автор: Рева Т.Д.


Актуальність теми дослідження. В умовах інтеграції України до міжнародного, зокрема європейського, науково-освітнього простору виключного значення набуває розв’язання актуальних питань розвитку вищої фармацевтичної освіти в Україні як невід'ємного складника реформування національної системи охорони здоров'я, ресурси якої ще не задіяні належним чином.

Постановка проблеми. Одним з ресурсів реформування є позитивна динаміка формування готовності викладачів до реалізації компетентнісного підходу в організації освітньої діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розроблення різних аспектів навчання дисциплін хімічного циклу в закладах вищої освіти України здійснили О. Бабенко, Н. Буринська, Л. Величко, С. Калаур, Н. Лукашова, О. Максимов, Ю. Романенко, В. Староста, C. Стрижак, Н. Чайченко, О. Ярошенко та інші.

Постановка завдання. Розробити модель формування готовності викладачів до реалізації компетентнісного підходу у навчанні хімічних дисциплін при підготовці магістрів фармації.

Виклад основного матеріалу. В умовах нестабільності й стрімкого розвитку дидактичного забезпечення викладання дисциплін, концепція методичної системи навчання постійно потребує корекції, тобто розвитку. Рівень сформованості професійних компетентностей у майбутніх магістрів є показником розуміння специфіки вибраної професії, вміння побачити проекцію майбутньої професійної діяльності в освітньому процесі вищої школи, а також характеристикою результативності зусиль студентів по оволодінню змістом дисциплін хімічного циклу. Перевірка цього припущення стала відправним моментом подальшого дослідницького кроку, сутність якого – у формуванні готовності викладацького корпусу до реалізації компетентнісного підходу у навчанні хімічних дисциплін майбутніх фахівців. Структурний склад готовності викладачів до реалізації компетентнісного підходу був представлений як єдність мотиваційного, теоретичного та практичного компонентів. Інструментальну роль в формуванні готовності професорсько-викладацького колективу фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відображає модель, яка включає три інтегративно взаємопов’язаних структурних компоненти: 1) цільовий; 2) організаційно-управлінський; 3) оцінювально-результативний.

Висновки. Логічним результатом упровадження моделі в освітній процес Університету, на нашу думку, має бути позитивна динаміка формування готовності викладачів до реалізації компетентнісного підходу.

Ключові слова: компетентнісний підхід, магістр фармації, хімічні дисципліни.

 

Список використаних джерел:

  1. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014. ‘Закон України «Про вищу освіту»’, № 37-38, Ст. 2004 [Закон від 01.07.2014 № 1556-VІІ. Редакція 27.07.2017 підстава 2122-19]. Доступно: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18> [Дата звернення 28 Липня 2017].
  2. Морзе, НВ., 2003. ‘Основи методичної підготовки вчителя інформатики : монографія’, Київ : Курс, 372 с.
  3. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. 2014. ‘Офіційний веб-сайт’. Доступно : <http://nmu.ua/> [Дата звернення 11 Квітня 2014].
  4. Міністерство охорони здоров’я України, 2010. ‘Про затвердження «Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я України на 2011–2020 роки» (у редакції наказу МОЗ України від 27.03.2013 р. №242) Наказ МОЗ України від 13.09.2010 р. № 769’. Доступно : <http://moz.gov.uа/uа/portаl/dn_20100913_769.html> [Дата звернення 27 Травня 2017].
  5. Пышкало, АМ., 1975. ‘Методическая система обучения геометрии в начальной школе : Авторский доклад по монографии «Методика обучения геометрии в начальных классах»’, предст. на соиск. уч. степ. докт. пед. наук, Москва, 39 с.
  6. Ревa, ТД., 2014. ‘Cпоcоби модернізaції хімічної оcвіти нa фaрмaцевтичному фaкультеті Нaціонaльного медичного універcитету імені О.О. Богомольця’, Нaукові зaпиcки Вінницького держaвного педaгогічного універcитету імені Михaйлa Коцюбинcького, Вип. 41, Київ C. 250-255.
  7. Ревa, ТД., 2014. ‘Cтруктурувaння курcу aнaлітичної хімії нa оcнові міжпредметної інтегрaції тa профеcійної cпрямовaноcті’, Педaгогічнa оcвітa: теорія і прaктикa : зб. нaук. прaць Кaм’янець-Подільcького нaціонaльного універcитету імені Івaнa Огієнкa, Інcтитут педaгогіки НAПН Укрaїни, Випуcк 1(16), C. 247-251.
  8. Рева, ТД., 2018. ‘Теоретико-методичні засади реалізації компетентнісного підходу у навчанні хімічних дисциплін майбутніх провізорів’, дис. д-ра пед. наук: 13.00.02, Київ.
  9. Міністерство освіти і науки України, 2018. ‘Стандарт вищої освіти України. Галузь знань 22. Охорона здоров'я. Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» (проект)’. Доступно : <www.vnmu.edu.uа/downloаds/pdf/stаndаrt_fаrm.pdf> [Дата звернення 23 Березня 2018].