Актуальність теми дослідження. Важливим принципом глобалізації є академічна мобільність. Україна зацікавлена в залученні до навчання іноземних громадян, що дозволяє зміцнювати та розширювати авторитет країни в міжнародному співтоваристві, робить її конкурентоспроможною в такій сфері освітніх послуг.

Постановка проблеми. Визначальною передумовою реалізації зазначених завдань, є забезпечення високого рівня організації освітнього процесу, в якому синтезуються процеси інтелектуалізації і гуманізації навчання, актуалізується впровадження інновацій, проходить інтеграція знань. Це визначає пошук нових підходів до навчання іноземних студентів, що уможливлює застосування нових моделей навчання, сучасних методів та освітніх технологій, трансформацію традиційних способів засвоєння інформації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Мовній підготовці іноземних студентів приділяли увагу В. Бондаренко, В. Костомаров; проблема психологічної адаптації іноземних студентів до незвичних  для них соціально-культурних та кліматичних умов порушувалася в працях О. Ізотова, Л. Кайдалової; проблематика якісної природничо-наукової підготовки іноземних студентів висвітлена у працях Ю. Бойчука, Т. Шмоніної; І. Сиротинської, І. Самура приділяли увагу методичним аспектам викладання профільних дисциплін у медичних та фармацевтичних закладах вищої освіти для іноземних студентів. Дослідження свідчать, що підготовка іноземних фахівців охоплює різні аспекти: педагогічний, психологічний, методичний та гуманітарний, та є важливим чинником міжнародної і внутрішньої політики й економіки.

Постановка завдання. Висвітлення особливостей методики викладання дисципліни “Патологічна фізіологія”, враховуючи специфіку професійної підготовки іноземних студентів.

Виклад основного матеріалу. Одним з елементів викладання дисципліни “Патологічна фізіологія”, враховуючи специфіку підготовки іноземних студентів, є розробка, створення і застосування в освітньому процесі інноваційних методів навчання з максимальним ступенем схематизації, систематизації та візуалізації навчального матеріалу, що сприяють не лише трансформації навчальної інформації в знання й уміння студентів, але й інтенсифікації освітнього процесу, серед яких є методи кооперативного навчання, ігрові методи роботи з текстом; асоціативні методи навчання.

Висновки. Інноваційній методи та форми організації практичних та семінарських занять для іноземних студентів сприятимуть більш ефективному засвоєнню навчальної інформації та формуванню професійно-важливих якостей майбутніх фармацевтів.

Ключові слова: іноземні студенти, професійна підготовка фахівців фармації, методика викладання навчальних дисциплін, інноваційні методи навчання, інтерактивні методи навчання, ігрові методи роботи з текстом, асоціативні методи.

 

Список використаних джерел:

 1. Баханов, КО., 2008. ‘Інтерактивне навчання’, Історія в школах України, № 2, с. 31–36.
 2. Зінонос, НО., Віхрова, ОВ., 2019. ‘Адаптація студентів-іноземців до вивчення природничо-математичних дисциплін у закладах вищої освіти : монографія’, Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі, Кривий Ріг : Видавн. центр Криворізького нац. ун-ту, Т. XIV, Вип. 1 (14), 220 с.
 3. Кайдалова, ЛГ., 2011. ‘Особливості підготовки іноземних громадян на підготовчих факультетах у вищих навчальних закладах’, Проблеми трудової та професійної підготовки, Вип. 19, с. 42-50.
 4. Кларин, МВ., 2000. ‘Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта’, Педагогика, № 7, С. 12–18.
 5. Лисенко, МВ., 2013. ‘Інноваційна парадигма вищої освіти України за умов переходу до інформаційного суспільства’. Автореферат дисертації кандидата наук, Київський політехнічний інститут, 19 с.
 6. Науменко, НВ., 2019. ‘Інфографіка як метод активізації пізнавальної діяльності магістрів освітніх, педагогічних наук’, Молодь і ринок, № 7 (174), С. 136-139.
 7. Полат, ЕС. (ред.), 2002. ‘Новые педагогические и информационные технологии в системе образования’, Москва: Академия.
 8. Пометун, ОІ., 2007. ‘Енциклопедія інтерактивного навчання’, Київ: СПД Кулінічев Б. М.
 9. Рикало, НА., 2013. ‘Актуальні проблеми викладання патофізіології іноземним студентам та їх вирішення’, Світ медицини та біології, № 3, с. 167-169.
 10. Робоча програма навчальної дисципліни “Патологічна фізіологія” (The work program of the course “Pathological Physiology”), 2017. Доступно: http://pat.nuph.edu.ua/pdf/pat_phy_pnd_pharmacy_4.0%20med.pdf [Дата звернення 25 березня 2020].
 11. Ткачев, СИ., 1994. ‘Подготовка будущего учителя к формированию политической культуры школьников’. Диссертация кандидата наук, Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды.
 12. Худяков, ОЕ., ‘Особенности преподавания патофизиологии иностранным студентам в вузе’, Экспериментальная и клиническая медицина, № 2 (71), с. 218-220.
 13. Шмоніна, ТА., Бойчук, ЮД., 2013. ‘Теоретико-методичні аспекти природничо-наукової підготовки іноземних студентів на підготовчих факультетах’, Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 168 с.