Коваленко Валентина Володимирівна, Мар’єнко Майя Володимирівна, Сухіх Аліса Сергіївна


Актуальність теми дослідження. Громадськість завжди висувала й буде висувати до педагогічних працівників найвищі вимоги. Адже, вдосконалення якості освітнього процесу безпосередньо залежить від рівня підготовки фахівця. Вчителі та викладачі мають бути добре обізнаним у різних галузях наук, сферах суспільного життя, орієнтуватися в сучасній економіці.

Постановка проблеми. Одним із пріоритетних напрямів розвитку науки в Україні є інтеграція до Європейського дослідницького простору, що передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Тому використання засобів та сервісів відкритої науки у закладах освіти є вкрай необхідним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Застосування хмаро орієнтованих систем у підготовці та підвищенні кваліфікації фахівців описано у дослідженнях: Т.А. Вакалюк, С. Г. Литвинової, М. П. Шишкіної. В Україні створено проєкти що представляють впровадження ідей та практик відкритої науки в Україні з метою покращення якості освітніх послуг: “Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia” (OPTIMA), “Open Review Hub”.

Постановка завдання. Проаналізувати і оцінити сучасний стан використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у вітчизняному освітньому просторі у закладах освіти.

Виклад основного матеріалу. Розкрито основні пріоритети Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA). Проаналізовано проєкт OPTIMA, його зміст та цілі. Розкрито важливість використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки в закладах освіти. Проаналізовано шляхи застосування компонентів “Європейської хмари відкритої науки”. Показана значущість використання EOSC в науковій роботі вчителів та викладачів.

Висновки. Впровадження принципів відкритої науки позитивно сприяти-муть модернізації освітнього процесу. Використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у процес професійного розвитку вчителів та викладачів призведе до підвищення рівня організації змішаного та дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти та в закладах вищої освіти. Використання інструментів відкритої науки, можливо забезпечить, щоб сучасні результати наукових досліджень були впроваджені в підготовку висококвалі-фікованих фахівців.

Ключові слова: відкрита наука, хмарні сервіси, педагогічні працівники, заклади освіти, хмаро орієнтовані системи відкритої науки.


Список використаних джерел:

 1. EOSC Portal – A gateway to information and resources in EOSC. Available from: <https://eosc-portal.eu/>. [15 September 2021].
 2. Open Review Hub. Available from: <https://eosc-portal.eu/>. [15 September 2021].
 3. Вакалюк, ТА 2019, Теоретико-методичні засади проектування і використання хмаро орієнтованого навчального середовища у підготовці бакалаврів інформатики. Дисертація доктора наук, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ.
 4. Жежнич, ПІ & Березко, ОЛ 2021, OPTIMA. Відкриті практики, прозорість та доброчесність для сучасної вищої школи (OPTIMA). Доступно: <https://lpnu.ua/optima>. [25 Листопад 2021].
 5. Коваленко, ВВ 2018, ‘Використання хмарних сервісів у підготовці майбутніх соціальних працівників’, в Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: матеріали 10-ї конф. 21-23 листопада 2018 р., с. .37-40.
 6. Корсікова, КГ 2020, ‘Самоосвіта сучасного вчителя як безперервний процес удосконалення педагогічної майстерності’, в Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень. 20 березня 2020 р., с. 97-99.
 7. Литвинова, СГ 2016, Теоретико-методичні основи проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу. Дисертація доктора наук, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ.
 8. Литвинова, СГ 2021, ‘Засоби і сервіси хмаро орієнтованих систем відкритої науки для професійного розвитку вчителів ліцеїв’, Науковий вісник ужгородського університету. серія: “Педагогіка. Соціальна робота”, вип. 1 (48), с. 225-230.
 9. Мар’єнко, МВ & Шишкіна, МП 2020, ‘Платформа відкритої науки та застосування її компонентів в освітньому процесі’, Journal of Information Technologies in Education (ITE), № 4(45), с. 32-44.
 10. Мар’єнко, МВ 2020, ‘Хмаро орієнтовані системи відкритої науки у навчанні і професійному розвитку вчителів як наукова проблема’, в Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції “Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення”. 26-27 листопада 2020 р., с. 138-139.
 11. Мар’єнко, МВ 2021, ‘Методика використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у процесі навчання і професійного розвитку вчителів’, Фізико-математична освіта, вип. 3 (29), с. 99-104.
 12. Мар’єнко, МВ 2021, ‘Принципи, методи і підходи до формування хмаро орієнтованих систем відкритої науки у процесі навчання і професійного розвитку вчителів’, Фізико-математична освіта, вип. 1 (27), с. 62-66.
 13. Міністерство освіти і науки України 2018, ERA-UA. Доступно: <https://mon.gov.ua/ua/tag/era-ua>. [25 Листопад 2021].
 14. Національний університет “Львівська політехніка” 2021, 3 Вимоги до платформи відкритого рецензування. Доступно: <https://lpnu.ua/optima/rezultaty-proiektu/d13-vymohy-do-platformy-vidkrytoho-retsenzuvannia>. [25 Листопад 2021].
 15. Національний університет “Львівська політехніка” 2021, 4 Вимоги до оновлених навчальних програм з новими курсами з відкритої науки. Доступно: <https://lpnu.ua/optima/rezultaty-proiektu/d14-vymohy-do-onovlenykh-navchalnykh-prohram-z-novymy-kursamy-z-vidkrytoi>. [25 Листопад 2021].
 16. Національний університет “Львівська політехніка” 2021, 1 Посібник команди проєкту та інші робочі документи. Доступно: <https://lpnu.ua/optima/rezultaty-proiektu/d61-posibnyk-komandy-proiektu-ta-inshi-robochi-dokumenty>. [25 Листопад 2021].
 17. Національний університет “Львівська політехніка” 2021, Мета і цілі проєкту OPTIMA. Доступно: < https://lpnu.ua/optima/meta-i-tsili-proiektu>. [25 Листопад 2021].
 18. Овчарук, ОВ (ред.) 2019, Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: зб. тез доп. учасників, на Всеукр. наук.-практ., ІІТЗН НАПН України, Київ.
 19. Толочко, СВ 2019, ‘Вимоги цифрового суспільства до компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти’, Інноваційна педагогіка, випуск 12, т. 2, c. 178-181.
 20. Шишкіна, М & Попель, М 2019, ‘Хмарні сервіси відкритої науки в освітньо-науковому середовищі університету’, в VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні 2019". 15-16 травня 2019 р., с. 232-234.