автор: Морін О. Л.


Актуальність теми дослідження. Соціально-економічна ситуація в Україні актуалізує проблему трудової підготовки підростаючого покоління, відповідно до реалій ринку праці, що вимагає модернізації системи трудового виховання учнів закладів середньої загальної освіти.

Постановка проблеми. Трудове виховання набуває особливої значущості для учнів початкових класів. Саме в цей віковий період закладаються основи ціннісного ставлення до праці. Тому актуальним є створення сучасних виховних технологій, спрямованих на забезпечення трудового виховання молодших школярів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспекти формування ціннісного ставлення підростаючого покоління до праці розглядали Ю. Бєлов, О. Биковська, Є. Верещак, А. Вихрущ, В. Войтко, Л. Гуцан, Д. За-катнов, Н. Калініченко, Я. Кепша, О. Коберник, Ю. Коломієць, І. Косик, М. Левківський, Г. Левченко, В. Мадзі-гон, В. Мачуський, І. Матюш, В. Мару-щак, Б. Мельнеченко, В. Назаренко, Л. Оршанський, З. Охріменко, С. Павх, А. Пашинський, А. Рацул, Ф. Рискін, М. Рябухін, В. Савченко, В. Салієнко, В. Сидоренко, А. Терещук, М. Тименко, І. Ткаченко, Ю. Туранов, Д. Тхор-жевський, Н. Шевченко, В. Шутяк та ін.

Постановка завдання. Завданням статті є розгляд аспектів трудового виховання молодших школярів у закладах середньої загальної освіти.

Виклад основного матеріалу. У статті зазначається, провідним елементом трудового виховання учнів молодших класів залишається практика залучення їх до практичної діяльності, яку визначає характер освітньої діяльності. Таким чином відбувається інтеграція трудового виховання у зміст усіх предметних галузей. Посилення дієвості трудового виховання напряму залежить від настанови, за якою кожен урок, незалежно від предметної галузі, побудовано відповідно до усвідомленої і спеціально визначеної освітньої мети, не тільки навчальної, а і виховної.

Висновки. Потужний потенціал у створенні сприятливих умов для трудового виховання молодших школярів мають заклади загальної середньої освіти. Специфіка забезпечення трудового виховання молодших школярів у закладах загальної середньої освіти вимагає переходу до компетентнісної моделі навчання і виховання. Для забезпечення дієвості формування в учнів ціннісного ставлення до праці, варто здійснювати упорядковування виховних впливів, тобто неодмінно планувати виховну діяльність у означеному напрямі.

Ключові слова: трудове виховання, молодші школярі, учні молодших класів, заклади загальної середньої освіти.

 

Список використаних джерел:

  1. Бойко, АЕ., Корнієнко, АВ., Литовченко, ОВ., Любич, ОІ., & Мачуський, ВВ., ред., 2017. ‘Формування ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу у поза-шкільних навчальних закладах : монографія’, К. : ТОВ «Задруга», 220 с.
  2. Гуцан, ЛА., 2017. ‘Виховання в молодших школярів ціннісного ставлення до праці’, Зб. Наук. Робіт учасників Міжнар. Наук.-практ. конф. (20-21 жовтня 2017 р., м. Одеса), Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», C. 90.
  3. Коблик, В., 2018. ‘Виховання в учнів ціннісного ставлення до праці: аналіз стану дослідження’, Доступно : <https://revolution.allbest.ru/pedagogics/01000479_0.html> [Дата звернення 17 Січня 2019].
  4. Міністерство Освіти і науки України, 2018. ‘Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року’, Доступно : <https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80 > [Дата звернення 14 Січня 2019].
  5. Морін, ОЛ., 2018. ‘Результати дослідження проблеми забезпечення трудового виховання молодших школярів у процесі вивчення навчальних предметів’, Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2017 рік, В. 6, Івано- Франківськ : НАІР, С. 193-197.
  6. Охріменко, ЗВ., 2017. ‘Виховання ціннісного ставлення молодших школярів до праці у сім’ї як педагогічна проблема’, Матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2016 рік, В. 5, Івано-Франківськ : HAIP, C. 189.