автор: Рябченко В. І.


Актуальність теми дослідження. Для того щоб Україна могла стати конкурентоспроможною та успішною країною за рівнем благополуччя свого народу й бути рівною серед країн-лідерів світової спільноти, їй конче необхідні конкурентоспроможні фахівці та справжня національна еліта, яка керується демократичними цінностями й державницьким світоглядом. Цим актуалізується демократизація соціального середовища вітчизняних закладів вищої освіти як передумова розвитку особистісного потенціалу суб’єктів його діяльності.

Постановка проблеми. Демократію розглядаємо як безальтернативну форму влаштування суспільних відносин, яка своєю чергою є цивілізованою альтернативою авторитаризму. Історія світової цивілізації підтвердила, що демократичне соціальне середовище не лише

найліпшим чином стримує прояви свавілля суб’єктів влади, а й створює найсприятливіші можливості для розвитку й самореалізації особистості у ньому, перш за все, завдяки свободі вибору й цивілізованій конкуренції. Демократичне середовище розкріпачує ініціативу, креативність особистості людини, пробуджує та виховує в ній соціальну відповідальність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблеми демократизації закладів вищої освіти зокрема й освіти в цілому висвітлюються в публікаціях Т. Жижко, Є. Іванова, С. Квіта, М. Михайличенка, У. Парпан, І. Силадій, Л. Шелюк, Ю. Юшкевич та інших авторів.

Постановка завдання. Обґрунтувати необхідність демократизації соціального середовища закладу вищої освіти як передумови розвитку особистісного потенціалу суб’єктів його діяльності.

Виклад основного матеріалу. У статті визначено та обґрунтовано чинники, якими зумовлюється необхідність демократизації соціального середо- вища вітчизняних закладів вищої освіти як передумови розвитку особистісного потенціалу суб’єктів їхньої діяльності, зокрема такі як: світовий тренд демократизації; ускладнення структур соціальних систем; всезростаючі потреби в розвитку людського капіталу; автономізація вітчизняних закладів вищої освіти; нагальна цивілізаційна потреба України в національній еліті. Актуалізовано та проаналізовано концептуальні

проблеми на шляху утвердження реальної демократії у закладах вищої освіти. Визначено й схарактеризовано три різновиди моделі діяльності ЗВО за рівнем сприятливості демократизації їх соціального середовища, зокрема: несприятливу, посередню і найсприятливішу.

Висновки. Найсприятливіші умови для демократизації соціального середовища створюються в тому закладі вищої освіти, який забезпечує формування якісного академічного персоналу й контингенту студентів та орієнтується на створення умов для максимально можливого розвитку особистісного потенціалу всіх суб’єктів його діяльності. А такі умови стають можливими лишень у демократичному соціальному середовищі. Рівень розвитку особистісного потенціалу здобувачів вищої освіти є поточним і кінцевим результатом діяльності ЗВО. Чим з розвиненішим особистісним потенціалом випускники ЗВО, тим продуктивніші вони у своїй життєвій кар’єрі. Чим продуктивніші особи з вищою освітою, тим продуктивніше суспільство, в якому вони працюють. Своєю чергою розвиток особистісного потенціалу здобувачів вищої освіти у процесі навчання залежить від рівня особистісного потенціалу академічного персоналу, з представниками якого вони взаємодіють. Така модель діяльності формує позитивну репутацію ЗВО, яка складається роками й десятиліттями із життєвих здобутків і кар’єрних досягнень випускників університету. Втрата пріоритету орієнтації діяльності університету на розвиток особистісного потенціалу

здобувачів вищої освіти неминуче програмує втрату його репутації. Репутація ЗВО має високу ціну і її на відміну від рекламного іміджу, яким заманюють на навчання абітурієнтів, за гроші не купиш.

Ключові слова: Україна, демократизація, державницький світогляд, заклад вищої освіти, здорова конкуренція, людський капітал, національна еліта,

соціальне середовище, цінності, цивілізація.

 

Список використаних джерел:

 1. Богачевська, І., 2012. ‘Автономізація університетів як складова реформи вищої освіти в Україні’, Аналітична записка : Національний інститут стратегічних досліджень. Доступно : <http://old2.niss.gov.ua/articles/895/> [Дата звернення 5 Вересня 2019].
 2. Верховна рада України, 2014. ‘Закон України про вищу освіту : станом на 29 жовтня 2014 р.’ Право, 104 с.
 3. Жижко, Т., 2014. ‘Місце демократії в університетській освіті’, Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія, Вип. 42, С. 207-217.
 4. Іванов, Є., 2017. ‘Демократизація управління освітніми закладами в Україні (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття)’, Автореферат дисертації кандидата педагогічних наук, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».
 5. Квіт, С., 2017. ‘Реформування вищої освіти в Україні’, Дзеркало тижня, Вип. 39. Доступно : <https://dt.ua/EDUCATION/reformuvannya-vischoyi- osviti-v-ukrayini-257581_.html> [Дата звернення 15 Вересня 2019].
 6. Квіт, С., 2018. ‘Дорожня карта реформування вищої освіти України’. Доступно : <http://education-ua.org/ua/articles/1159-dorozhnya-karta- reformuvannya-vishchoji-osviti-ukrajini> [Дата звернення 15 Вересня 2019].
 7. Михайличенко, М., 2018. ‘Децентралізація управління університетською освітою як соціальна проблема’, Філософські науки. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник», Вип. 132, С. 276-279.
 8. Парпан, У., 2018. ‘Провідні принципи розвитку сучасної вищої освіти України в контексті євроінтеграції’, LEX PORTUS, № 1 (9), С. 62-71.
 9. Рябченко, В., 2019. ‘Розвиток особистісного потенціалу академічного персоналу і здобувачів вищої освіти як інтегрований критерій результативності та ефективності університетського управління’, Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство», № 1(7), С. 79. (DOI : DOI : https://doi.org/10.31874/520-6702-2019-7-1-65-88).
 10. Силадій, І., 2019. ‘Демократизація освіти як свобода вибору моделі освітнього процесу’, Освітній дискурс : збірник наукових праць, Вип. 13 (5), С. 45-56.
 11. Україна в міжнародних рейтингах. SFII, 27 лютого 2019. Доступно : <https://www.sfii.gov.ua/> [Дата звернення 1 Листопада 2019].
 12. Шелюк, Л., 2014. ‘Зміст і проблеми впровадження демократичної вищої освіти’, Вища освіта України, № 3, С. 64-68.
 13. Юшкевич, Ю., 2016. ‘Демократизація як складова реформування системи української освіти’, Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції «Освіта та соціалізація особистості», Одеса : ДЗ «ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, С. 133-136.