автори: Поворознюк С. І., Павлишена М. О.


Актуальність дослідження. Необхідність дослідження особливостей формування родинно-побутової компетенції дітей старшого дошкільного віку засобами української народної казки обумовлена сучасними тенденціями розвитку українського суспільства, суспільною потребою виховувати в молоді патріотичні почуття, починаючи з прищеплення любові до рідних людей, найближчого сімейного кола, і продовжуючи формуванням цілісної особистості громадянина-патріота України. При цьому важливим є впровадження в освітній процес новітніх способів організації освітньої діяльності із використанням етнокультурних засобів, і зокрема української народної казки.

Постановка проблеми. Чи доцільно застосовувати українську народну казку як один із головних етнокультурних засобів формування родинно-побутової компетенції дітей старшого дошкільного віку?

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Казка як етнокультурний засіб виховання та розвитку дітей дошкільного віку була об’єктом дослідження багатьох сучасних науковців: А. Богуш, Н. Лисенко, Т. Поніманська, О. Сурмило, В. Максимова, О. Литвишко, А. Карнаухова, Н. Сивачук та ін.

Постановка завдання. Необхідно охарактеризувати поняття “родинно-побутова компетенція”, а також дослідити виховний потенціал української народної казки в аспекті її застосування як одного із засобів формування обізнаності дітей із нормами і правилами родинного життя та вміння підтримувати позитивні, комфортні взаємини з членами родини на засадах взаємної довіри, турботи та піклування один про одного.

Виклад основного матеріалу. Родина –це єдине ціле, нерозривна спільність батьків і дітей. Батьки передають дітям знання та уявлення про навколишній світ, досвід загальноприйнятих суспільством  стосунків, норм і правил поведінки. Сім’я є першим етапом входження дитини в соціум з його правами та обов’язками, відповідальністю за власні вчинки, життєвою потребою ділитися своїми радощами та негараздами з близькими людьми. Родинно-побутова компетенція передбачає наявність знань та дотримання норм і правил сімейного, родинного співжиття дитиною. Репрезентовані казкою споконвічні виховні ідеали українського народу забезпечують формування в дитини дбайливого і турботливого ставлення батьків, інших членів родини, вихователів, однолітків; переконують її в безперечній перемозі добра над злом, у здатності людини досягти своєї мети за умови, якщо до цього буде докладено певних зусиль; формують у дитини віру в позитивне майбутнє, почуття довіри до навколишнього світу.

Висновки. Отже, українська народна казка є ефективним виховним засобом, використання якого сприяє активізації духовного та творчого потенціалу дітей, прищепленню любові та поваги до родини, вихованню шанобливого ставлення до усіх членів своєї сім’ї, а також формуванню в дітей високої мовленнєвої культури засобами рідної мови; прищепленню любові до рідного краю, свого народу; вихованню поваги до культурної спадщини рідного народу.

Ключові слова: компетенція, родинно-побутова компетенція, українська народна казка, етнокультурний засіб виховання та розвитку.

 

Список використаних джерел:

 1. Богуш, АМ., 2004. ‘Українське народознавство в дошкільному закладі : навчальний посібник’, К. : Знання, 570 с.
 2. Войтович, ВМ., 2017. ‘Українська міфологія’, вид. 5-те, Київ : Либідь, 664 с.
 3. Карнаухова, АВ., 2016. ‘Формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих засобами української казки : дис. … канд. пед. наук: 13.00.08’, Інститут проблем виховання НАПН України, Київ, 240 с.
 4. Крутій, К., 2017. ‘Лепбук як дослідницький проект дошкільника’. Доступно : <http://ukrdeti.com/lepbuk-yak-doslidnickij-proekt-doshkilnika/> [Дата звернення 04 Червня 2019].
 5. Литвишко, ОМ., 2017. ‘Казка як засіб формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку під час проведення інтегрованих занять’, Наукова періодика України. Доступно : <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2017_21(1)__32> [Дата звернення 04 Червня 2019].
 6. Луценко, ІО., Богуш, АМ., Калмикова, ЛО., Кузьменко, ВУ., Поворознюк, СІ., Рейпольська, ОД., 2018. ‘Психолого-педагогічний супровід виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб : концепція, методика, технології : навчально-методичний посібник’, Київ : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 210 с.
 7. Максимова, В., 2014. ‘Казка як метод гуманістичного виховання дітей дошкільного віку’, Наукова періодика України. Доступно : <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_32_16> [Дата звернення 02 Червня 2019].
 8. Міністерство освіти і науки, 2012. ‘Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)’. Доступно : <https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini> [Дата звернення 05 Червня 2019].
 9. Поніманська, ТІ., 2013. ‘Дошкільна педагогіка : підручник’, 2-ге вид., допов., Київ : Академвидав, 462 с.
 10. Сивачук, Н., 2016. ‘Виховний потенціал українського регіонального фольклору : навчальний посібник’, Умань : ФОП Жовтий О. О., 151 с.
 11. Стельмахович, МГ., 1996. ‘Українська родинна педагогіка : навчальний посібник’, Київ : ІСДО, 288 с.
 12. Сурмило, ОА., 2014. ‘Вивчення педагогічних умов використання казки як засобу морального виховання старших дошкільників’, Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя], Психолого-педагогічні науки, Випуск 5, С. 120-124.