Актуальність теми дослідження. З огляду на загальнодержавну стратегію розвитку медичної освіти та потреби у безперервному фаховому розвитку медичних працівників постає актуальна проблема підготовки та перепідготовки викладачів закладів медичної освіти з використання новітніх інформаційно-освітніх технологій шляхом проведення тренінгу підвищення кваліфікації.

Постановка проблеми. Он-лайн тренінги підвищення кваліфікації для викладачів закладів медичної освіти відсутні. Проведення тренінгів підвищення кваліфікації для викладачів з використання інформаційно-освітніх технологій є актуальним з огляду на впровадження дистанційного формату навчання у закладах медичної освіти у зв’язку з пандемією COVID-19.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проаналізовано досвід вітчизняних закладів медичної освіти щодо проведення підготовки, перепідготовки медичних педагогів. Ряд вітчизняних авторів с своїх публікаціях наголошують на необхідності впровадження інноваційних інформаційно-освітніх веб-технологій в медичну освіту.  У попередніх авторських публікаціях розглядалася програма підвищення кваліфікації педагогів закладів вищої медичної освіти з використання інформаційно-освітніх веб-технологій в медичній освіті. 

Постановка завдання. Продемонструвати структуру курсу підвищення кваліфікації викладачів “Основи методології розробки електронних курсів в сфері медичної освіти” після запровадження дистанційного навчання у зв’язку з пандемією COVID-19 у світі.

Виклад основного матеріалу. У статті представлено структуру електронного навчального курсу “Основи методології розробки електронних курсів в сфері медичної освіти”, що була  розроблена для підвищення кваліфікації викладачів закладу вищої медичної освіти в умовах запровадження дистанційного навчання у зв’язку з пандемією COVID-19 у світі.

Висновки. Проведення адаптивних форматів тренінгів підвищення кваліфікації для викладачів в сфері медичної освіти, які відповідають викликам та вимогам сьогодення можуть призводити до покращення якості дистанційного формату навчання у закладах медичної освіти.   

Ключові слова: безперервний фаховий розвиток медичних працівників;  медична освіта;  програма підвищення кваліфікації педагогів закладів вищої медичної освіти;  програма підготовки медичних педагогів; електронний навчальний курс; методологія розробки електронних навчальних курсів; дистанційне навчання; пандемія COVID-19 у світі.

 

Список використаних джерел:

