Шарко Євгеній Анатолійович


Актуальність теми дослідження. Розкриття поглядів вітчизняних мислителів відносно ролі релігії є важливим аспектом розвитку сучасного українського суспільства, що сприяє кращому розумінню релігійної свободи, свободи совісті і можливість досягнення світоглядної свободи. Відтворення специфіки релігійно-суспільних зв’язків сприяє перспективі досягнення свободи думки на індивідуальному рівні.

Постановка проблеми. Питання зв’язку релігії та суспільства актуалізується в сучасному глобальному і мульти-культурному суспільстві. Потреба втілення принципу терпимості в українському полірелігійному суспільстві визначає значимість релігієзнавчого дослідження ролі релігії.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розробкою окресленої проблематики займалися такі науковці як: Л. Филипович, М. Лобода, В. Волковський, В. Фенич, А. Круглашов та інші.

Постановка завдання. Метою цієї статті є  розкриття сукупності поглядів М. П. Драгоманова в контексті суспільно-релігійних зв’язків, де завдяки відображенню всієї палітри їх варіантів взаємовідносин, визначається роль релігії.

Виклад основного матеріалу. М. П. Драгоманов в своїх працях виокремлює характерні риси історії релігійності з її варіантами втілення впливу на суспільство, де релігія може як сприяти розвитку, так і обмежувати його. Поступ, на думку М. П. Драгоманова, є важливим аспектом спрямування суспільства, що в зв’язку з релігією можливий при умові дотримання релігійної свободи, що створюватиме основу для свободи совісті. Підвищення рівня освіченості в питаннях релігії сприяє зростанню терпимості в соціумі, визначає перспективи його розвитку та допомагає уникати обмежень світогляду. Приклади обмеження волі віри, через вплив певної релігії, яскраво ілюструють потребу дотримання можливості вибору людиною власних світоглядних позицій.

Висновки. Історична ретроспектива ролі релігійності розкриває варіанти розгляду суспільного позиціонування відносно різних періодів існування релігії, а універсальність поглядів М. П. Драгоманова дозволяє виокремити основні варіанти взаємодії релігії та суспільства. Наповнення правової основи конкретними прикладами релігійних поглядів показує значимість дотримання свободи совісті в сучасному суспільстві.

Ключові слова: релігія, свобода совісті, поступ, релігійна свобода, Реформація, секуляризація.


Список використаних джерел

  1. Драгоманов, М 1917, Віра й громадські справи, Київ: Видавниче товариство “Криниця”, 13 с.
  2. Драгоманов, М 1882, Громада № 5, Женева: Видавниче товариство “Громади”,  140 с.
  3. Драгоманов, М 1893. Євангельська віра в старій Англії, Женева: Українська друкарня, 16 с.
  4. Драгоманов, М 1915, Оповідання про заздрих богів, Київ: Друк і наклад партійної друкарні, 33 с.
  5. Драгоманов, М 1917, Историческая Польша и великорусская, Київ: Зазднаго, 146 с.
  6. Драгоманов, М 1915, Рай і поступ, без видавництва, 80 с.