Актуальність дослідження. Стаття присвячена основним трендам у сфері освіти як основи людського капіталу. Звертається увагу на сучасні глобальні тенденції розвитку та їх значення для освіти в Україні.

Постановка проблеми. Робота має на меті актуалізацію світоглядних засад сучасної філософії освіти, надання рекомендацій щодо зміни акцентів у навчально-виховному процесі та впровадження новітніх освітніх технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальні засади глобальних змін у сфері освіти репрезентовані дослідженнями Дж. Белла, М. Каку, Й. Масуди, Дж. Моравєка, Е. Тоффлера, П. Друкера та інших. Науково-методичні та практичні підходи щодо впровадження освітніх новацій розкриті сучасними українськими науковцями такими як, В. Андрущенко, О. Висоцька, А. Джурило, В. Іванько, В. Кремень, М. Легенький, С. Морозова, О. Петроє, М. Рибчинський, Л. Федулова, Н. Шульга і багато інших.

Постановка завдання. Розвиток освіти повинен мати випереджувальний характер – готувати людей до життя в суспільстві найближчого майбутнього, орієнтуючись на зону найближчого суспільного розвитку. В зв’язку з цим постає необхідність дослідження сучасних освітніх тенденцій глобального розвитку.

Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто сучасні тренди розвитку людського капіталу та їхній вплив на стан системи освіти. Відзначено, що людство прямує до “цифрового суспільства” з новими характеристиками: висока мобільність, великі обсяги інформації, екофільна орієнтованість, продукування нових орієнтирів життя. Наголошено, що останнім часом набуває популярності перехід від традиційних професій до “суперпрофесій” та готовності швидко перенавчатися і набувати нові професійні компететності. Визначено, що державна політика в сфері освіти повинна бути спрямована на всебічне сприяння створення та впровадження інновацій в освіті, стимулювання освітньої діяльності. Обґрунтовано актуальність віднесення до пріоритетних напрямів реформування управлінської освітньої системи розвиток та удосконалення нормативно-правового забезпечення управлінських освітніх процедур, перехід від централізації до децентралізації, формування та запровадження інноваційного освітнього менеджменту і підвищення ефективності державної освітньої політики. Звернуто увагу на необхідність впровадження інтелектуального менеджменту у сфері освіти, технологій трансформативного навчання, цифрової освіти на різних стадіях освітнього процесу.

Висновки. Встановлено, що основні сучасні освітні тренди – це цифровізація, інтелектуалізація та освіта впродовж життя. Вони мають реалізовуватися насамперед завдяки удосконаленню форм і методів освітньої діяльності, впровадженню новітніх технологій навчання та самоосвіти, оновленню чинного законодавства у сфері освіти. Навчання впродовж життя полягає в утвердженні людини як найвищої суспільної цінності, створенні умов для сприяння її інтелектуальному, фізичному та культурному розвитку, визначенні пріоритетів для професійного розвитку та самовдосконалення.

Ключові слова: освітні тренди, безперервна освіта, інтелектуалізація, діджиталізація, суперпрофесія, суспільство знань.

 

Список використаних джерел:

