Актуальність теми дослідження. Розвиток інформаційних технологій та відповідна цифровізація освіти вимагають комплексного використання моделей, методів і засобів низки інформатичних дисциплін у навчанні кожного предмета. На особливу увагу потребує модернізація інформатичної підготовки та розробка системи інформатичних компетентностей майбутніх вчителів математики, основними напрямами модернізації професійної підготовки яких є цифровізація дослідницько зорієнтованого навчання математики та інформатизація змісту навчання математичних дисциплін.

Постановка проблеми. Зміни технологій та освітніх парадигм зумовлюють необхідність перегляду традиційних підходів до побудови системи інформатичних компетентностей учителів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглянуто підходи до структурування інформатичних компетентностей майбутнього вчителя математики, розроблені Асоціацією викладачів математики США, В. М. Жуковою, О. М. Спіріним та Ю. С. Рамським.

Постановка завдання. Розроблена Ю. С. Рамським система інформатичних компетентностей учителя математики є рамковою – значна частина її складових не описана у термінах показників та рівнів сформованості. Розвиток ІКТ та засобів навчання, а також модернізація змісту навчання інформатики потребує розробки оновленої системи інформатичних компетентностей.

Виклад основного матеріалу. У результаті проведеного аналізу вітчизняних та зарубіжних стандартів ключових компетентностей, базової та повної середньої освіти, підготовки учителів (зокрема, учителів математики) та фахівців з інформаційних технологій було уточнено систему інформатичних компетентностей учителя математики, розроблену Ю. С. Рамським, у частині структури, змісту та показників їх сформованості. Визначено, що формування інформатичних компетентностей учителя математики розпочинається із базових інформатичних компетентностей, подальший розвиток яких відбувається насамперед в компетентностях у системному адмініструванні, веб-технологіях, програмуванні та системному аналізі.

Висновки. Подальші дослідження передбачаються у напрямі розробки окремих компонентів методичної системи навчання інформатики майбутніх учителів математики, спрямованої на формування розробленої системи інформатичних компетентностей.

Ключові слова: інформатичні компетентності, учителі математики, інформатична підготовка вчителів математики, методична система навчання інформатики майбутніх учителів математики.

 

Список використаних джерел:

  1. Жукова, ВМ 2011. ‘Професійна підготовка майбутнього вчителя математики щодо формування інформатичної компетентності’, Освіта Донбасу, № 6 (149), с. 68-72.
  2. Рамський, ЮС 2013. ‘Методична система формування інформаційної культури майбутніх вчителів математики’. Дисертація доктора наук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ.
  3. Commonwealth of Australia 2020. ICT Information and Communications Technology Release 6.0. Доступно: <https://training.gov.au/TrainingComponentFiles/ICT/ICT_R6.0.pdf>. [12 Серпень 2020].
  4. Спірін, ОМ 2013. ‘Методична система базової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною технологією’, Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.
  5. Association of Mathematics Teacher Educators 2017. Standards for Preparing Teachers of Mathematics. Доступно: <https://amte.net/sites/default/files/SPTM.pdf>. [12 Серпень 2020].