Лупаренко Л. А.


Актуальність теми дослідження. Особливої актуальності в наш час набуває впровадження принципів відкритої науки у закладах середньої освіти, що вимагає модернізації навчального процесу та приведення його у відповідність сучасним досягненням науково-технічного прогресу. Використання вчителями електронних систем відкритого доступу у шкільній практиці потенційно може інтенсифікувати процеси проведення наукових досліджень у ході навчання окремих шкільних предметів, що урізноманітнить процес навчання і призведе до підвищення рівня його академічності.

Постановка проблеми. Нині постає необхідність в уточненні підходів, моделей, методів і методик використання електронних систем відкритого доступу, дослідженні можливих шляхів їх впровадження в процес навчання і професійного розвитку вчителів та проведення з їх застосуванням теоретичних і експериментальних досліджень в закладах середньої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічним засадам проектування інформаційно-освітнього середовища відкритої освіти присвячені праці В. Ю. Бикова, М. І. Жалдака, А. Ф. Манако, Л. Ф. Панченко, С. О. Семерікова, О. В. Співаковського та ін. О. М. Спіріним, С. М. Івановою, А. В. Яцишин та ін. ґрунтовно досліджено клас відкритих електронних науково-освітніх систем, що забезпечують інформаційну підтримку освіти й науки та дозволяють здійснювати пошук і опрацювання емпіричних наукових даних, публікацію й індексування повних текстів наукових матеріалів; оцінювання публікаційної активності дослідників та рівня ефективності їх наукової діяльності.

Постановка завдання. Описати методику використання електронних систем відкритого доступу у процесі навчання і професійного розвитку вчителів.

Виклад основного матеріалу. У дослідженні ґрунтовно описано мету (розвиток ІКТ-компетентності вчителів щодо використання електронних систем відкритого доступу), змістові лінії (теоретичні та практичні аспекти), форми (тренінги, семінари, вебінари, дистанційні навчальні курси, лекції, практичні заняття, індивідуальна і самостійна робота, консультування та ін.), методи (організації навчально-пізнавальної діяльності, стимулювання і мотивації, контролю) та засоби (навчальнометодичні матеріали, технічні засоби навчання і конкретні електронні системи відкритого доступу), що доцільно застосовувати у процесі навчання вчителів.

Висновки. Використання електронних систем відкритого доступу дозволить додати у навчальний процес закладів середньої освіти наукову складову. Передбачається, що підвищення рівня ІКТ-компетентності педагогічних кадрів за допомогою запропонованої методики не лише позитивно вплине на організацію і проведення наукових досліджень учасниками навчального процесу, а й покращить процеси оприлюднення, поширення та обміну отриманими результатами у науково-інформаційному просторі.

Ключові слова: методика, ІКТкомпетентність, електронні системи відкритого доступу, вчителі.


Список використаних джерел:

1. Implementation Roadmap for the European Open Science Cloud. Доступно: <https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/swd_2018_83_f1_staff_working_pa per_en.pdf#view=fit&pagemode=none> [15 Вересень 2021].

2. Plan S, Principles and Implementation. Доступно: <https://cutt.ly/stZuDN2> [15 Вересень 2021].

3. Биков, ВЮ (ред.) 2010, Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України, Київ: Атіка.

4. Бусел, ВТ (ред.) 2001, Великий тлумачний словник сучасної української мови, Київ: ВТФ "Перун".

5. Мерзликін, ОВ 2016, Хмарні технології як засіб формування дослідницьких компетентностей старшокласників у процесі профільного навчання фізики, Дисертація кандидата наук, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 341 с.

6. Професійний розвиток педагога : нові можливості у 2020. Доступно: <https://nus.org.ua/wpcontent/uploads/2020/03/Prezentatsiya-MONPidvyshhennya-kvalifikatsiyi-pedagogiv-ZZSO.pdf> [15 Вересень 2021].

7. Спірін, ОМ, Іванова, СМ, Яцишин, АВ, Лупаренко, ЛА, Дудко, АФ & Кільченко, АВ 2020, ‘Модель використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науковопедагогічних працівників’, Інформаційні технології і засоби навчання, № 3 (77). Доступно: < https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3985>. [15 Вересень 2021].