливим та актуальним сьогодні.

Постановка проблеми. Дослідивши значну кількість архівних джерел та документів державної влади та управління автори пропонують свою інтерпретацію системи формування викладання предметів філософського циклу у медико-фармацевтичних вищих навчальних закладах України в перші роки радянської влади та відтворюють наукові біографії викладачів ХФІ того часу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою історії формування системи викладання дисциплін філософського циклу займалися: А. Журавльов, І. Федосова, А. Конохова, Б. Грубих, Т. Буяльська, В. Клаверова, В. Клочко та інші. Також використано архівні матеріали НФаУ.

Постановка завдання. Автори ставили за мету розглянути історію становлення системи викладання дисциплін філософського циклу в вищих навчальних закладах медико-фармацевтичного профілю в 20–х – 30–х рр. ХХ ст. на прикладі сучасної кафедри філософії та соціології Національного фармацевтичного університету, створити наукові біографії викладачів кафедри, які працювали в 20-30-ті роки.

Виклад основного матеріалу. В статті проаналізовані документи державних органів влади перших років радянської влади, що визначали напрямки роботи вищих навчальних закладів, показана інтерпретація та реалізація цих постанов РНК РРФСР в Україні на початку 20-х рр. У межах статті на основі аналізу документів архіву НФаУ за 20-30-ті роки ХХ ст. створені наукові біографії викладачів кафедри Гладкого П., Гончара М., Гордієнка В., Домнич К., Завгороднього В., Заліпка М., Запорожченка М., Зильбера С., Коновалова С., Кошовенка П., Міллера Л., Нестеренка Д., Погорілого Д., Пушкарьової Ф., Станкова А. та Радєва В., проаналізовані зміни в системі викладання дисциплін світоглядної спрямованості, змісті цих дисциплін, методик викладання. Простежені зміни в організаційній будові кафедри, зміні її назви.

Висновки. Таким чином, в умовах радикальної зміни політичної ситуації в країні,

умовах становлення нової системи гуманітарної освіти в перші роки радянської влади відбулося формування сучасної кафедри філософії та соціології НФаУ, яка фактично почала свою історію як організаційна структура з 1925 році, а в 1939 р. отримала офіційну назву – кафедра марксизму-ленінізму. В 20–30–ті роки почав формуватися перший кадровий склад кафедри, вироблялися перші методики викладання, формувався зміст предметів.

Ключові слова: кафедра, світогляд, суспільні науки, методика, викладач, тоталітаризм.

 

Список використаних джерел:

 1. Архів НФаУ. ‘Гладкий П. О.’, Ф. 4093, Оп. 4, Спр. 53, 2 арк.
 2. Архів НФаУ. ‘Гончар М. А.’, Ф. 4093, Оп. 4, Спр. 50, 7 арк.
 3. Архів НФаУ. ‘Гордієнко В. А.’, Ф. 4093, Оп. 4, Спр. 59, 5 арк.
 4. Архів НФаУ. ‘Домнич К. І.’, Ф. 4093, Оп. 4, Спр. 75, 3 арк.
 5. Архів НФаУ. ‘Завгородній В. М.’, Ф. 4093, Оп. 4, Спр. 92, 12 арк.
 6. Архів НФаУ. ‘Заліпко М. В.’, Ф. 4093, Оп. 4, Спр. 90, 5 арк.
 7. Архів НФаУ. ‘Запорожченко М. А.’, Ф. 4093, Оп. 4, Спр. 88, 12 арк.
 8. Архів НФаУ. ‘Зильбер С. І.’, Ф. 4093, Оп. 4, Спр. 89, 12 арк.
 9. Архів НФаУ. ‘Коновалов С. А.’, Ф. 4093, Оп. 4, Спр. 124, 8 арк.
 10. Архів НФаУ. ‘Кошовенко П. Є.’, Ф. 4093, Оп. 4, Спр. 129, 6 арк.
 11. Архів НФаУ. ‘Міллер Л. Н.’, Ф. 4093, Оп. 4, Спр. 164, 11 арк.
 12. Архів НФаУ. ‘Нестеренко Д. А.’, Ф. 4093, Оп. 4, Спр. 118, 6 арк.
 13. Архів НФаУ. ‘Погорілий Д. І.’, Ф. 4093, Оп. 4, Спр. 203, 6 арк.
 14. Архів НФаУ. ‘Пушкарьова Ф. О.’, Ф. 4093, Оп. 4, Спр. 210, 4 арк.
 15. Архів НФаУ. ‘Станков А. Д.’, Ф. 4093, Оп. 4, Спр. 257, 4 арк.
 16. Архів НФаУ. ‘Радєв В. В.’, Ф. 4093, Оп. 4, Спр. 215, 5 арк.
 17. ‘Бюллетень Наркомосвіти’, 1921, Ч. 7–8, С. 1.
 18. Пітов, ВІ., ред., 1968. ‘Вища школа Української РСР за 50 років: в 2–х ч. (1917–1967 рр.)’, К. : Вид–во Київського університету, 395 с.
 19. ‘Вісник НКО УРСР’, 1920, Ч. 2–5, С. 50–51.
 20. ‘Директивы ВКП(б) и постановления Советского правительства о народном образовании : сб. док.’, 1947, Вып. 2, М.–Л., С. 84.
 21. Журавлев, АА., 2014. ‘Формирование кафедр гуманитарных и общественных наук в высшей медицинской школе в 1920–1930–х гг. (на примере 1–го Ленинградского медицинского института)’, Ученые записки СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, Том XXI, № 4, С. 8–12.
 22. Іванова, КА., Хіріна, ГО., Лантух, АП., Кулакова, ОМ., 2017. ‘Історія кафедри філософії та соціології НФаУ (1805–2016 рр.) : монографія’, Х. : НФаУ, 304 с.
 23. ‘КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК’, 1970, Т. 2, С. 458.
 24. Федосова, ІВ., 2013. ‘Законодавче забезпечення та нормативна регламентація вищої інженерно–технічної освіти в Україні (початок – 30–ті роки ХХ століття)’, Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, №10 (269), Ч. ІII, С. 285–295.