Виберіть свою мову

автори: Яшанов С.М., Дзус С.Б.


Актуальність дослідження. Розширення можливостей інформаційно-комунікаційних технологій за рахунок використання комп’ютерно орієнтованих засобів навчання з елементами комп’ютерного моделювання призводить до нових, більш ефективних способів і прийомів їх практичного використання в межах навчання фахових дисциплін. Такий підхід дозволяє перерозподіляти навчальний час, оптимізуючи співвідношення фундаментального і прикладного компонента фахової підготовки майбутніх учителів технологій з дисциплін інформатичного циклу.

Постановка проблеми. Суперечність між високим ступенем абстракції основних понять наукового апарату дисциплін інформатичного циклу, великим обсягом теоретичних понять, високим ступенем їх логічного взаємозв'язку, високим рівнем ієрархічності системи цих понять і слабким рівнем підготовки з дисциплін природничо-наукового блоку та недостатнім загальним рівнем розвитку теоретичного мислення студентів викликає психолого-пізнавальні бар'єри при вивченні фахових дисциплін, що спонукає шукати нові підходи до організації засвоєння змісту фахових дисциплін шляхом розробки методики, яка забезпечує створення педагогічно ефективних наочно-образних уявлень і їх синтезу з вербалізованими навчальними повідомленнями при збереженні високого рівня абстракції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роботи Ю. В. Горошко, О. О. Гриб'юк, І. А. Левіна, А. Я. Мушака, Л. Л. Панченко, К. Є. Румянцевої, І. О. Теплицького, С. А. Хазіної та ін. показують, що проблема навчання майбутніх учителів технологій фахових дисциплін з використанням комп’ютерно орієнтованих засобів навчання на основі технологій комп’ютерного моделювання є актуальною, а їх застосування у фаховій підготовці сприяє розвитку творчої активності студентів, підвищенню функціональної грамотності та інформатичної компетентності, створює передумови для подальшого розширення і поглиблення набутих знань з дисциплін інформатичного циклу.

Постановка завдання. Розглянути наукові основи застосування технологій комп’ютерного моделювання у фаховій підготовці учителів технологій та специфічні особливості інформатичної підготовки з використанням комп’ютерно орієнтованих засобів навчання на основі технологій комп’ютерного моделювання, врахування яких дозволить ефективніше побудувати процес навчання і передбачити його подальшу еволюцію.

Виклад основного матеріалу. Потенційні можливості методики навчання із використанням комп’ютерно орієнтованих засобів навчання на основі технологій комп’ютерного моделювання, у зв'язку з акцентуванням уваги на розвиток мислення учителя технологій, трикомпонентного за своєю структурою, за умови проектування на основі педагогічної теорії навчання з опорою на взаємозв'язок і взаємодію понятійних, образних і діяльнісних компонентів мислення, може забезпечити більш високий рівень реалізації таких традиційних вимог, як науковість, наочність, активність і свідомість навчання, а також єдність освітніх розвиваючих і виховних функцій навчання.

Висновки. Інтеграція вербалізованих навчальних інформаційних ресурсів і наочно-образних уявлень при навчанні майбутніх учителів технологій фахових дисциплін інформатичного циклу з використанням технологій комп'ютерного моделювання є пріоритетним напрямком удосконалення методик навчання фахових дисциплін під час інформатичної підготовки.

Ключові слова: технології комп'ютерного моделювання, фахова підготовка учителів технологій, комп’ютерно орієнтовані засоби навчання, дисципліни інформатичного циклу, методика навчання фахових дисциплін.

