автор: Доценко Н. А.


Актуальність теми дослідження. Сучасні моніторингові системи інформаційно-освітнього середовища здатні збирати та накопичувати інформацію щодо освітніх результатів. Але в підготовці інженерів електронні моніторингові системи використовуються не в повному обсязі, а лише фрагментарно. Тому є потреба в дослідженні системи моніторингу інформаційно-освітнього середовища, яку можна використовувати з метою підвищення якості інженерної освіти.

Постановка проблеми. Важливим аспектом користування моніторинговою системою є аналіз статистичної інформації в умовах інформаційно-освітнього середовища та корекція подачі навчального контенту на основі отриманої інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях В. Бикова, Р. Гуревича, М. Кадемії, С. Литвинової презентовано інформаційно-освітнє середовище як освітню систему, що забезпечує відкритість навчання. Вчені В. Беспалько, С. Шишов і В. Кальней досліджують моніторинг якості освіти в школі; А. Майоров аналізує моніторинг в освіті як науково-практичний феномен; А. Дахін – моніторинг успішності та ефективності навчальної роботи; Г. Єльникова досліджує моніторинг діяльності учасників освітнього процесу.

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження застосування моніторингової системи інформаційно-освітнього середовища в системі інженерної освіти, визначення шляхів подачі навчального контенту з урахуванням статистичних показників.

Виклад основного матеріалу дослідження. У статті розглядаються засоби моніторингу для здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей в умовах інформаційно-освітнього середовища, такі як методи оцінки, аналіз відповідей і статистика. Моніторинг підготовки здобувачів вищої освіти в інформаційно-освітньому середовищі здійснюється шляхом аналізу систем, які забезпечують роботу з наступними елементами: моніторинг оцінок і відповідей за виконані завдання, робота з тематичними модулями, теоретичним змістом, практичними завданнями та тестовими навчальними тренажери в умовах інформаційно-освітнього середовища. Це дає можливість подавати зміст освіти з урахуванням індексу легкості та дискримінації.

Висновки. Здобувачі вищої освіти інженерних спеціальностей у процесі виконання завдань і отримання оцінок формують статистичні дані курсу, відповідно до яких викладач може оцінити успішність виконання завдань і врахувати недоліки і виправити їх. Перспективами подальших досліджень є визначення плану дій щодо корекції засобів та подачі навчального контенту інформаційно-освітнього середовища на основі отриманої інформації.

Ключові слова: моніторинг, інженерна освіта, інформаційно-освітнє середовище, статистичні показники.

 

Список використаних джерел:

 1. Биков, ВЮ., 2005. ‘Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні інструменти систем відкритої освіти’, Інформаційні технології і засоби навчання, C.3 – 9.
 2. Сисоєва, СО., 2008. ‘Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу: монографія’, Хмельницький : ХГПА, 324 с.
 3. Кадемія, МЮ., Козяр, ММ., Ткаченко, ТВ., Шевченко, ЛС., 2008. ‘Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу’, Львів : СПОЛОХ, 186 с.
 4. Копняк, Н., Корицька, Г., Литвинова, С., Носенко, Ю., 2015. ‘Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища: монографія’, К. : Компринт, 163 c.
 5. Гуревич, РС., Кадемія, МЮ., Шевченко, ЛС., 2013. ‘Інформаційні технології навчання : інноваційний підхід : навчальний посібник’, Вінниця : Планер, 499 с.
 6. Биков, ВЮ., Кухаренко, ВМ., Сиротинко, НГ., Рибалко, ОВ., 2008. ‘Технологія розробки дистанційного курсу: навчальний посібник’, К. : Міленіум, 324 с.
 7. Єльникова, ГВ., 2003. ‘Основи адаптивного управління: курс лекцій’, К. : ЦІППО АПН України, 133 с.
 8. Братко, МВ., 2012. ‘Сутнісний зміст поняття «освітнє середовище ВНЗ»’, Педагогічна освіта: теорія і практика, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Психологія. Педагогіка, № 18, С. 50 – 55.
 9. Гончаренко, С., 1997. ‘Український педагогічний словник’, К. : Либідь, 376 с.
 10. Бацуровська, ІВ., Самойленко, ОМ., Андрющенко, ЯЕ., 2016. ‘Implementation of cloud technologies into tutor’s educational web resource’, Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: матеріали міжнародної наукової конференції, Херсон : Видавництво ПП Вишемирський В. С., С. 12–13.
 11. Устинова, ЕГ., Лазарева, ЕГ., 2017. ‘Возможности применения электронного ресурса на платформе MOODLE в курсе Линейная алгебра и аналитическая геометрия’. Доступно : <https://docplayer.ru/33362415-Vozmozhnosti-primeneniya-elektronnogo-resursa-na-platforme-moodle-v-kurse-lineynaya-algebra-i-analiticheskaya-geometriya.html> [Дата обращения 01 Февраля 2019].