Актуальність теми дослідження. Інформаційне суспільство висуває вимоги до сучасної освіти, оскільки процеси віртуалізації та диджиталізації, неймовірні темпи розвитку цифрових технологій та накопичення інформації зумовлюють реформування змісту навчання, форм подання навчального матеріалу представникам нового покоління. Це і робить актуальною проблема-тику даного дослідження.

Постановка проблеми. Перед педагогами, науковцями, управлінцями в системі освіти постає проблема пошуку та впровадження в освітній процес креативних підходів до викладання соціогуманітарних дисциплін, враховуючи особливості сучасної молоді.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості покоління “Z” відображено в роботах багатьох науковців, зокрема, Н. Хоува, В. Штрауса, Д. Тапскотта, Г. Смолла, М. Ісаєвої, А. Кулакової, Н. Худякової, М. Долженкової та інших. Л. Баєва, Дж. Коатс, О. Фіофанова доводять, що сучасне покоління слід навчати та виховувати по-новому, із застосуванням креативних підходів.

Постановка завдання. Проаналізувати цінності та ціннісні орієнтації сучасного студента – представника покоління “Z”, узагальнити досвід практичної роботи з використання креативних підходів до викладання соціогуманітарних дисциплін.

Виклад основного матеріалу. В статті розглянуто ціннісні орієнтації, установки, життєві погляди сучасних студентів – представників “Z” покоління, для яких цифрові технології є повсякденною реальністю. Наведено досвід роботи зі студентами під час аудиторних занять та самостійної роботи. Автори, спираючись на новітні дослідження, доводять, що сучасне покоління з притаманними йому особливостями, потребує нових креативних методів та методик навчання, які будуть враховувати специфіку пізнавальної діяльності сучасної молоді, її ціннісні орієнтації, потреби, психологічні особливості та технічні навички. Необхідно змінювати не лише методи викладання та навчання, але й стиль комунікації між суб’єктами освітнього процесу, форму подання інформації, знань, підготовку нового типу навчальної та методичної літера-тури, активне використання інформативно-комунікативних технологій.

Висновки. Таким чином, врахування особливостей “Z” покоління допоможе зробити навчальний процес максимально цікавим, привабливим, корисним, змістовним та якісним, сформувати у сучасної молоді критичне, аналітичне мислення, прагнення до самоосвіти та самоактуалізації, використовуючи новітні технології, творчість та креативність в процесі навчання.

Ключові слова: покоління “Z”, цифрове покоління, віртуалізація, інтерактивні методи навчання, синквейн, діаграма Ісікави, віртуальний світ, кліповість мислення.

 

Список використаних джерел:

 1. Баева, Л., 2017. ‘Инновационные практики обучения: преподавание философии в больших потоках’, Астрахань : Издательский дом “Астраханский университет”, 128 с.
 2. Долженкова, МИ., 2014. ‘Особенности ценностных приоритетов в сфере досуга в контексте теории поколений’. Вестник ТГУ, Выпуск 11 (139), С. 64-68.
 3. Исаева, МА., 2011. ‘Поколения кризиса и подъема в теории В. Штрауса и Н. Хоува’, Знание. Понимание. Умение, № 3, C. 290-295.
 4. Карандашев, ВН., 2004. ‘Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое руководство’, СПб. : Речь, 70 с.
 5. Карпенко, ЗС., 2009. ‘Аксіологічна психологія особистості’, Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 511 с.
 6. Коатс, Дж., 2011. ‘Поколения и стили обучения’, Москва : Межгосударственная ассоц. последипломного образования, 121 с.
 7. Кулакова, АБ., 2018. ‘Поколение Z: теоретический аспект’, Вопросы территориального развития, № 2 (42), С. 1-9.
 8. Леонтьев, ДА., 2003. ‘Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности’, 2-е изд. Москва : Смысл, 488 с.
 9. Богачев, НВ., Сивак, ЕВ., 2019.‘Мифы о “поколении Z”’, НИУ ВШЭ, Москва, 64 с.
 10. ‘Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) “Про основні компетенції для навчання протягом усього життя” від 18 грудня 2006 року’. Доступно : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975> [Дата зверення 20 Лютий 2020].
 11. Рубинштейн, СЛ., 2003. ‘Бытие и сознание. Человек и мир’, Москва, СПб. и др. : “Питер”, 508 с.
 12. Сапа, АП., 2014. ‘Поколение Z – поколение эпохи ФГОС’, Инновационные проекты и программы в образовании, № 2, С. 24-30.
 13. Смолл, Г., 2011. ‘Мозг онлайн. Человек в эпоху Интернета’, Москва : Колибри: Азбука-Аттикус, 352 с.
 14. Худякова, НЛ., 2010. ‘Аксиологические основы поведения человека’, Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 109 с.
 15. Энциклопедия психологических тестов. Личность, мотивация, потребность, 1997. Москва : ООО “Изд-во АСЕ”.
 16. ‘ANNEX to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning’. Available at: <https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf> [Accessed 24 February 2020].
 17. Howe, N.; Strauss, W., 1991. ‘Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069’, New York : William Morrow & Company. Available at: <http://leda29.ru/uploads/com_files/02_2018_psihologicheskie_osobennosti_pokoleniya_Z.pdf> [Accessed 25 February 2020]
 18. Tapscott D., 1999. ‘Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation’. McGraw-Hill Companies, 336 p.