 

Список використаних джерел:

 1. Бешенков, СА., 2007. ‘Моделирование как стратегия и символ современного образования’, Инновации в образовании, № 6, С. 16–21.
 2. Биков, ВЮ., Лапінський, ВВ., 2012. ‘Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення’, Комп’ютер у школі та сім’ї, №3, С. 3–6.
 3. Борисенко, ДВ., 2017. ‘Аналіз методик навчання комп’ютерного проектування фахівців з дизайну’, Проблеми інженерно-педагогічної освіти, № 54-55, Харків : УІПА, С. 208-215.
 4. Вахтина, Е., 2008. ‘Моделирование как метод и средство совершенствования системы обучения: (The paper is selected from Third International Conference “Modern (e)- Learning” Mel 2008, Varna, Bulgaria)’, Доступно : <http://www.foibg.com/ibs_isc/ibs-06/IBS-06-p15.pdf.> [Дата обращения 18 Января 2019].
 5. Ващик, ТІ., 2005. ‘Моделювання у навчально-виховному процесі вищої педагогічної школи’, Нові технології навчання : наук.-метод. зб., М-во освіти і науки України, Наук.-метод. ценр. вищої освіти, Вип. 41, К., С. 147–158.
 6. Глобін, ОІ., 2010. ‘Моделювання як ефективний засіб реалізації міжпредметних зв'язків у профільному навчанні математики та інформатики’, Математика в школі, № 7/8, С. 17-20.
 7. Горбатюк, Р., 2009. ‘Комп’ютерне моделювання у підготовці майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності’, Наукові записки. Серія : Педагогіка, № 3, С. 222 - 229.
 8. Горошко, ЮВ., 2012. ‘Інформаційне моделювання у підготовці учителів математики та інформатики : монографія’, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Чернігів : Лозовий В. М., 367 с.
 9. Дудик, МВ., 2006. ‘Навчання технології комп’ютерного моделювання у вищій школі’, Модернізація освіти : пошук, проблеми, перспективи, Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ – Переяслав-Хмельницький, 22-25 травня 2006 р., Київ – Переяслав-Хмельницький, С. 234-236.
 10. Жиліна, ЛВ., 2009. ‘Використання інтерактивних моделей у професійній підготовці фахівців’, Проблеми інженерно-педагогічної освіти, № 24/25, С.124- 130.
 11. Піза, ДМ., Субботін, СО., ред., 2007. ‘Комп'ютерне моделювання та інтелектуальні системи : зб. наук. праць’, Запорізький національний технічний ун-т, Запоріжжя : ЗНТУ, 252 с.
 12. Міністерство освіти і науки України, 2012. ‘Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки’, Доступно : <http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf> [Дата звернення 16 Січня 2019].
 13. Петрицин, І., 2017. ‘Застосування комп’ютерного моделювання у процесі електротехнічної підготовки майбутнього вчителя технологій’, Молодь і ринок, №1 (144), С. 59 – 64.
 14. Смоліна, ІС., 2005. ‘Комп’ютерне та імітаційне моделювання – один з найкращих способів покращення знань студентів інженерно-педагогічних спеціальностей’, PDMU-2005, Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності : матеріали Міжнародної конференції, Бердянськ, 104 с.
 15. Соловйов, ВМ., 2009. ‘Інструментальне забезпечення курсу комп'ютерного моделювання’, Комп’ютер у школі та сім’ї, № 2, С. 28-32.
 16. Теплицький, ОІ., 2013. ‘Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін засобами комп’ютерного моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти’, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси, 20 с.
 17. Фабіан, ОІ., 2010. ‘Комп'ютерне моделювання та спектр його застосування : метод. посіб.’, Ужгород : Патент, 163 с.
 18. Хазіна, СА., 2010. ‘Формування вмінь комп'ютерного моделювання майбутніх вчителів фізики в процесі навчання інформатики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02’, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Київ, 302 с.
 19. Чудинский, РМ., 2009. ‘Развитие учебной деятельности студентов направления "Технологическое образование" средствами натурного и модельного эксперимента : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08’, Моск. гос. обл. ун-т., Воронеж, 456 с.
 20. Шматков, ЄВ., 2009. ‘Використання моделювання при навчанні учнів професійно-технічних навчальних закладів робітничим професіям’, Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія, № 2, С. 50–54.

 

{pdf=http://journal-discourse.com/files/pdf/2019_10(1-2)-5.pdf|100%|300|native}