Ткаченко Л. В.


Актуальність теми дослідження. Специфіка сучасного розвитку суспільства обумовлює динамічний розвиток системи освіти, що диктується постійним переосмисленням освітньої концепції. Освіта ХХІ століття зазнає докорінних змін.

Постановка проблеми. Загальна середня освіта сучасності одночасно перебуває в стані реформування, трансформації та модернізації. З’ясуємо детальніше, в чому полягає відмінність між цими видами змін в освіті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливість питання соціальної, освітньої, культурної інклюзії дітей з особливостями розвитку в суспільні відносини висвітлюється в роботах багатьох вітчизняних (Л. Гриневич, В. Дзоз, В. Засенко, А. Капська, Л. Коваль, О. Колишкін, А. Колупаєва, Н. Компанець, Т. Сак, О. Красюкова-Еннз, С. Литовченко, О. Мартинчук, Ю. Найда, В. Синьов, Т. Скрипник, Н. Софій, О. Таранченко, А. Трейтяк, О. Федоренко, З. Шевців та ін.) і зарубіжних (Д. Агнес, Ф. Армстронг, Е. Данілавічютє, Д. Деппелер, М. Кінг-Сирс, Т. Лорман, Д. Лупарт, Т. Міттлер, М. Петерсон, С. Петерс, Д. Роза, Т. Сміт, К. Стаффорд, Д. Харві та ін.) вчених. Серед чисельних означень поняття “компетентність” найбільш загальновизнаними є дефініції Освітньої комісії Ради Європи, ЮНЕСКО та Міжнародного департаменту стандартів. Головним законодавчим підґрунтям щодо поняття компетентності, яким послуговуються українські освітяни, є Закон України “Про освіту”.

Постановка завдання. Здійснити філософський аналіз змін в загальній середній освіті, які демонструють процеси реформування, трансформації та модернізації Нової української школи.

Виклад основного матеріалу. В статті розглядаються стратегічні напрямки сучасної освітньої політики, такі як курс на впровадження інклюзивної освіти, організація освіти на засадах компетентнісного підходу; широке використання новітніх технологій та ін. Запропонований соціальнофілософський аналіз процесів в освіті сприяє усвідомленню членами суспільства прогресивних змін і водночас викликає футурошок у частини громадян.

Висновки. Реформування, трансформація та модернізація Нової української школи – це довготривалий процес на десятиріччя, який зараз, відповідно до Концепції НУШ, перебуває у другій фазі. Філософський аналіз змін, які відбуваються в сучасній освіті, підтвердив, що за своєю сутністю вони дуже різняться, переважна більшість з них є позитивними та прогресивними, хоча практика вказує і на деякі “слабкі місця”, які будуть скориговані відповідно до запитів учасників освітнього процесу, суспільства.

Ключові слова: інклюзія, компетентнісний підхід, модернізація, Нова українська школа, реформування, трансформування.


Список використаних джерел:

1. Закон України “Про освіту” 2017, Документ № 2145-VIII, Відомості Верховної Ради (ВВР), № 38-39, ст. 380. Доступно: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>. [18 Липень 2021].

2. Інклюзивне навчання (n.d.), Сайт Міністерства освіти и науки України. Доступно: <https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya>. [14 Червень 2021].

3. Концепція Нової української школи 2016, Міністерство освіти и науки України. Доступно: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska-shkola-compressed.pdf>. [15 Травень 2021].

4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 2013, Документ № 344/2013, Указ Президента України. Доступно: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013>. [18 Липень 2021].

5. Моніторинг НУШ, результати та рекомендації, перший етап 2019-2020 рр. Доступно: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainskashkola/2021/Monitorynh/Monitorynh_vprovadzhennya_reformy_NUSH_rezultaty_t a_rekomendatsiyi_26_02.pdf>. [28 Травень 2021].

6. Подольська, ЄА & Подольська, ТВ 2009, Соціологія: 100 питань –100 відповідей, Київ: ІНКОС, 352 с.

7. Потапчук, Т 2017, ‘Підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу’, Педагогічний часопис Волині : науковий журнал, Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, № 3 (6), С. 73–80.

8. Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи 2020, Документ № v1146729-20, Наказ МОН України від 16.09.2020 № 1146. Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1146729-20#Text>. [14 Червень 2021].

9. Солотвінський, ОА 2016, ‘Модернізація підприємств та шляхи її забезпечення в Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки’, Тези IV Міжнар. науково-практ. конференції (24-25 лист. 2016 р), Житомир: ЖДТУ, С. 421–422.

10. Тоффлер, Э 2002, Шок будущего, перев. с англ., Москва: Издательство АСТ, 557 с. Доступно: <http://yanko.lib.ru/books/cultur/toffler-future_shock-ru-l.pdf>. [11 Липень 2021].

11. Український тлумачний словник (n.d.), Сайт Академик, 2000-2021. Доступно: <https://ukrainian_explanatory.academic.ru/180395/transformatsiia/>. [14 Червень 2021].

12. Философская энциклопедия (n.d.), Сайт Академик, 2000-2021. Доступно: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4752>. [11 Липень 2021].

13. The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (n.d.). Available from: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427>. [14 June 2021].