 1. Висоцька, ОЄ., 2013. ‘Відкрита освіта як чинник випереджаючого розвитку суспільства’. Доступно : <http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf1/Vysocka.pdf> [Дата звернення 10 квітня 2020].
 2. Джурило, АП., 2014. ‘До питання “реформування” як однієї з ключових дефініцій у галузі освіти’, Метод. зб. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Київ, Вип. 82. С. 81–87.
 3. Дзвінчук, ДІ., Мазак, АВ., Стасюк, ГЄ., 2011. ‘Освітня складова соціогуманітарної політики держави’, Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць, Ред. В. М. Вашкевич, Київ. : ВІР УАН, Випуск 44, С. 465–468.
 4. Программа развития ООН, 2016. ‘Доклад о человеческом развитии’. Доступно : <http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/annual-reports/human-developmentreport-2016.html> [Дата звернення 12 квітня 2020].
 5. Жук, МВ., 2016.‘Світ 2020 : пошуки сучасного формату людського капіталу’. Доступно: <http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9793/Zhuk_Svit_2020_poshuky.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [Дата звернення 10 квітня 2020].
 6. Іванько, ВВ., Морозова, СМ., 2018. ‘Європейська концепція навчання протягом життя’. Доступно: <http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4.3/8.pdf> [Дата звернення 11 квітня 2020].
 7. Легенький, МI., 2018. ‘Адміністративно-правові засади формування та реалізації державної політики у сфері освіти’. Дисертація доктора наук, Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 513 с.
 8. Commission of the European Communities, 2009. ‘Меморандум непрерывного образования Европейского Союза (A Memorandum on Lifelong Learning)’. Доступно : <http://www.znanie.org/docs/memorandum.html> [Дата звернення 10 квітня 2020].
 9. Митио, Каку, 2014. ‘Учеба уже не будет базироваться на запоминании’, Интервью Т. Громовой. Доступно: <http://www.dsnews.ua/society/mitio-kaku-ucheba-uzhene-budet-bazirovatsya-na-zapominanii-28082014231600> [Дата звернення 9 квітня 2020].
 10. Богосвятська, А.-М., 2019. ‘На що орієнтуватись у 2019-2020 н.р.? Топ-10 трендів в освіті’, Веб-сайт “Натхненник“. Доступно:< https://bogosvyatska.com/2019/08/15/на-що-орієнтуватись-у-2019-2020-н-р-топ-10-тренді> [Дата звернення 11 квітня 2020].
 11. ООН, 2018. ‘Овладение цифровыми знаниями для использования существующих и новых технологий с особым акцентом на гендерной и молодежной проблематике’, Экономический и Социальный Совет. Официальные отчеты, 2018 год. Доступно: <https://undocs.org/pdf?symbol=ru/E/2018/31> [Дата звернення 12 квітня 2020].
 12. ‘Освіта майбутнього : якою вона буде?’, 2018. Доступно : <http://open.kmbs.ua/osvita-majbutnogo-yakoyu-vona-bude> [Дата звернення 7 квітня 2020].
 13. Сайт “Освіта.ua” 2015. ‘Перспективи шкільної освіти до 2030’. Доступно : <https://osvita.ua/school/45831> [Дата звернення 8 квітня 2020].
 14. Рибчинський, М., 2019. ‘Чи можна отримати якісну бізнес-освіту, не виїжджаючи з України’. Доступно: <https://nv.ua/ukr/biz/experts/yak-tehnologiji-vplivayut-na-rinok-praci-chomu-ce-zminyuye-biznes-osvitu-i-de-potribno-vchitisya-50061994.html> [Дата звернення 10 квітня 2020].
 15. Куйбіда, ВС., Петроє, ОМ., Федулова, ЛІ. та Андрощук, ГО., 2019. ‘Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу’, Аналітична записка, Київ : НАДУ, 28 с.
 16. ‘Deloitte Global Human Capital Trends’, 2019. Available at : <https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/5136_HC-Trends-2019/DI_HC-Trends-2019.pdf> [Accessed 12 April 2020].
 17. ‘Digital Education Policies in Europe and Beyond’, 2017. Available at : <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109311/jrc109311_digedu pol_201712_final.pdf> [Accessed 8 April 2020].
 18. ‘Moravec, John’, Ph.D., 2020. Available at : <https://www.educationfutures.com/john> [Accessed 10 April 2020].
 19. Moravec, John W., 2019. ‘Emerging education futures : Experiences and visions from the field’, Edited by John W. Moravec. Available at: <https://www.educationfutures.com/storage/app/media/documents/EmergingEducationFutures.pdf> [Accessed 11 April 2020].
 20. ‘The Fourth Industrial Revolution is here — are you ready?’, 2018. Deloitte Review, issue 22. Available at: <https://www2.deloitte.com/insights/us/en/deloittereview/issue-22/industry-4-0-technology-manufacturing> [Accessed 12 April 2020].