автор: І. В. Белоус


Актуальність теми дослідження. Використання нових технологічних засобів, мережевого та апаратно-програмного забезпечення в медичних ЗВО зумовлює трансформаційні процеси, які змінюють базові принципи організації освітнього процесу, їх форму, зміст, навчальні технології, це потребує належного дидактичного супроводу для реалізації цифрового освітнього середовища.

Постановка проблеми. Впровадження інформаційних технологій навчання є одним із найважливіших трендів розвитку освіти в останні десятиліття, оскільки такі технології містять в собі потужний дидактичний потенціал і надають різнопланові можливості для розроблення педагогічних технологій. Саме інформаційні технології здатні вирішити багато проблем у вищій медичній школі за умови сформованості належного цифрового освітнього середовища.

Аналіз останніх джерел та публікацій. Проблеми створення та впровадження мережевих ресурсів та хмарних технологій в освітній процес для покращення якості освітніх послуг за багатьма напрямами були об’єктом досліджень вітчизняних та іноземних науковців В. Бикова, А. Гуржія, М. Жалдака, Ю. Машбиця, О. Спіріна, A. Джейн, Н. Відіч, тощо.

Постановка завдання. Завданням даного дослідження є аналіз дидактичного потенціалу сучасних інформаційних технологій навчання променевої діагностики.

Виклад основного матеріалу. У даній статті запропоновано струк-туру цифрового освітнього середовища навчання променевої діагностики, виокремлено низку умов функціонуван-ня, взаємопов’язані складові, дидактич-ні принципи навчання та організаційно-педагогічні умови. Результати аналізу дидактичного потенціалу сучасних інформаційних технологій навчання променевої діагностики, які отримані з використанням SWОT-стратегії, дали змогу встановити сильні (S) та слабкі (W) сторони впровадження інформаційних технологій в освітній процес з радіології, а також можливості (О), ризики та загрози методики (T). Це в свою чергу дозволило виокремити якісні показники рівня ефективності використання хмарних технологій у навчальній діяльності з радіології та чинники результативності застосування інформаційних технологій навчання.

Висновки. Доцільність використання інформаційних технологій навчання не викликає сумнівів, однак створення цифрового освітнього середовища навчання променевої діагностики потребує дотримання низки умов, чітко виокремлених взаємопов’язаних складових, дотримання дидактичних принципів навчання та забезпечення організаційно-педагогічних умов.

Ключові слова: інформаційні технології навчання, променева діагностика, дидактичні цілі, навчальне середовище, цифрове освітнє середовище.


Список використаних джерел:

1. Jain, A & Pandey, U 2013. ‘Role of Cloud computing in higher education, International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, Vol. 3, р. 966–972.

2. Stuchynska, NV, Belous, IV & Mykytenko, PV 2021. ‘Use of modern cloud services in radiological diagnostics training, Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960), 74 (3), р. 589–595.

3. Vidic, NS, Clark, RM & Claypool, EG 2015. Flipped Classroom approach: Probability and Statistics Course for Engineers, Seattle: American Society for Engineering Education, р. 14–28.

4. Биков, ВЮ, Вернигора, СМ, Гуржій, АМ, Новохатько, ЛМ, Спірін, ОМ, & Шишкіна, МП 2019. ‘Проєктування і використання відкритого хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища закладу вищої освіти, Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (74), с. 1–19.

5. Гуржій, АМ & Лапінський, ВВ 2015. ‘Взаємозв’язок інформатизації суспільства й системи освіти, Комп’ютер у школі та сім’ї, № 8 (128), с. 29–34.

6. Джонсон, Д, Джонсон, Р & Джонсон-Холубек, Э 2001. Методы обучения. Обучение в сотрудничестве,. СПб., 245 с.

7. Жалдак, МІ 2013. ‘Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах, Комп’ютер в школі та сім’ї, № 3, с. 8– 15.

8. Машбиць, ЮІ, Гокунь, ОО, Жалдак, МІ, Комісаров, ОЮ & Морзе, НВ 1997. ‘Основи нових інформаційних технологій навчання: посібник для вчителів, Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України; Інститут змісту і методів навчання, Київ: ІЗМН, 264 с.

9. Професійна освіта: словник 2000. Навчальний посібник, уклад.: СУ Гончаренко та ін.; за ред. НГ Ничкало, Київ: Вища школа, 78 c.

10. Спірін, ОМ & Вакалюк, ТА 2017. ‘Критерії добору відкритих web-орієнтованих технологій навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики, Інформаційні технології і засоби навчання, №4 (60), с. 275–287.

11. Стучинська, НВ & Белоус, ІВ 2016. ‘Інтеграція фундаментальних та фахових знань майбутніх лікарів у процесі вивчення основ ультразвукової діагностики, Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Серія: Педагогічні науки, Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Вип. 132, с. 26–37.

12. Українська наукова інтернет-спільнота. Доступно: <http://nauka-online.org>. [07 Березень 2021].

13. Українські науковці у світі. Доступно: <http://forum.oseu.edu.ua/viewtopic.php?F=8&t=2017>. [07 Березень 2021].

14. Чи готові класні кімнати до політики BYOD (використання власних пристроїв учнів)? Доступно: <http://www.samsung.com/ua/business/insights/others/are-classrooms-readyfor-byod>. [07 Березень 2021].

15. Шишкіна, МП 2009. ‘Вимоги до електронних засобів підтримки процесу розв’язання фізичної задачі, 15-й зб. Наук. пр. Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна: Дидактики дисциплін фізико-математичної та технологічної освітніх галузей, с. 106–109.