Маркова О. М., Мар’єнко М. В.


Актуальність теми дослідження. Розкрито вміння та навички, якими повинні оволодіти студенти, що визначені в рамках робочої програми дисципліни “Основи інформаційних технологій”. Дистанційна форма навчання є однією з провідних форм навчання в сучасному закладі вищої освіти. В зв’язку з цим актуальність використання хмарних сервісів та хмаро орієнтованих систем не викликає сумніву.

Постановка проблеми. Дистан-ційна форма навчання у закладах вищої освіти, на сьогодні, є переважною для більшості закладів країни. І, якщо для студентів старших курсів перехід до такої форми навчання не є пробле-матичним, то студенти початкових курсів стикаються із великими проблемами, пов’язаними із організацією робочого простору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Переваги хмарних засобів над традиційними та електронними засобами науково доведені С. О. Семеріко-вим, І. О. Теплицьким, Ю. В. Єчкало, О. М. Марковою, В. М. Соловйов та А. Ю. Ків. Можливості застосування хмарних технологій у навчальному процесі дослідженнях Е. А. Алдахіл (Е. A. Aldakheel), С. Н. Булл (C. N. Bull), А. М. Стрюка, О. В. Мерзликіна, С. О. Семерікова та М. В. Попель.

Постановка завдання. Експериментально перевірити ефективність використання Octave Online як хмаро зорієнтованого практикуму.

Виклад основного матеріалу. Розкрито сутність поняття “хмарозорієнтований практикум”. Наведені демонстраційні приклади виконання окремих завдань із курсу “Основи інформаційних технологій”. Показано, що зміст завдань спрямовано на формування умінь та практичних навичок з програ-мування для розв’язання практичних завдань і вправ до лабораторних робіт з основ інформаційних технологій. Наведено фрагменти виконання завдань студентами І-го курсу. Встановлено переваги GNU Octave, як допоміжного засобу, що застосовується в чисельних розрахунках. Результати експериментальної перевірки ефективності використання Octave Online як хмаро зорієнтованого практикуму оцінюва-лись за трьох рівневою шкалою. Кожен рівень визначається за переліком відповідних показників.

Висновки. Аналіз експерименту показав, що навчальні досягнення студентів після виконання лабора-торних робіт у хмаро зорієнтованому практикумі зросли у порівнянні з їх особистими навчальними досягненнями до початку застосування Octave Online. Зроблено висновки експериментальної перевірки ефективності використання Octave Online як хмаро зорієнтованого практикуму, про зручність та корисність використання даного хмарного засобу у навчанні майбутніх ІТ-фахівців.

Ключові слова: хмарний засіб, хмаро зорієнтований практикум, веб-інтерфейс для GNU Octave, Octave Online, Основи інформаційних технологій, майбутні ІТ-фахівці.


Список використаних джерел:

1. Aldakheel, ЕA 2011, A Сloud Computing framework for computer science education. Master of Science thesis, Bowling Green.

2. Bull, CN 2015, Studios in software engineering education. Ph.D. thesis, Bailrigg.

3. Markova, OM, Semerikov, SO, Striuk, AM, Shalatska, HM, Nechypurenko, PP & Tron VV 2019, ‘Implementation of cloud service models in training of future information technology specialists’, in Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018), ed. AE Kiv & VN Soloviev. Kryvyi Rih, Ukraine, 21 December 2018. Kryvyi Rih : CEUR Workshop Proceedings, vol. 2433, pp. 499-515. Available from: < http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper34.pdf >. [08 September 2021].

4. Semerikov, S, Teplytskyi, I, Yechkalo, Y, Markova, O, Soloviev, V & Kiv, A 2019, ‘Computer Simulation of Neural Networks Using Spreadsheets : Dr. Anderson, Welcome Back’, in Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, ed. V Ermolayev, F Mallet, V Yakovyna, V Kharchenko, V Kobets, A Korniłowicz, H Kravtsov, M Nikitchenko, S Semerikov, A Spivakovsky. Kherson : CEUR Workshop Proceedings, Volume II : Workshops, vol. 2393, pp. 833-848. Available from: <http://ceur-ws.org/Vol-2393/paper_348.pdf>. [08 September 2021].

5. Wang, M, Chen, Y & Khan, MJ 2014, ‘Mobile Cloud Learning for Higher Education : A Case Study of Moodle in the Cloud’, The International Review of Research in Open and Distance Learning, vol. 15. April, no 5, pp. 254-267.

6. Алексеев, ЕР & Чеснокова, ОВ 2012, Введение в Octave для инженеров и математиков. ALT Linux, Москва. Доступно : <http://opds.spbsut.ru/data/_uploaded/books/octave_book.pdf>. [08 Вересень 2021].

7. Кривонос, ОМ & Коротун, ОВ 2018, ‘Етапи проектування хмаро зорієнтованого середовища навчання баз даних майбутніх учителів інформатики’, Інформаційні технології і засоби навчання, № 1 (63), с. 130-145. Доступно : <https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1866/1299>. [08 Вересень 2021].

8. Маркова, ОМ 2017, Робоча навчальна програма з дисципліни “Основи інформаційних технологій” для студентів спеціальності 123 “Комп'ютерна інженерія” / факультет інформаційних технологій, Програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”, Кривий Ріг.

9. Маркова, ОМ 2019, Хмарні технології як засіб навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів. Дисертація кандидата наук, Криворізький державний педагогічний університет Міністерства освіти і науки України, Державний заклад “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, Старобільськ.

10. Мерзликін, ОВ & Семеріков, СО 2015, ‘Перспективні хмарні технології в освіті’, в Тези доп. наук.-практ. сем. “Хмарні технології в сучасному університеті” (ХТСУ–2015). Черкаси, 24 березня 2015 р. Черкаси : ЧДТУ, с. 31-33.

11. Попель, МВ 2017, Хмарний сервіс SageMathCloud як засіб формування професійних компетентностей вчителя математики. Дисертація кандидата наук, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ.

12. Стрюк, АМ & Рассовицька, МВ 2015, ‘Використання хмарних технологій у комбінованому навчанні інформатики студентів інженерних спеціальностей’, Вісн. Дніпропетр. ун-ту імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія, № 1 (9), с. 221-226.