автор: Верезомська С. Ж.


Актуальність дослідження. У наш час стрімких змін та все більшої інформатизації сучасного суспільства велика увага вітчизняних та зарубіжних науковців приділяється проблемі оновлення традиційних методів навчального процесу у закладах вищої освіти та більш широкому застосуванні у ньому сучасних інноваційних технологій. Через це надважливим є дослідження можливостей та перспектив включення тренінгової методики в освітній процес вищих закладів освіти як обов’язкової частини сучасного освітнього процесу.

Постановка проблеми. У статті аналізується впровадження тренінгових технологій викладання соціології, як одного з найбільш актуальних й інноваційних методів у вищих закладах освіти. Обґрунтовано переваги тренінгових занять як основи особистісно-орієнтованого навчання у сучасних умовах. Розглянуто подальші перспективи впровадження тренінгових технологій в освітньому процесі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти тренінгу як перспективної форми освітньої технології розглядалися зарубіжними та вітчизняними науковцями, зокрема Дж.Кейплом, Р.Барклі, І.Вачковим, С.Дерябо М.Артюшиною, Н.Бутенко, Г.Ковальчук, А.Черпак.

Постановка завдання. Робиться спромога обґрунтувати переваги тренінгових технологій у викладання соціології, як найактуальнішого з інноваційних методів навчання у сучасних закладах вищої освіти.

Виклад основного  матеріалу. Виклад основного матеріалу поділяється на дві частини: розгляд тренінгового заняття як інноваційної форми освітнього процесу та аналіз досвіду викладання соціології з використанням тренінгових технологій.

Висновки. Існуючий позитивний досвід впровадження тренінгових технологій навчання, що існує в Полтавському університеті економіки і торгівлі показує, що він сприймається студентами дуже позитивно. Студенти вважають, що використання тренінгових технологій під час занять сприяє більшій зацікавленості предметом, забезпечує зв'язок теорії та практики й активізує їх навчально-пізнавальну діяльність, допомагає студентам самореалізуватися і розкрити свій творчий потенціал, формує вміння працювати в команді та ефективно і швидко вирішувати поставлені завдання, що сприяє інтенсивності навчання. При цьому на тренінгових заняттях викладач має можливість залучити до процесу навчання всіх студентів і ознайомити аудиторію з новим матеріалом на практиці.

Ключові слова: вищій заклад освіти, соціологія, тренінгові технології навчання, інноваційні методи викладання, компетенції, Полтавський університет економіки і торгівлі.

 

Список використаних джерел:

 1. Бакли, Р., Кэйпл, Д., 2002. ‘Теория и практика тренинга’, СПб. : Питер, 352 с.
 2. Бутенко, НЮ., Герасименко, ОО., Гулевич, ОЮ., 2007. ‘Бізнес-тренінги для економістів : навчальний посібник’, К. : КНЕУ, 280 с.
 3. Бондарева, ЛІ., 2006. ‘Навчальний тренінг як засіб професійної підготовки майбутніх менеджерів організацій в економічних університетах : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. пед. Наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»’, Київ, 21 с.
 4. Вачков, ИВ., Дерябо, СД., 2004. ‘Окна в мир тренинга. Методологические основы субъектного подхода к групповой работе: учебное пособие’, СПб. : Речь, 272 с.
 5. Вачков, ИВ., 2001. ‘Основы технологии группового тренинга’, М. : Эксмо, 175 с.
 6. Романова, ГМ., Артюшина, МВ., ред., 2014. ‘Організація навчального процесу в умовах інноваційного розвитку економічного університету : навч.-практ. вид.’, К. : КНЕУ, 321 с.
 7. Торн, К., Маккей, Д., 2001. ‘Тренинг. Настольная книга тренера’, Спб. : Питер, 208 с.
 8. Черпак, АЄ., Бутенко, НЮ., 2011. ‘Тренінг управлінських компетенцій : навчальний посібник’, К. : КНЕУ, 444 с.
 9. Ковальчук, ГО., Бутенко, НЮ., Артюшина, МВ., 2006. ‘Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін : навчальний посібник’, К. : КНЕУ, 320 с.
 10. Фопель, К., 2013. ‘Технология ведения тренинга. Теория и практика’, М. : Генезис, 272 с.
 11. Шкарбан, ЛВ., 2015. ‘Інтерактивне навчання у вищій освіті : ефективне використання тренінгових технологій’, Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр., Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, №1(26), К. Доступно :<http://refs.in.ua/postanova-prezidiyi-vak-ukrayini-1-058-vid-22-grudnya-2010-rok.html?page=22> [Дата звернення 17 Травня 2019].