автори: Бацуровська І. В., Доценко Н. А., Горбенко О. А., Кім Н. І.


Актуальність теми дослідження. Специфіка підготовки фахівців аграрного профілю відводить особливе місце набуттю професійних компетентностей. Інтерактивні аудіо- візуальні онлайн засоби виступають як потужний інструмент в освітній діяльності в тому числі під час підготовки фахівців аграрного профілю. Сучасні роботодавці мають потребу у фахівці, що готовий до професійної діяльності, яка б відповідала вимогам сучасного суспільства.

Постановка проблеми. Використання техніки, автоматизація технологічних процесів в агропромисловому комплексі окреслює принципово нові підходи до підготовки фахівця- аграрія: потребує візуалізації окремих процесів, урахування європейського досвіду та методик провідних фахівців і технологів, систематичного оновлення знать та самовдосконалення. Але аналіз теоретичних джерел підводить до висновку про те, що використання інтерактивних аудіовізуальних онлайн засобів для підготовки фахівців аграрного профілю в умовах інформаційно-освітнього середовища недостатньо систематизовано та потребує розробки методик використання. Педагогічна проблема полягає в тому, що недостатньо досліджено використання інтерактивних аудіовізуальних онлайн засобів при підготовці фахівців аграрного профілю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вчені В. Ю. Биков та М. П. Шишкіна приділяли увагу використанню хмаро орієнтованих мережних інструментів для інформаційного наповнення відкритого освітньо-наукового середовища вищих навчальних закладів. Дослідник О. М. Самойленко розглядав аудіо- візуальні засоби веб-ресурсу в контексті опанування фізико-математичних дисциплін, а саме підготовки вчителя математики. Вчені П. П. Нечипуренко, С. О. Семеріков, Т. В. Селіванова, Т. О. Шенаєва розглядали проблему формування дослідницьких компетентностей під час навчання хімії за допомогою інформаційно-комунікаційних засобів навчання. Дослідник О. І. Башкір в своїх дослідженнях приділяв увагу інтерактивним методам навчання. У дослідженнях Г. Д. Поспєлової розглядається використання аудіовізуальних засобів навчання у підготовці майбутніх агрономів, увага приділяється використанню відеоматеріалів.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження використання інтерактивних аудіовізуальних онлайн засобів при підготовці фахівців аграрного профілю.

Виклад основного матеріалу. Визначено властивості інтерактивних аудіовізуальних онлайн засобів в умовах інформаційно-освітнього середовища. Враховуючи те, що використання інтерактивних аудіовізуальних онлайн засобів для підготовки фахівців аграрного профілю є недостатньо дослідженим, доцільно провести опитування здобувачів вищої освіти аграрних спеціальностей для здійснення подальшої корекції подання контенту. Результати дослідження показали, що ефективним інструментом інформаційно-освітнього середо- вища є виконання творчих проектів та практичних завдань на основі компетентнісного підходу. Під час навчання найбільше застосовуються наступні інтерактивні інструменти: онлайн тести і вікторини, програмні засоби навчального призначення, електронні підручники тощо. Дослідження показало, що недостатньо використовуються програми проектування та моделювання.

Висновки. Наявний потенціал використання інтерактивних аудіовізуальних онлайн засобів дає можливості підвищення якості навчальної діяльності за всіма напрямами фахової підготовки майбутніх фахівців аграрного профілю. Одна з важливих складових підготовки майбутніх фахівців аграрного профілю, є формування контенту навчальних

дисциплін в умовах інформаційно- освітнього середо-вища за допомогою інтерактивних аудіовізуальних онлайн засобів, за рахунок візуалізації навчального контенту та інтерактивності навчання.

Ключові слова: інтерактивні засоби, аудіовізуальні онлайн засоби, фахівці аграрного

профілю, навчальний контент.

 

Список використаних джерел:

  1. Башкір, ОІ., 2018. ‘Активні й інтерактивні методи навчання у вищій школі’, Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія», Вип. 60, Харків, С. 33-44.
  2. Биков, ВЮ., Шишкіна, МП., 2016. ‘Теоретико-методологічні засади формування хмаро орієнтованого середовища вищого навчального закладу’, Теорія і практика управління соціальними системами, № 2, С. 30-52.
  3. Буйницька, ОП., 2019. ‘Структурно-функційна модель середовища університету’, Інформаційні технології і засоби навчання, Том 69, № 1, С. 268-278.
  4. Волинський, ВП., Красовський, ОС., Чорноус, ОВ., Якушина, ТВ., 2013. ‘Дидактичні основи створення аудіовізуальних електронних засобів для середньої загальноосвітньої школи : монографія’, К. : Педагогічна думка, 304 с.
  5. Нечипуренко, ПП., Семеріков, СО., Селіванова, ТВ., Шенаєва, ТО., 2016. ‘Інформаційно-комунікаційні засоби формування дослідницьких компетентностей учнів у профільному навчанні хімії’, Інформаційні технології і засоби навчання, Том 56, № 6, С. 10-29.
  6. Поспєлова, Г., 2015. ‘Організаційно-педагогічні умови використання аудіовізуальних засобів навчання у підготовці майбутніх агрономів’, Витоки педагогічної майстерності, Випуск 15, С. 243-247.
  7. Самойленко, ОМ., 2015. ‘Вплив аудіовізуальних навчальних матеріалів веб-ресурсу на якість підготовки вчителя математики’, Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», Випуск 1/33, С. 176-182.
  8. Ягоднікова, ВВ., 2009. ‘Інтерактивні форми і методи навчання у вищий школі : навч.-метод. посіб.’, К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 80 с.