автори: М. В. Мар’єнко, А. С. Сухіх


Актуальність теми дослідження. В зв’язку із запровадженням карантинних обмежень, що спрямовані на боротьбу з COVID-19, в більшості шкіл України поряд з очною формою навчання однією з найрозповсюдженіших форм навчання посіла дистанційна форма навчання. Однак, широкого впровадження потребує не лише дистанційна, але й змішана форма навчання.

Постановка проблеми. Враховуючи необхідність запровадження дистанційного та змішаного навчання в українську шкільну практику постає проблема дослідити особливості організації змішаного навчання з використанням цифрових технологій. Проте, особливості впровадження змішаного навчання недостатньо досліджені.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Т. А. Вакалюк та О. М. Спірін проаналізували поняття інформаційно-цифрові технології та навели авторське визначення. Технологія змішаного навчання у здоров’язбережувальному освітньому середовищі гімназії досліджували С. Трубачева та О. Прохоренко. Дослідження А. Є. Фандєєвої присвячене проблемі впровадження змішаного навчання у закладах вищої освіти. О. М. Спірін визначив критерії та показники якості інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Т. В. Долгова визначила особливості цифрових ресурсів.

Постановка завдання. Дослідити особливості організації змішаного навчання з використанням цифрових технологій в закладах загальної середньої освіти.

Виклад основного матеріалу. Представлено вітчизняний досвід впровадження дистанційного та змішаного навчання в загальноосвітні навчальні заклади України. Зокрема, встановлено комбінації різноманітних форм і систем навчання. Відображено досвід використання цифрових технологій (переважно в рамках організації дистанційного навчання). Визначено критерії добору цифрових технологій для реалізації змішаного навчання у закладі загальної середньої освіти: форми подання навчального матеріалу та мультимедійність, структура представлення інформації, взаємодія з навчальним контентом, варіативність змісту навчального матеріалу.

Висновки. Цифрові технології сприяють кращому засвоєнню знань та глибшому розумінню абстрактних понять. Проаналізувавши досвід впровадження цифрових технологій в заклади загальної середньої освіти України, можна помітити, що цей процес відбувається завдяки дистанційній формі навчання. В той час, як змішане навчання менш розповсюджене. Визначено критерії та показники добору цифрових технологій для реалізації змішаного навчання.

Ключові слова: цифровізація освіти, цифрові технології, дистанційне навчання, змішане навчання.


Список використаних джерел:

1. Вакалюк, ТА & Спірін, ОМ 2021. ‘Інформаційно-цифрові технології : сутність поняття’, Звітна науково-практична конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : матеріали науково-практичної конференції, 11 лютого 2021 р., м. Київ, упоряд. ОП Пінчук, НВ Яськова, Київ, Україна, с. 16-17.

2. Долгова, ТВ 2017. Интерактивное образование. Доступно: <https://interactiv.su/2017/12/31/смешанное-обучение-инновация-xxi-века> [21 Квітня 2021].

3. Спірін, ОМ 2013. ‘Критерії і показники якості інформаційно-комунікаційних технологій навчання’, Інформаційні технології і засоби навчання, № 1 (33). Доступно: <https://doi.org/10.33407/itlt.v33i1.788> [21 Квітня 2021].

4. Трубачева, С & Прохоренко, О 2019. ‘Технологія змішаного навчання в здоров’язбережувальному освітньому середовищі гімназії’, Український педагогічний журнал, № 4, с. 92-98. Доступно: <http://uej.undip.org.ua/upload/iblock/832/832009052dfb3a7f90e7ddb6955aec8c.pdf> [21 Квітня 2021].

5. Уперше в Україні 60 шкіл та 30 закладів профосвіти пройдуть оцінку впровадження цифрових технологій за допомогою SELFIE – пілот триватиме у квітні-травні. Доступно: <https://mon.gov.ua/ua/news/upershe-v-ukrayini-60-shkil-ta-30-zakladiv-profosviti-projdut-ocinku-vprovadzhennya-cifrovih-tehnologij-za-dopomogoyu-selfie-pilot-trivatime-u-kvitni-travni> [21 Квітня 2021].

6. Фандєєва, АЄ 2017. ‘Змішане навчання як технологія змін і трансформації’, Народна освіта, Вип. 2, с. 4-9. Доступно: <https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4544> [21 Квітня 2021].

7. Цифровізація освіти, досвід регіонів, актуальність для позашкілля – відбулась онлайн-сесія щодо дистанційного навчання. Доступно: <https://mon.gov.ua/ua/news/cifrovizaciya-osviti-dosvid-regioniv-aktualnist-dlya-pozashkillya-vidbulas-onlajn-sesiya-shodo-distancijnogo-navchannya> [21 Квітня 2021].