 1. Авраменко, МО, Фурик, ОО, Юрченко, ІО & Філатова, ОО 2016. ‘Кроки впровадження інноваційних технологій викладання в педіатрії’, Актуальні питання діагностики та лікування алергічних і неалергічних захворювань респіраторної системи у дітей із сателітним симпозіумом “Сучасні технології та інновації викладання педіатрії та пульмонології”: матеріали науково-практичної конференції (Чернівці, 25–26 жовтня 2016 р.), Чернівці, С. 3–5.
 2. Вороненко, ЮВ, Мінцер, ОП & Краснов, ВВ 2012. ‘Організація безперервного професійного розвитку викладачів у системі медичної освіти (аналітичний огляд та пропозиції)’, Медична освіта, № 4, c. 6–17.
 3. Гульчій, ОП, Хоменко, ІМ, Захарова, НМ & Зеліковська, ОО 2018, ‘Досвід використання SMART-технологій у модернізації післядипломної освіти лікарів профілактичної ланки’, Інформаційні технології та засоби навчання, № 65(3), с. 236–248.
 4. Журавльова, ЛВ & Лопіна, НА 2015. ‘Сучасні інформаційно-освітні веб-технології в роботі клінічної кафедри’, Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах: матеріали VIII Науково-практичної конференції, присвяченої 210-й річниці ХНМУ та 60-й річниці кафедри медичної та біоорганічної хімії, Харків, 26–27 травня 2015 р., Харків: ХНМУ, с. 87–90.
 5. Журавльова, ЛВ & Лопіна, НА 2015. ‘Використання сучасних інформаційно-освітніх ВЕБ-технологій в додипломній та післядипломній підготовці лікарів у контексті Закону “Про вищу освіту”’, Реалізація Закону України “Про вищу освіту” у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дістанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференцзв’язку): матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті ректора чл.-корр. НАМН України, проф. Л. Я. Ковальчука, Тернопіль 21−22 травня 2015 р., Тернопіль: ТДМУ, c. 531−533.
 6. Журавльова, ЛВ & Лопіна, НА 2013. ‘Запровадження новітніх методів навчання на рівні післядипломної освіти’, Матеріали XLVII навчально-методичної конференції “Організація навчального процесу студентів з різними кваліфікаційними рівнями підготовки в ХНМУ”, Харків, c. 225.
 7. Журавлева, ЛВ & Лопина, НА 2015. ‘Внедрение элементов дистанционного обучения с применением инновационных веб-технологий в непрерывное медицинское образование’, Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Переяслав-Хмельницький, 30–31 березня 2015 р. Переяслав-Хмельницький, c. 225–227.
 8. Журавлева, ЛВ & Лопина, НА 2015. ‘Информационно-образовательное пространство в работе клинической кафедры в контексте реализации непрерывного медицинского образования: методические рекомендации, Харьков: ХНМУ, 36 с.
 9. Лопіна, НА & Журавльова, ЛВ 2018. ‘Практико-орієнтований кейс-метод навчання в системі безперервної медичної освіти на основі інформаційних веб-технологій’, Неперервна професійна освіта: теорія і практика, № 3–4, c. 67–73.
 10. Лопіна, НА & Журавльова, ЛВ 2019. ‘Програма підвищення кваліфікації педагогів закладів вищої медичної освіти з використання інформаційно-освітніх веб-технологій в медичній освіті’, Неперервна професійна освіта: теорія і практика, № 1 (58), c. 60–67.
 11. Лопіна, НА & Журавльова, ЛВ 2019. ‘Організація інформаційно-освітнього веб-середовища клінічної кафедри вищого навчального закладу медичної освіти: навчально-методичний посібник для викладачів закладів медичної освіти’, Харків: ХНМУ, 84 с.
 12. Мороз, ВМ, Гумінський, ЮЙ, Полеся, ТЛ, Фоміна, ЛВ & Заїка, СВ 2018. ‘Реалізація Європейських стандартів вищої освіти у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова’, Медична освіта, № 2, c. 55–60.
 13. Напалков, СВ 2015. ‘О технологическом обновлении подготовки современного педагога’, Материалы конференции “Педагогические чтения в ННГУ”, Нижний Новгород, Арзамас, c. 833–837.
 14. Рожко, ММ, Ерстенюк, ГМ, Капечук, ВВ, Іванців, МО, Луцак, СМ, Дзвонковська, ВВ & Сенчій, ВМ 2018. ‘Сучасні підходи до формування високопрофесійного викладача в Івано-Франківському національному медичному університеті’, Медична освіта, № 2, c. 65–68.
 15. Сапожниченко, ЛВ & Козлова, ЮВ 2018. ‘Актуальні проблеми теоретичної та практичної підготовки студентів-медиків при вивченні циклу “Внутрішня медицина” на 6 курсі’, Медична освіта, № 3, c. 67–69.
 16. Соколова, ІВ 2018. ‘Професійний розвиток викладачів медичного університету: досвід використання навчальної платформи MoodleCloud’, Неперервна професійна освіта: теорія і практика, № 3 (60), c. 29–37.
 17. Фурик, ОО, Рябоконь, ОВ, Оніщенко, ТЄ & Задирака, ДА 2016. ‘Перспективи впровадження інноваційних технологій в медичну освіту’, Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали навчально-методичної конференції (Чернівці, 20 квітня 2016 р.), Чернівці, с. 477–478.
 18. Фурик, ОО & Юрченко, ІО 2016. ‘Роль тьютора у проблемно-орієнтованому навчанні’, Всеукраїнська науково-методична відеоконференція “Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2016”, сателітний науково-методичний семінар-нарада “Актуальні проблеми методики викладання інформаційних технологій у фармації”, Запоріжжя, 12–13 жовтня 2016 р., Запоріжжя, c. 166–167.
 19. Lopina, N 2018. ‘Internal medicine department of higher educational medical institution web-site organization and structure based on modern educational web-technologies’, The Seventh International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education (ICEEE2018), Lodz, p. 10–19.
 20. Lopina, N & Zhuravlyova, L 2019. ‘The Organization of Information and Educational Web-space of the Clinical Department of the Medical Educational Institution’, The Educational Review, USA, 3(5), p. 43-49. Available at:  <http://dx.doi.org/10.26855/er.2019.05.001>. [23 June 2020].