Актуальність теми дослідження. Диференціація на сучасному етапі розглядається як важливий спосіб вдосконалення шкільної освіти. Її стратегічна мета – створити оптимальні умови для залучення дітей з різним психофізичним потенціалом до культурної спадщини та забезпечити їх гармонійний розвиток на цій основі.

Постановка проблеми полягає в аналізі диференційованого педагогічного процесу з метою виявлення механізмів збереження його цілісності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Цілісний педагогічний процес вивчали В. Добріанов, В. Кузьмін, Е. Моносзон, М. Скаткін, Б. Юдін, М. Данилов, Ю. Бабанський, Л. Божович, В. Ільїн, В. Краєвський, Б. Ліхачов, Б. Гершунський, В. Серіков та ін. Дослідники розглядали цілісність педагогічного процесу насамперед як єдність навчання, виховання та розвитку, що забезпечує цілісність формування особистості учня як особистості. У школі інклюзивною формою навчання цілісність педагогічного процесу трактується з точки зору диференціації як цілісність диференційованого педагогічного процесу.

Постановка завдання – розглянути цілісність педагогічного процесу в навчальному закладі з інклюзивною формою навчання, проаналізувати шляхи її збереження.

Виклад основного матеріалу. У статті проаналізовано підходи до визначення “цілісності”. Розглядалися такі педагогічні аспекти цілісності, як цілісність цілей та змісту освіти, цілісність системи методів навчання. Зазначено, що ідея цілісності є основою для розробки навчальних програм чи уроків. У статті обґрунтовано необхідність належних засобів навчання під час педагогічного процесу, які б сприяли збереженню цілісності його складових – мети, навчальної інформації, школярів, вчителів, методів, форм, засобів навчання та виховання. розкрито місце та роль між-особистісних відносин між учителем та учнями в процесі всебічної гуманізації школи. У статті досліджено методологічні регулятори побудови сучасної стратегії цілісного підходу до вивчення та проектування навчальної реальності.

Висновок. Реалізація концепції цілісності в педагогічному процесі в інклюзивному навчальному закладі є суперечливою – з одного боку, виникає потреба в диференціації внаслідок наявності у школярів неоднакових психофізичних здібностей, а з іншого боку, без єдності організація педагогічного процесу як системи є проблематичною. Гуманізація, яка передбачає формування дитини як суб’єкта, врахування її психофізичного потенціалу є інтегруючим фактором у пошуку балансу між інтегративними та диференційованими компонентами та основою цілісності педагогічного процесу.

Ключові слова: інтеграція, диференціація, інклюзія, педагогічний процес, школа з інклюзивною формою навчання, діти з особливими освітніми потребами.

 

Список використаних джерел:

 1. Бабанский, ЮК 1977. ‘Оптимизация процесса обучения’, Москва : Педагогика, 257 с. Доступно: <https://hum.edu-lib.com/szbrannoe/babanskiy-yu-k-optimizatsiya-protsessa-obucheniya-onlayn> [Дата звернення 20.06.2020].
 2. Бондар, В, Синьов, В & Тищенко, В 2012. ‘Чи приживеться північноамериканська модель інклюзії в Україні?’, Рідна школа № 8-9, c. 20-27. Доступно: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh> [Дата звернення 20.06.2020].
 3. Живокоренцева, ТН 2018. ‘Интеграция как принцип конструирования современного содержания профессионально-педагогического образования’. Доступно: <https://students-library.com/library/read/28221-integracia-kak-princip-konstruirovania-sovremennogo-soderzania-professionalno-pedagogiceskogo-obrazovania> [Дата звернення 16.02.2020].
 4. Зайченко, ІВ 2016. ‘Педагогіка’, Київ: Ліра, 608 с. Доступно: <https://pidru4niki.com/16080402/pedagogika/pedagogichniy_protses#42> [Дата звернення 20.06.2020].
 5. Кузнецова, ЛВ 2001. ‘Целостность системы методов преподавания как фактор активизации познавательной деятельности студентов’, Ленинград : ЛГУ, 210 с.
 6. Перетягина, НН 2015. ‘Целостное образование как способ воспитания целостного человека’, Экономика и социум, Выпуск 1-4 (14), с. 190-193.
 7. Саркисьян, ТН 2014. ‘Педагогический процесс как целостное явление’, Историческая и социально-образовательная мысль. Том: 6, № 6-1, с. 139-143.
 8. Сериков, ВВ 2012. ‘Субъективные основания целостности педагогического процесса’, Известия Волгоградского государственного педагогического университета, Выпуск № 4, том 68, с. 12-18.
 9. ‘Спільне викладання в інклюзивному класі: метод. матеріали’, 2015. Укладач: Софій, НЗ, Київ: Видавничий дім “Плеяди”, 70 с.
 10. Теплов, БМ 1985. ‘Способности и одаренность’, Избранные труды : в 2 томах. Москва : Педагогика, Том 1, с. 15-41.
 11. Шевців, ЗМ 2019. ‘Основи інклюзивної педагогіки’, Львів: Новий світ, 2000, 264 с.
 12. McLeskey, J & Waldron, NL 2002. ‘School change and inclusive schools: Lessons learned from practice’, PhiDelta Kappan, 84 (1), 65-72.