Виберіть свою мову

автор: Галицький О. В.


Актуальність дослідження. Залучення новітніх технологій до освітньої галузі є досить виваженим рішенням. Галузь освіти є невід’ємною складовою сучасного суспільства. Сьогодні існує достатня кількість електронних освітніх ресурсів, але щоб отримати доступ до них потрібно використовувати новітні технології.

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства все більшої уваги потребує залучення новітніх інформаційних технологій до освітньої галузі. Існує велика кількість електронних освітніх ресурсів, тому постає проблема у їхньому належному використанні під час навчально-виховного процесу і сучасній інтерпретації, тобто із залученням новітніх програм та засобів навчання. Такими сучасними засобами є веб-орієнтовані комп’ютерні системи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Впровадженням сучасних інформаційних технологій до навчального процесу займалися вітчизняні та зарубіжні науковці серед них: В. Биков, Ю. Горошко, М. Жалдак, В. Клочко, Н. Морзе, С. Раков, Ю. Рамський, С. Семеріков, О. Спірін, Є. Смірнова-Трибульська, Ю. Триус та інші.

Постановка завдання. Завданням даного дослідження є огляд сучасних веб-орієнтованих комп’ютерних систем для управління електронними освітніми ресурсами.

Виклад основного матеріалу. У даній статті було розглянуто різновиди електронних освітніх ресурсів, які використовуються у закладах вищої освіти. Розглянуто основні різновиди веб-орієнтованих комп’ютерних систем для управління електронними освітні-ми ресурсами. Описано, як, використовуючи веб-орієнтовані комп’ютерні системи, є можливість здійснювати управління електронними освітніми ресурсами закладу вищої освіти.

Висновки. Розглянувши різновиди електронних освітніх ресурсів для ефективного їх використання та управління було виокремлено три різновиди веб-орієнтованих комп’ютерних систем, а саме: системи управління вмістом веб-сайтів, системи управління навчальним вмістом та веб-орієнтовані видавничі системи. В ході дослідження було показано, як відповідний електронний освітній ресурс, можна використовувати та здійснювати його управління у веб-орієнтованій комп’ютерній системі (системах).

Ключові слова: електронні освітні ресурси, веб-орієнтовані комп’ютерні системи, електронний документ, електронне видання, комп’ютерний тест, курс дистанційного навчання.

 

Список використаних джерел:

  1. Закатнов, МВ., Малежик, МП., Сергієнко, ВП., 2010. ‘Засоби і технології продукування навчальних інформаційних ресурсів’, Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія № 2, Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць, № 8(15), К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, С. 29-35.
  2. Галицький, ОВ., Франчук, ВМ., 2014. ‘Управління інформаційними ресурсами засобами web-орієнтованих комп’ютерних систем в освітньому закладі’, Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2014) : Черкаси, 24-26 квітня 2014 р., У 2-х томах, Т. 2, Черкаси : ЧДТУ, 114 с.
  3. Галицький, ОВ., 2015. ‘Web-орієнтовані комп’ютерні системи для управління інформаційними ресурсами в освітніх закладах’, Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія № 2, Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць, № 14(22), К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, С. 19-28.
  4. Міністерство освіти і науки України, 2010. ‘Положення про електронні освітні ресурси’, Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 2010 року. Доступно : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12> [Дата звернення 13 Травня 2019].

 

{pdf=http://journal-discourse.com/files/pdf/2019_13(5)-2.pdf|100%|300|native}